Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-14

Zintegrowany System Zarządzania

Jednym z priorytetów Strategii CSR na lata 2015 – 2017 jest odpowiedzialny rozwój. Służy temu wdrożony już w roku 2014 system zarządzania przez wartości, a zarządzanie ryzykami strategicznymi to jeden z projektów wdrażanych w ramach Strategii CSR.

PKN ORLEN deklaruje dostarczanie klientom wyrobów najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji. Realizacji tej deklaracji służy funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ), który jest konsekwentnie doskonalony i rozwijany.

W roku 2015 kontynuowano realizację działań zmierzających do standaryzacji w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN

Na ZSZ składają się:

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014
 • System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (ISCC EU)
 • System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP oparty o wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius)

W 2015 roku potwierdzono zgodność działań ze wszystkimi wdrożonymi standardami oraz dokonano recertyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, uzyskując potwierdzenie jego zgodności z wymaganiami nowej normy PN-ISO/IEC 27001:2014.

Wdrożono System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (ISCC EU) oraz System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), które zostały zintegrowane z funkcjonującymi systemami zarządzania.

Kontynuowano rozpoczętą w 2014 roku realizację działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią opartego o wymagania normy ISO 50001. Podjęto szereg działań, w tym przeprowadzono pilotażowy Przegląd energetyczny.

W zakresie rozszerzenia zakresu funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP zrealizowano prace mające na celu wdrożenie standardów systemu HACCP na ok. 250 stacjach franczyzowych (DOFO).

W grudniu 2015 roku zaktualizowano i wydano nową Politykę ZSZ, która określa spójne z celami strategicznymi Spółki kierunki działań Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pobierz w formacie PDF

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. jest jedną z największych firm z sektora paliwowo – energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z przyjętą misją „Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość” deklarujemy dostarczanie swoim Klientom wyrobów i usług najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa.

 

Kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, co oznacza dla nas, iż realizując strategię biznesową, zawsze pamiętamy, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy oraz opierać się o zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów.

Działając w Grupie Kapitałowej ORLEN, realizujemy strategię budowy silnie zintegrowanego koncernu, wspieranego przez efektywną energetykę i własne wydobycie surowców. Utrzymując pozycję lidera rynku, wiarygodnego i profesjonalnego partnera, który wszelkie działania realizuje zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działając w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, zobowiązujemy się do działania zgodnie z przyjętymi przez nas Wartościami.

Płock, dn. 21 grudnia 2015r.

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

podpis Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Zapobiegamy awariom przemysłowym, identyfi kujemy aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie
 • Osiągamy zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przestrzegamy innych podpisanych przez PKN ORLEN S.A. zobowiązań
 • Zapewniamy właściwą ochronę przetwarzanych informacji ze względu na ich atrybuty poufności, integralności oraz dostępności w oparciu o najlepsze funkcjonujące standardy i praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
 • Dążymy do nieustannej poprawy wyniku energetycznego realizowanych procesów, w szczególności poprzez skoncentrowanie wysiłków na rzecz racjonalizacji zużycia energii
 • Zapewniamy dostęp do informacji dotyczących wpływu działalności Spółki na środowisko naturalne oraz informacji na temat działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk Programu Responsible Care

ROZWÓJ

 • Monitorujemy kierunki rozwoju w zakresie technologicznych, użytkowych i proekologicznych właściwości wytwarzanych wyrobów. Podejmujemy działania uwzględniające potrzeby klientów w tym zakresie
 • Stawiamy na innowacyjność, poszukiwanie nowych kierunków rozwoju, współpracę z instytucjami naukowymi, inwestowani w nowe technologie
 • Zwiększamy doskonałość operacyjną poprzez konsekwentną poprawę kluczowych wskaźników efektywnościowych realizowanych procesów oraz podejmowanie skutecznych działań korygujących i zapobiegawczych

LUDZIE

 • Zapewniamy podnoszenie kwalifi kacji pracowników, rozwijanie świadomości oraz promowanie postaw zwiększających zaangażowanie i dynamizm w działaniu na rzecz spełnienia oczekiwań Klientów, ochrony środowiska, poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
 • Dbamy o podniesienie standardów bhp oraz doskonalimy metody rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Wdrażamy ergonomiczne rozwiązania zmniejszając uciążliwość na stanowiskach pracy i ryzyko zawodowe

ENERGIA

 • Tworzymy warunki do bezpiecznego, pełnego energii i entuzjazmu realizowania zadań
 • Dynamicznie angażujemy się w nowe gałęzie działalności, które dzięki wzajemnej synergii powodują wzrost konkurencyjności firmy i stymulują do kolejnych działań.
 • Rozwijamy wzajemną komunikację oraz prowadzimy dobór dostawców dla zapewnienia ciągłości dostaw surowców i usług

NIEZAWODNOŚĆ

 • Monitorujemy zmiany i zapewniamy ciągłość działań w realizowanych procesach
 • Identyfikujemy i eliminujemy potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów żywnościowych
 • Współpracujemy z wykonawcami i dostawcami posiadającymi wskazane przez Spółkę kompetencje oraz spełniającymi określone standardy dotyczące jakości, zużycia energii, ochrony środowiska, BHP, ppoż., bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa informacji

Strategię Spółki przekładamy na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz na inne działania realizowane w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania wdrożony według wymagań norm PN–EN ISO 9001, AQAP 2120, PN–EN ISO 14001, PN–N–18001, PN–ISO/IEC 27001, Codex Alimentarius, Dyrektywy 2009/28/EC, PN–EN ISO/IEC 17025 oraz wdrażane wymagania norm PN–EN ISO 50001 i PN–EN ISO 22301. Deklarujemy kontynuację działań mających na celu zharmonizowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Spółce.

Audity - weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W styczniu 2015 roku auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audit certyfikujący Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zakres auditu obejmował komórki organizacyjne w Płocku biorące udział w procesach pełnej kontroli przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży asfaltów drogowych i modyfikowanych polimerów, produkowanych według następujących norm europejskich:

 • asfalty drogowe wg PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych”
 • asfalty modyfikowane polimerami wg PN-EN 14023 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami”

W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i utrzymano ważność certyfikatów zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji.

W maju 2015 roku audytorzy Bureau Veritas Polska (BV) przeprowadzili audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadziło audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami AQAP 2120. W trakcie auditów nie stwierdzono niezgodności. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i utrzymano ważność certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, AQAP 2120:2009 oraz potwierdzono zgodność z wymaganiami nowej normy PN-ISO/IEC 27001:2014.

W czerwcu 2015 r. roku auditorzy Bureau Veritas Polska przeprowadzili audit certyfikacyjny ISCC zgodnie z Dyrektywą RED (Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii). W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań, w wyniku czego wydano certyfikat zgodności z RED i Systemem Certyfikacyjnym ISCC EU zatwierdzonym przez Komisję Europejską o numerze EU-ISCC-Cert-PL214-28012406.

W 2015 roku zrealizowano 584 audity wewnętrzne ZSZ, 15 auditów weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2, 15 auditów u dostawców wyrobów i usług oraz 5 auditów ISCC.

Systemy Zarządzania w Spółkach GK ORLEN

W roku 2015 kontynuowano realizację działań zmierzających do standaryzacji w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN celem dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN, jako Koncernu środkowoeuropejskiego - regionalnego lidera, budującego własną wartość poprzez poprawę efektywności i racjonalne inwestycje oraz rozwój w nowych obszarach.

W 2015 roku Spółki Grupy prowadziły działania w zakresie ZSZ w oparciu o Wytyczne w zakresie Systemów Zarządzania dla Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN oraz harmonogram certyfikacji Systemów Zarządzania w Spółkach.

Zobacz także

Odpowiedzialność za ProduktOdpowiedzialna firma

więcej

Filary i założenia strategiczneNasza Strategia

więcej

Nasze produkty, usługi i markiGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader