Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-1

List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze

Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Rok 2015 obfitował w niezwykle istotne wydarzenia z punktu widzenia zwiększania wartości Grupy ORLEN i przyniósł wyjątkowy średni wzrost notowań akcji Koncernu aż o 39% oraz historyczne maksimum wartości akcji na poziomie 85,25 zł.

Osiągnięcie rekordowych notowań wspierał utrzymujący się w 2015 roku niski poziom cen ropy naftowej, który wpłynął korzystnie na sytuację europejskiego sektora rafineryjnego, sprzyjając kształtowaniu się na wysokim poziomie marż rafineryjnych i petrochemicznych.

W wyniku utrzymywania dużego wydobycia ropy naftowej przez kraje Bliskiego Wschodu oraz przejęć aktywów w światowej branży, pojawiła się większa elastyczność ze strony Rosji - głównego dostawcy ropy naftowej dla krajów Europy. Duża dostępność i korzystna cena surowca umożliwiły zwiększenie produkcji oraz otworzenie nowych szlaków dostaw ropy, co pozytywnie wpływało na wyniki firm rafineryjnych na Starym Kontynencie. Ze sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego najbardziej skorzystały przedsiębiorstwa zintegrowane, korzystające z efektów synergii w ramach kilku segmentów, takie jak PKN ORLEN.

Rezultatem konsekwentnie realizowanych zadań i kierunków nakreślonych w strategii są rekordowe wyniki wypracowane w 2015 roku przez Koncern – zysk EBITDA wg LIFO przed uwzględnieniem niegotówkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów rzeczowych wyniósł 8,7 mld zł i był wyższy o 3,5 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Stabilny rozwój, dywersyfikacja źródeł przychodów i koncentracja na najbardziej perspektywicznych obszarach działalności umożliwiły wczesne zidentyfikowanie i maksymalne wykorzystanie korzyści płynących ze sprzyjających warunków makroekonomicznych. Zintegrowany segment Downstream wypracował 7,8 mld zł zysku EBITDA wg LIFO, natomiast segment Detalu po raz kolejny odnotował rekordowy wynik osiągając 1,5 mld zł zysku EBITDA wg LIFO. Pomimo utrzymujących się niskich cen ropy naftowej, także segment Wydobycia zakończył rok z dodatnim wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 44 mln zł.

W całym roku 2015 Koncern przeznaczył na inwestycje 4,8 mld zł, w tym 1,6 mld zł na transakcje przejęcia aktywów wydobywczych i rafineryjnych, utrzymując przy tym stabilną wartość zadłużenia netto i bezpieczny poziom wskaźników finansowych.

W segmencie Downstream zrealizowano szereg istotnych projektów, z których jednym z kluczowych było sfinalizowanie przejęcia od włoskiego Koncernu ENI udziałów spółki Česká Rafinérská. Pozwoliło to na zmianę modelu biznesowego, poprawę efektywności oraz podjęcie działań zmierzających do optymalizacji i pełnej integracji aktywów w ramach Grupy Unipetrol.

Koncern ogłosił także realizację największej inwestycji w historii czeskiego przemysłu chemicznego i jednej z najnowocześniejszych instalacji produkcyjnych tego typu w Europie - Instalacji Polietylenu w rafinerii w Litvinovie. Decyzja o zainicjowaniu tego projektu stanowi potwierdzenie znaczenia rynku czeskiego dla Grupy ORLEN i dbałości o rozwój nie tylko aktywów Unipetrol, ale także branży petrochemicznej w Czechach.

Wyniki działalności w Czechach obciążone zostały skutkami awarii instalacji do produkcji etylenu w Litvinowie z sierpnia 2015 roku. Mimo to Grupa Unipetrol wypracowała 1,6 mld zł zysku EBITDA wg LIFO.

W Polsce kontynuowano projekt budowy Instalacji Metatezy, która pozwoli na zwiększenie produkcji propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie i umocnienie tym samym konkurencyjnej pozycji Koncernu. W Płocku sfinalizowano kluczową inwestycję budowy Instalacji Odsiarczania Spalin, zaprojektowanej z wykorzystaniem najlepszych światowych praktyk w zakresie oczyszczania. Jej działanie umożliwi redukcję emisji szkodliwych związków chemicznych do minimum, co spowoduje zdecydowaną poprawę jakości powietrza. Finalizacja tego projektu stanowi jeden z kluczowych elementów kilkuletnich przygotowań do spełnienia rygorystycznych wymagań środowiskowych, które weszły w życie z początkiem 2016 roku.

W ubiegłym roku kontynuowane były także projekty budowy nowych mocy energetycznych, a w styczniu tego roku do sieci krajowej trafiły pierwsze dostawy prądu realizowane przez elektrociepłownię Koncernu we Włocławku o mocy 463 MWe. Jej komercyjne uruchomienie planowane jest w połowie 2016 roku. Rozpoczęto również budowę bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, z planowanym terminem zakończenia na koniec 2017 roku.

W segmencie Detalu połączono spółkę Benzina, lidera sprzedaży detalicznej paliw na rynku czeskim z Unipetrol RPA – wiodącym producentem wyrobów rafineryjnych i petrochemicznych w Czechach. W ramach dalszego wzmacniania czeskich aktywów w segmencie Detalu w 2015 roku dokonano zakupu 68 stacji paliw od koncernu OMV. Transakcja uzyskała zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego. Z kolei na rynku niemieckim Koncern przejął od firmy Germania Petrol 13 obiektów marki SUN, zlokalizowanych w Berlinie. Na rynku polskim koncentrowano się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie poprawy funkcjonalności i standardów istniejących już stacji paliw oraz wprowadzaniu i ulepszaniu kolejnych produktów i usług pozapaliwowych, w tym punktów gastronomicznych Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, których w Polsce na koniec roku funkcjonowało 1404.

W obszarze Wydobycia, w 2015 roku, zgodnie ze strategią zakładającą zrównoważony rozwój segmentu, pod koniec ubiegłego roku sfinalizowano dwie transakcje przejęcia – kanadyjskiej spółki Kicking Horse Energy Inc. oraz amerykańskiej spółki FX Energy, posiadającej główne aktywa wydobywcze w Polsce. Wolumen zasobów ropy i gazu (2P) Koncernu wyniósł na koniec 2015 roku ok. 97 mln boe. W minionym roku Koncern przystąpił również do Umowy o Wspólnych Operacjach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, zakładającej współpracę przy poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego w bardzo perspektywicznym rejonie Karpat. Ponadto zainicjowano i sfinalizowano transakcję przejęcia od DEA Deutsche Erdoel AG 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Obok rozwoju i integracji poszczególnych segmentów, w 2015 roku kontynuowano proces optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej, co pozwoliło na jeszcze bardziej elastyczne reagowanie na wyzwania związane z otoczeniem rynkowym. Dzięki połączeniu spółek ORLEN PetroTank z ORLEN Paliwa, a następnie z ORLEN GAZ powstała jedna z największych w kraju organizacji sprzedażowych oferująca klientom hurtowym kompleksową ofertę produktów paliwowych. Zainicjowany został także proces sprzedaży aktywów logistycznych. Proces sprzedaży ORLEN Transport został zakończony w lutym 2016 roku, a umowa dotycząca zbycia ORLEN KolTrans oczekuje na zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla Koncernu finalizacja obu transakcji oznacza uwolnienie zaangażowanego kapitału i możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności, a w efekcie zwiększenia efektywności i dalszej budowy wartości dla Akcjonariuszy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia stabilnego zaopatrzenia w surowiec niezbędny do pracy instalacji produkcyjnych w ramach Grupy ORLEN, Koncern intensyfikował działania dywersyfikacyjne. W ostatnim okresie regularnie sprowadzane są ładunki z Arabii Saudyjskiej do rafinerii w Płocku, zakupiono także pierwszy ładunek ropy irackiej dla rafinerii w Możejkach. Działania dywersyfikacyjne w obszarze dostaw surowców będą kontynuowane w 2016 roku - Koncern będzie dążył do otwarcia kolejnych kierunków dostaw surowca. Z kolei w przypadku zakupów ropy URAL, która jest podstawowym wsadem do przerobu, pod koniec 2015 roku zawarto dwa nowe kontrakty z producentami Rosneft i Tatneft na dostawy ropy do Płocka. W ramach kontynuacji współpracy z Rosneft wzmocnione zostały takie aspekty jak warunki cenowe i elastyczność dostaw, która jest bardzo istotna z punktu widzenia rafinerii.

Zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją w kolejnych latach przed Koncernem prowadzone są liczne projekty innowacyjne oraz badawczo - rozwojowe. Uruchomiony został pilotażowy projekt testujący możliwości długoterminowego magazynowania benzyn w kawernach solnych ukierunkowany na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przechowywanie dużych wolumenów benzyny w najbardziej ekonomicznych i neutralnych środowiskowo warunkach. Rozpoczęto działania ukierunkowane na pozyskiwanie biokomponentów drugiej generacji w ramach stacji doświadczalnej, przeznaczonej do hodowli glonów z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii. Koncern zorganizował również międzynarodowy konkurs na innowacyjne rozwiązania wykorzystując formułę crowdsourcing’u, którego celem było pozyskanie rozwiązania na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji. Warto podkreślić, że był to pierwszy w Polsce konkurs na tak dużą skalę skierowany do pomysłodawców z całego świata.

W minionym roku Koncern rozbudowywał również zasięg swoich kompetencji rynkowych na świecie. W 2015 roku kompleksowa oferta Grupy ORLEN pojawiła się m.in. na rynku ukraińskim, gdzie Koncern prowadzi swoje przedstawicielstwo. PKN ORLEN reprezentowany jest także od ubiegłego roku bezpośrednio w Brukseli, gdzie działalność rozpoczęła nowa placówka, której zadaniem jest wspieranie stanowiska Koncernu w odniesieniu do projektów legislacyjnych Unii Europejskiej, mających bezpośredni wpływ na działalność podmiotów z branży energetycznej.

Solidne wyniki całej Grupy ORLEN to przede wszystkim efekt codziennej pracy i zaangażowania tysięcy Pracowników, którzy każdego dnia – swoimi działaniami i decyzjami – budują sukces Koncernu. Dziękując za to zaangażowanie, podziękowania chciałbym skierować także do Akcjonariuszy, za zaufanie jakim nas obdarzają, a także Członków Rady Nadzorczej za stałe wsparcie, które pozwala na konsekwentną realizację długofalowej strategii Koncernu.

Z myślą o niezwykle szerokim i różnorodnym otoczeniu Grupy ORLEN już po raz drugi opracowaliśmy raport roczny w formule zintegrowanej, łączącej dane finansowe z pozafinansowymi aspektami działalności. Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi International Integrated Reporting Council (Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego) i Global Reporting Initiative (Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej), wersja G4. Co istotne, w tym roku po raz pierwszy prezentujemy dane pozafinansowe całej Grupy Kapitałowej. Jesteśmy przekonani, że to kolejny krok na drodze do budowania długotrwałych, pozytywnych relacji ze wszystkimi naszymi Interesariuszami.

Zapraszam do lektury.

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

podpis Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego

Zobacz także

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Badania i rozwój technologiczny Nasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader