Kapitały:

Walne Zgromadzenie w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odbyło się 28 kwietnia 2015 roku.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze:

 • Zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności Spółki i Grupy ORLEN oraz sprawozdania finansowe za 2014 rok
 • Udzielili absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu
 • Zdecydowali o pokryciu straty netto poniesionej przez PKN ORLEN w roku obrotowym 2014 w wysokości 4 671 826 145,06 PLN z kapitału zapasowego i jednocześnie wyrazili zgodę na przeznaczenie kwoty 705 719 950,65 PLN na wypłatę dywidendy (1,65 PLN na 1 akcję), z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Ustalono 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy i 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy
 • Zmienili postanowienia § 8 ust. 12 pkt 4 lit. a Statutu Spółki dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej, wyłączając spod kompetencji Rady Nadzorczej czynności dokonywane w ramach zwykłego zarządu, w szczególności czynności mające za przedmiot obrót paliwami lub energią. Walne Zgromadzenie zdecydowało jednocześnie o dodaniu do Statutu definicji terminu „Energia” i wskazując iż oznacza on energię elektryczną i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej
 • Wprowadzili zmiany do Statutu Spółki, polegające na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki o:
  • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z),
  • działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
  • sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie (PKD 46.1), w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z).W przypadku już wpisanej do Statutu aktywności polegającej na wytwarzaniu i przetwarzaniu produktów rafinacji ropy naftowej, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zmianie numeru PKD tej aktywności z PKD 19.2 na PKD 19.20.Z.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

W szczególności:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN oraz sprawozdania z działalności Grupy ORLEN za poprzedni rok obrotowy
 • Udzielanie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
 • Decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy
 • Powoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
 • Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej
 • Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu
 • Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 • Wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
 • Zmiana Statutu Spółki
 • Tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki
 • Decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia
 • Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych
 • Rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką
 • Zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych

Zobacz także

Akcjonariat i akcjeGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader