Kapitały:

Model biznesowy Grupy ORLEN

Schemat powiązań pomiędzy obszarami działalności Grupy ORLEN

Zatrudnienie dla każdego z segmentów

SEGMENT Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015
(osoby aktywne i nieaktywne)
DOWNSTREAM 14 394
DETAL 1 190
WYDOBYCIE 126
CENTRUM KORPORACYJNE 4 222
Razem 19 932

Nasze wyniki finansowe raportujemy w ramach następujących segmentów

SEGMENT DOWNSTREAM, mln PLN 2015
Przychody segmentu, w tym: 69 611
Sprzedaż zewnętrzna 56 987
Sprzedaż między segmentami 12 624
Koszty segmentu (64 963)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (40)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 253
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFo powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi1) 7 776
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFo powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) 7 640
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 6 130
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO 6 371
Zysk/(Strata) operacyjna 4 861
CAPEX 2 242

1) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w 2015 roku w wysokości (136) mln PLN, w tym głównie w Grupie Unipetrol (111) mln PLN i Baltic Power sp. z o.o. w wysokości (18) mln PLN.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w 2014 roku w wysokości (5 062) mln PLN, w tym głównie w ORLEN Lietuva w kwocie (4 181) mln PLN, w Grupie Unipetrol (752) mln PLN, w Grupie Anwil (Spolana) w kwocie (64) mln PLN, w Grupie Rafineria Jedlicze w wysokości (42) mln PLN.

SEGMENT DETAL, mln PLN 2015
Przychody segmentu, w tym: 31 122
Sprzedaż zewnętrzna 31 052
Sprzedaż między segmentami 70
Koszty segmentu (29 934)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (17)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1) 1 539
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 1 539
Zysk/(Strata) operacyjna 1 171
CAPEX 448

1) Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych ujęte w 2014 roku w wysokości 24 mln PLN.

SEGMENT WYDOBYCIE, mln PLN 2015
Przychody segmentu, w tym: 215
Sprzedaż zewnętrzna 215
Sprzedaż między segmentami 0
Koszty segmentu (347)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (849)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1) 44
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (808)
Zysk/(Strata) operacyjna (981)
CAPEX 288

1) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w 2015 i 2014 roku w wysokości odpowiednio: (852) mln PLN i (322) mln PLN dotyczące aktywów Grupy ORLEN Upstream.

Realizacja strategii w poszczególnych segmentach

 • Rekordowa EBITDA LIFO: 7,8 mld PLN1)
 • Najwyższy w historii przerób ropy: 30,9 mt i sprzedaż wolumenowa: 30,4 mt
 • Wzrost uzysku produktów białych w Grupie ORLEN o 1 p.p. (r/r) do poziomu 79% oraz obniżenie wskaźnika energochłonności o blisko 3 p.p. (r/r)
 • Budowa nowych mocy – EC Włocławek (463 MWe) i EC Płock (596MWe)
 • Umowa na budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w Litvínovie
 • Dostosowanie EC w Płocku do standardów emisyjnych obowiązujących od 2016 roku

1) Przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w kwocie (136) mln PLN związanych z awarią instalacji do produkcji etylenu w kwocie (93) mln PLN opisaną powyżej.

Detal:

 • Rekordowa EBITDA: 1,5 mld PLN
 • Wzrost sprzedaży o 3% (r/r), w tym: wzrost w Polsce o 4% i w Czechach o 10%
 • Uruchomienie pilotażu nowego formatu sklepowego typu convenience na 10 stacjach paliw
 • 1 404 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w Polsce: wzrost o 154 (r/r), 2 stacje testowe z nowym formatem gastronomicznym Stop Cafe 2.0
 • Nabycie 68 stacji detalicznych od OMV w Czechach oraz 13 stacji Sun od firmy Germania Petrol w Niemczech
 • Nabycie aktywów wydobywczych w Kanadzie (Kicking Horse Energy) i Polsce (FX Energy)
 • Wzrost łącznych rezerw ropy i gazu (2P) do 97 mln boe
 • Średnie wydobycie w roku 2015 na poziomie 7,1 tys. boe/d

źródła przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN

 • Mocna pozycja na dużych i wzrostowych rynkach
 • Silna rozpoznawalna marka
 • Silna orientacja na klienta
 • Zintegrowany łańcuch wartości
 • Doskonałość operacyjna
 • Zrównoważony rozwój wydobycia
 • Nowoczesna kultura zarządzania

Zobacz także

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DownstreamNasza działalność w 2015 roku

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DetalNasza działalność w 2015 roku

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie WydobycieNasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader