Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-34

 • G4-LA12

Organy nadzorujące i zarządzające

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Na funkcjonowanie organów zarządzających i nadzorczych PKN ORLEN wpływ mają również zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (Dobre Praktyki GPW).

przejdź do sekcji:

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN
na dzień 1 stycznia 2015 roku

Angelina Anna Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adam Ambrozik Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Maciej Bałtowski Członek Rady Nadzorczej
Radosław Leszek Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 listopada 2015 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 23 listopada 2015 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Pana Remigiusza Nowakowskiego do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej
na dzień 31 grudnia 2015 roku

Angelina Anna Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adam Ambrozik Członek Rady Nadzorczej
Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Radosław Leszek Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 stycznia 2016 roku Minister Skarbu Państwa działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna odwołał Pana Remigiusza Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej odwołani na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 29 stycznia 2016 roku

Leszek Jerzy Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adam Ambrozik Członek Rady Nadzorczej
Cezary Banasiński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej
Cezary Możeński Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej powołani na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN w dniu 29 stycznia 2016 roku

Mateusz Henryk Bochacik Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Krzętowska Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Siwko Członek Rady Nadzorczej
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN
od dnia 29 stycznia 2016 roku

Angelina Anna Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny)
Radosław Leszek Kwaśnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 8 lutego 2016)
Mateusz Bochacik Sekretarz Rady Nadzorczej (od dnia 8 lutego 2016)
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Agnieszka Krzętowska Członek Rady Nadzorczej (Niezależny - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 22 marca 2016 roku)
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Siwko Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN
od dnia 3 czerwca 2016 roku

Angelina Anna Sarota Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Radosław L. Kwaśnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 28 czerwca 2016)
Mateusz Bochacik Sekretarz Rady Nadzorczej (od dnia 28 czerwca 2016)
Artur Gabor Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Adrian Dworzyński Członek Rady Nadzorczej (Niezależny)
Agnieszka Krzętowska Członek Rady Nadzorczej (Niezależny - zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 6 czerwca 2016 roku)
Remigiusz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Protasewicz Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy osób będących aktualnie członkami Rady Nadzorczej PKN ORLEN są dostępne na stronie korporacyjnej www.orlen.pl w zakładce O firmie/Rada Nadzorcza.

Liczba kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN, uwzględniający zmiany w składzie

stan na liczba kobiet liczba mężczyzn
1 stycznia 2014 1 6
21 kwietnia 2014 1 5
15 maja 2014 –
31 grudnia 2015
1 8
29 stycznia 2016 2 6
3 czerwca 2016 roku 2 6

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Jej szczegółowe kompetencje określa Kodeks Spółek Handlowych i Statut Spółki. Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Informacje na temat, między innymi, uprawnień Rady Nadzorczej są dostępne w Statucie Spółki.

Mając na względzie najwyższe standardy dobrych praktyk oraz, aby zapewnić możliwość rzetelnej oceny działalności Spółki przez akcjonariuszy, do obowiązków Rady Nadzorczej PKN ORLEN należy także coroczne przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za dany rok. Zgodnie ze znowelizowanym od 1 stycznia 2016 roku Kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok zawiera:

 • Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 • Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015
 • Wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, w tym poziomu wypłaty dywidendy za rok 2015
 • Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2015 rok
 • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
 • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

komitet Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać Komitety - stałe lub ad hoc - działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące Komitety stałe:

 • Komitet Audytowy
 • Komitet ds. Strategii i Rozwoju
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń
 • Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
 • Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  (Komitet ds. CSR)

Zakres kompetencji poszczególnych Komitetów określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który udostępniony jest akcjonariuszom Spółki na stronie internetowej Spółki www.orlen.pl. Wszystkie Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, natomiast sam Komitet wybiera swojego przewodniczącego.

Komitet Audytowy

Zadaniem Komitetu Audytowego jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:

- Monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,

- Omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki, przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) ze skoncentrowaniem się w szczególności na:

 • Wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych
 • Głównych obszarach podlegających osądowi
 • Znaczących korektach wynikających z badania
 • Oświadczeniach o kontynuacji działania
 • Zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  prowadzenia rachunkowości

Ponadto do zadań Komitetu Audytowego należy:

 • Omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych
 • Analiza listów do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nich badania oraz odpowiedzi Zarządu
 • Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych
 • Opiniowanie polityki dywidendowej, podziału zysku i emisji papierów wartościowych
 • Przegląd systemu rachunkowości zarządczej
 • Przegląd systemu kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli: finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, oceny ryzyka i zarządczej
 • Analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia, łącznie z badaniem stopnia niezależności audytorów wewnętrznych oraz opiniowaniem zamiarów Zarządu w sprawie zatrudnienia i zwolnienia osoby kierującej komórką organizacyjną, odpowiadającą za audyt wewnętrzny
 • Roczny przegląd programu audytu wewnętrznego, koordynacja prac audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz badanie warunków funkcjonowania audytorów wewnętrznych
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy
 • Rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza
 • Informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu Audytowego

Komitet ds. Ładu Korporacyjnego

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena:

 • Implementacji zasad ładu korporacyjnego
 • Składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego
 • Opiniowanie dokumentów normatywnych dotyczących ładu korporacyjnego
 • Ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej
 • Monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym zgodności z „Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN S.A .” i zasadami ładu korporacyjnego

Komitet ds. Strategii i Rozwoju

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

 • Ocena wpływu planowanych i podejmowanych inwestycji i dezinwestycji na kształt aktywów Spółki
 • Ocena działań, umów, listów intencyjnych i innych dokumentów związanych z czynnościami mającymi na celu nabycie, zbycie, obciążenie lub inny sposób rozdysponowania istotnych aktywów Spółki
 • Opiniowanie wszelkich dokumentów o charakterze strategicznym przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd
 • Opiniowanie strategii rozwoju Spółki, w tym wieloletnich planów finansowych

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

 • Inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji członków Zarządu
 • Opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką
 • Okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki
 • Okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki
 • Przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki
 • Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce

Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez uwzględnienie w działalności Spółki oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. pracownikami, klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną) aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych.

W szczególności do zadań Komitetu należy:

 • Okresowa ocena działalności Spółki w obszarze CSR
 • Przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę

zarząd

Skład osobowy Zarządu na dzień
1 stycznia 2015 roku

Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji
Marek Podstawa Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 roku odwołała Pana Dariusza Jacka Krawca z Zarządu PKN ORLEN i jednocześnie powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Jasińskiego, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016.

Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień 16 grudnia
2015 roku, aktualny także na 31 grudnia 2015 roku

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji
Marek Podstawa Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2016 roku odwołała Pana Marka Podstawę z Zarządu PKN ORLEN i jednocześnie powołała Pana Mirosława Kochalskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Pana Zbigniewa Leszczyńskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień
8 lutego 2016 roku

Wojciech Jasiński Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Mirosław Kochalski Wiceprezes Zarządu (ds. Korporacyjnych od 12 lutego
2016 roku)
Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki
Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu (ds. Sprzedaży od 12 lutego 2016 roku)
Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji

Życiorysy osób będących aktualnie członkami Zarządu PKN ORLEN są dostępne na stronie korporacyjnej www.orlen.pl w zakładce O firmie/Zarząd.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie PKN ORLEN, uwzględniający zmiany w składzie w ostatnich dwóch latach

stan na liczba kobiet liczba mężczyzn
1 stycznia 2014 0 5
24 września 2014 0 6
26 września 2014 0 5
31 grudnia 2014 0 5
1 stycznia 2015 0 5
16 grudnia 2015 0 5
31 grudnia 2015 0 5
8 lutego 2016 0 6

Podział kompetencji Członków Zarządu Spółki

Podział kompetencji członków zarządu PKN ORLEN

Zasady działania Zarządu

Podstawowym celem działania Zarządu PKN ORLEN jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów podmiotów innych niż akcjonariusze, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników. Zarząd PKN ORLEN zapewnia przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką, a także zapewnia prowadzenie spraw PKN ORLEN zgodnie z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

Kompetencje Zarządu PKN ORLEN

Do zakresu działania Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw PKN ORLEN niezastrzeżonych kodeksem spółek handlowych lub Statutem Spółki do kompetencji innych organów Spółki. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd wyraził już zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

 • Przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu
 • Przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN
 • Przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, w szczególności wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie określonych czynności, wydanie opinii, oceny lub zatwierdzenie, wymaganych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki
 • Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń
 • Przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki
 • Wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 000 000 PLN
 • Zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady)
 • Zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego
 • Zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • Emisja papierów wartościowych przez Spółkę
 • Przyjmowanie rocznego sprawozdania z działalności Spółki, rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego, półrocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN
 • Przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych
 • Zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi
 • Określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw
 • Ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki
 • Udzielanie prokury
 • Ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu
 • Utworzenie zakładu/biura za granicą
 • Inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z Członków Zarządu
 • Podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Ponadto Zarząd zobowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą. Dodatkowo Zarząd PKN ORLEN ma obowiązek sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania finansowe PKN ORLEN oraz Grupy ORLEN za miniony rok obrotowy.

Zobacz także

Akcjonariat i akcjeGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Filary i założenia strategiczneNasza Strategia

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader