Kapitały:

Otoczenie regulacyjne

Spółki należące do Grupy ORLEN prowadzą działalność gospodarczą na rynkach regulowanych. Z tego powodu zgodność ich działań z regulacjami stanowi jeden z kluczowych aspektów.

Obowiązuje „Zarządzenie w sprawie zasad zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej ORLEN”. Dokument ten reguluje sposób działania spółki w odniesieniu do otoczenia regulacyjnego rozumianego jako obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz krajowego regulujące działalność Grupy Kapitałowej. Elementem składowym zarządzenia jest „Wzorcowa Instrukcja przekazywania informacji w zakresie zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Spółkach Grupy Kapitałowej”, która została przyjęta przez wszystkie spółki kluczowe z Grupy Kapitałowej ORLEN (poza Orlen Upstream). Celem Instrukcji jest koordynacja działań związanych z przekazywaniem informacji w ramach procesu zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie Kapitałowej.

Informacje o nałożonych karach i toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych są podawane w sprawozdaniach finansowych co kwartał. Przyjety jest próg istotności w wysokości 50 mln PLN. Natomiast w raportach bieżących wysyłanych na GPW publikowane są informacje o postępowaniach dotyczących zobowiązań lub wierzytelności PKN ORLEN lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych PKN ORLEN, czyli aktualnie 1,78 mld PLN.

POLSKA

Kluczowymi podmiotami otoczenia regulacyjnego w Polsce są:

 • Ministerstwo Energii,
 • Prezes Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/ Inspekcja Handlowa,
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Służba Celna,
 • Ministerstwo Środowiska / Inspekcja Ochrony Środowiska.

Bezpieczeństwo - ZAPASY OBOWIĄZKOWE - każdy producent paliw ciekłych oraz handlowiec ma obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz płacenia opłaty zapasowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

UE: Dyrektywa 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.Urz.UE L265/9 z dnia 9.10.2009)

Jakość - JAKOŚĆ PALIW - każdy producent paliw ciekłych oraz przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w tym obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą, ma obowiązek wytwarzać i wprowadzać na rynek oraz handlować tylko tymi paliwami ciekłymi, które spełniają wymagania jakościowe, określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

UE: Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 1998 r. w sprawie jakości benzyny i olejów napędowych zmieniona Dyrektywą 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 marca 2003 r.

Podatki - AKCYZA- wprowadzenie do obrotu paliw ciekłych przez ich producentów lub przedsiębiorców, obracających paliwami ciekłymi, będących równocześnie wyrobami energetycznymi w rozumieniu reżimu akcyzowego, rodzi obowiązek zapłaty podatku akcyzowego na zasadach i w wysokości określonej przez ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie;

UE: DYREKTYWA RADY 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG

Środowisko

 • emisje przemysłowe – Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest zniwelowanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko poprzez bardziej efektywne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Realizacja przepisów ma umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przy jednoczesnym zmniejszaniu barier administracyjnych;

  UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

 • biopaliwa – NCW - każdy producent benzyn silnikowych oraz olejów napędowych oraz przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na obrocie tymi paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie przywozu i sprzedaży ich w Polsce, ma obowiązek w każdym roku kalendarzowym realizować Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie biopaliw ciekłych. Oznacza to, że musi zapewnić minimalny udział biokomponentów oraz biopaliw ciekłych w ogólnej ilości produkowanych lub przywożonych do Polski benzyn i olejów napędowych, określony w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;

  UE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

W ramach prowadzonej polityki zarządzania ryzykiem regulacyjnym PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy ORLEN prowadzą oparty o obowiązujące przepisy prawa, w pełni transparentny, otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego. Dbając o zapewnienie maksymalnej przejrzystości tego procesu, Koncern w serwisie internetowym napedzamyprzyszlosc.pl, w 2015 r. uruchomił zakładkę „OPINIE”, w której zamieszczane są stanowiska PKN ORLEN oraz organizacji branżowych dotyczące otoczenia regulacyjnego i innych kluczowych dla przemysłu inicjatyw, nad którymi toczy się debata publiczna.

Jednocześnie w ramach wsparcia skutecznej walki z szarą strefą w branży paliw ciekłych w Polsce PKN ORLEN przyłączył się do zainicjowanej w ubiegłym roku kampanii edukacyjno - informacyjnej Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Sprawdź swojego dostawcę paliwa”.

CZECHY

Najważniejsze organy, urzędy i instytucje w otoczeniu regulacyjnym czeskiego Unipetrolu:

 • Ministerstwo Przemysłu i Handlu,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Urząd Ochrony Konkurencji,
 • Urząd Regulacji Energetyki,
 • Urząd Celny,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • Inspekcja Handlowa.

Najważniejsze akty prawne mające wpływ na działalność Unipetrolu na rynku czeskim:

 • Ustawa nr 311/2006 Sb. o paliwach i stacjach paliw,
 • Ustawa nr 353/2003 Sb. o podatku akcyzowym,
 • Ustawa nr 235/2004 Sb. o podatku od towarów i usług,
 • Ustawa nr 458/2000 Sb. w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, działania administracji państwowej w przemyśle energetycznym i zmiany niektórych ustaw (Ustawa Energetyczna),
 • Ustawa nr 165/2012 Sb. o odnawialnych źródłach energii,
 • Ustawa nr 261/2007 Sb. w sprawie stabilizacji budżetów publicznych (podatku energetycznego) – podatek węglowy i od CNG,
 • Ustawa nr 201/2012 Sb. o ochronie powietrza − podatek środowiskowy,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów nr 351/2012 Sb. w sprawie kryteriów zrównoważonego wykorzystania biopaliw,
 • Ustawa nr 183/2006 Sb. Kodeks planowania przestrzennego i budownictwa (Ustawa Budowlana),
 • Ustawa nr 254/2001 Sb. o wodach i zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawa nr 185/2001 Sb. o odpadach,
 • Ustawa nr 76/2002 Sb. o zintegrowanym zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń,
 • Ustawa nr 224/2015 Sb. o przeciwdziałaniu awariom,
 • Ustawa nr 100/2001 Sb. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • Ustawa nr 262/2006 Sb. Kodeks pracy.

NIEMCY

Otoczenie regulacyjne niemieckiej spółki ORLEN Deutschland:

 • Prawo prywatne/cywilne - przepisy regulujące stosunki między osobami fizycznymi/prywatnymi, w tym, m.in. ogólne prawo cywilne, prawo handlowe, prawo spółek, prawo ochrony własności intelektualnej i prawo ochrony konkurencji.
 • Prawo publiczne - przepisy regulujące stosunki między osobami fizycznymi/prywatnymi a organami państwa, w tym m.in. prawo konstytucyjne, prawo administracyjne i prawo podatkowe.
 • Prawo karne, jako odrębna gałąź prawa publicznego, unormowane jest przede wszystkim w Kodeksie karnym.
 • Prawo procesowe również stanowi odrębną gałąź prawa publicznego i określa zasady postępowania sądowego w rozstrzyganiu sporów dotyczących stosunków prawnych.

ORLEN Deutschland podlega następującym przepisom prawa i regulacjom:

 • Sprzedaż paliw: przede wszystkim przepisy prawa z obszarów nr 1 (m.in. prawo handlowe, prawo spółek, ogólne prawo cywilne, prawo ochrony konkurencji) i nr 2 (m.in. prawo budowlane, prawo kontroli zanieczyszczeń, prawo o odpadach, niemiecka ustawa wodna, prawo ochrony gleb, prawo ochrony przyrody, prawo dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, prawo dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego, prawo ochrony środowiska oraz prawo ochrony konsumentów)
 • Produkty pozapaliwowe/gastronomia: przede wszystkim przepisy prawa z obszarów nr 1 (m.in. prawo handlowe, prawo spółek, ogólne prawo cywilne, prawo ochrony konkurencji) i nr 2 (m.in. prawo żywnościowe).

Ponadto w Niemczech działa szereg ważnych urzędów i instytucji na szczeblu lokalnym, w tym m.in. organy administracji samorządowej (m.in. urzędy ds. budownictwa, urzędy ds. gospodarki wodnej, urzędy ds. gospodarki odpadami), na szczeblu krajowym (m.in. urząd ochrony i bezpieczeństwa danych) i na szczeblu federalnym (m.in. federalny urząd antymonopolowy).

LITWA

Otoczenie regulacyjne litewskiej spółki ORLEN Lietuva:

 • Ministerstwo Energii,
 • Ministerstwo Transportu,
 • Ministerstwo Środowiska,
 • Regulacje skierowane do producentów energii,
 • Regulacje związane z licencjonowaniem handlu paliwami,
 • Regulacje w zakresie biopaliw, blendingu i jakości paliw,
 • Regulacje dotyczące zapasów obowiązkowych i rezerw paliwowych.

KANADA

Kanadyjskie firmy działające w branży oil & gas podlegają różnorodnym regulacjom i kontroli działalności (m.in. w kwestii praw do gruntów, poszukiwań, zagospodarowania, wydobycia, rafinacji i wzbogacania, transportu i wprowadzania do obrotu), wynikającym z przepisów odnoszących się do cen i opodatkowania ropy i gazu ziemnego, wprowadzanych przez władze różnego szczebla, w wyniku porozumień pomiędzy rządem Kanady i rządami prowincji: Alberta, Kolumbia Brytyjska, Saskatchewan i Nowy Brunszwik. Obowiązujące ustawodawstwo jest publicznie dostępne i podlega bieżącym szczegółowym analizom ze strony inwestorów branżowych, w tym ORLEN Upstream Canada. Poniżej przedstawiono najważniejsze spośród ustaw, rozporządzeń i porozumień obowiązujących w branży naftowej, zarówno na poziomie federalnym, jak i w prowincjach, w których Grupa ORLEN prowadzi działalność.

Ustawy federalne, rozporządzenia i organy regulacyjne

Ustawy i rozporządzenia:

 • Canada Oil and Gas Operations Act (Federalna ustawa o działalności w branży ropy i gazu)
 • The Canada Petroleum Resources Act (Federalna ustawa o zasobach ropy naftowej)
 • Canadian Environmental Assessment Act (Federalna ustawa o ocenie środowiskowej)

Federalne organy regulacyjne:

National Energy Board (Krajowa Rada ds. Energetyki) – nadzoruje działalność w zakresie ropy naftowej, gazu ziemnego i elektroenergetyki w aspekcie międzynarodowym i kontaktów pomiędzy prowincjami. Reguluje budowę i funkcjonowanie sieci rurociągów ropy i gazu ziemnego, przecinających granice międzynarodowe lub granice prowincji.

Natural Resources Canada (Ministerstwo Zasobów Naturalnych) to federalne ministerstwo mające w swojej gestii zasoby naturalne. Jego zadania to m.in. kształtowanie polityki i programów mających na celu zwiększenie wkładu sektora zasobów naturalnych w gospodarkę. Jego działania koncentrują się na promowaniu wykorzystania zasobów naturalnych Kanady w sposób odpowiedzialny, oraz zwiększaniu konkurencyjności kanadyjskich produktów pochodzących z eksploatacji zasobów naturalnych.

Canadian Environmental Assessment Agency (Kanadyjska Agencja ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko) – na mocy kanadyjskiej Ustawy o ocenie środowiskowej odpowiedzialna jest za przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko.

Ustawy, rozporządzenia i organy regulacyjne w poszczególnych prowincjach

Ustawy i rozporządzenia w prowincji Alberta:

 • Mines and Minerals Act (Ustawa o kopalniach i kopalinach)
 • Responsible Energy Development Act (Ustawa o odpowiedzialnym rozwoju energetyki)
 • Gas Resources Preservation Act (Ustawa o ochronie zasobów gazowych)
 • Oil and Gas Conservation Act (Ustawa o ochronie zasobów ropy naftowej i gazu)
 • Pipeline Act (Ustawa o rurociągach)
 • Environmental Protection and Enhancement Act (Ustawa o ochronie i poprawie środowiska naturalnego)

Organy regulacyjne w prowincji Alberta:

Alberta Energy (Ministerstwo Energetyki Prowincji Alberta) – zarządza zagospodarowaniem nieodnawialnych zasobów prowincji Alberta, udziela podmiotom praw do prowadzenia poszukiwań i wydobycia złóż, dba o zapewnienie w perspektywie długoterminowej dobrobytu społeczeństwu poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami energetycznymi i kopalinami, odpowiedzialne ich wydobycie i rozważne korzystanie z energii.

Alberta Energy Regulator (Urząd Regulacji Energetyki Prowincji Alberta) – jest odpowiedzialny za regulację cyklów życia projektów dot. ropy naftowej, piasków roponośnych, gazu ziemnego i węgla w prowincji Alberta, od złożenia wniosku i rozpoczęcia prac terenowych po wydobycie, zakończenie eksploatacji i rekultywację. Ponadto wykonuje oceny oddziaływania na środowisko.

Natural Resources Conservation Board (Rada ds. Ochrony Zasobów Naturalnych)– jej zadania to przegląd ważniejszych proponowanych projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem zasobów naturalnych, a także regulacja w zakresie hodowli intensywnej w modelu CAFO (tzw. „skoncentrowane skarmianie zwierząt”) na terenie prowincji Alberta. Jako decydent Rada działa zgodnie z zasadami etyki dbając o długoterminowe interesy prowincji.

Surface Rights Board (Rada ds. Praw Do Gruntów)– jest podmiotem o charakterze quasi-sądu czy trybunału, udzielającym praw dostępu i pomagającym właścicielom/dzierżawcom gruntów rozwiązywać spory o wynagrodzenie z operatorami. Dotyczy to sytuacji, w których operator zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do gruntów prywatnych lub należących do Korony (tzn. skarbu państwa), w celu zagospodarowania zasobów znajdujących się pod ziemią, takich jak ropa naftowa, gaz czy węgiel, lub też budowy i użytkowania rurociągów oraz elektroenergetycznych linii transmisyjnych.

Ustawy i rozporządzenia w prowincji Nowy Brunszwik:

 • Oil and Natural Gas Act (Ustawa o ropie naftowej i gazie ziemnym)
 • Petroleum Act (Ustawa o ropie naftowej)
 • Clean Environment Act (Ustawa o czystości środowiska)

Organy regulacyjne w prowincji Nowy Brunszwik:

 • Department of Energy and Mines (Departament energetyki i kopalń), regulujący poszukiwania/udostępnianie/zarządzanie zasobami
 • Department of Environment (Departament środowiska naturalnego)
 • władze lokalne

Ustawy i rozporządzenia w prowincji Kolumbia Brytyjska:

 • Petroleum and Natural Gas Act (Ustawa o ropie naftowej i gazie ziemnym)
 • Oil and Gas Activities Act (Ustawa o działaniach dot. ropy i gazu)
 • Environmental Management Act (Ustawa o zarządzaniu środowiskowym)

Organy regulacyjne w prowincji Kolumbia Brytyjska:

 • Ministry of Natural Gas Development (Ministerstwo wydobycia gazu ziemnego)
 • Oil and Gas Commission (Komisja ropy i gazu)
 • Surface Rights Board (Rada ds. praw do gruntów)

Ustawy i rozporządzenia w prowincji Saskatchewan:

 • The Oil and Gas Conservation Act (Ustawa o ochronie zasobów ropy i gazu)
 • The Crown Minerals Act (Ustawa o kopalinach należących do Korony)
 • The Environmental Assessment Act (Ustawa o ocenie środowiskowej)
 • The Environmental Management and Protection Act (Ustawa o zarządzaniu i ochronie środowiska)

Organy regulacyjne w prowincji Saskatchewan:

 • Ministry of Economy (Ministerstwo Gospodarki)
 • Ministry of Environment (Ministerstwo Środowiska)

Zobacz także

Otoczenie makroekonomiczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Otoczenie rynkoweGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Otoczenie społeczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader