Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-13

 • G4-18
 • G4-19
 • G4-20
 • G4-21
 • G4-22
 • G4-23
 • G4-24
 • G4-25
 • G4-26
 • G4-27
 • G4-28
 • G4-29
 • G4-30
 • G4-32

Nasze podejście do raportowania

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już drugi raport zintegrowany, przy czym pierwszy prezentował głównie PKN ORLEN oraz wybrane aspekty działalności Grupy ORLEN. Niniejszy raport pokazuje relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. W ten sposób staje się wyczerpującym i przejrzystym dokumentem, prezentującym działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy wszystkich grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative).Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności.

Doświadczenie w raportowaniu

Raportowanie jest stałym, ważnym elementem systemu komunikowania działań Grupy ORLEN. Kwestie komunikowania i dialogu z otoczeniem mają swoje ważne miejsce we wdrażanej przez Grupę ORLEN Strategii CSR na lata 2015 – 2017. Raporty wydawane są w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi nazmiany zachodzącew Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Do 2014 roku publikowaliśmy osobno raporty roczne i raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Od chwili powstania PKN ORLEN wydał czternaście raportów rocznych i dziesięć społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative).Do 2013 jako odrębne publikacje ukazywały się raporty ekologiczne i raporty środowiskowe.

W sierpniu 2015 roku opublikowany został pierwszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN za 2014 rok

Doświadczenie PKN ORLEN w raportowaniu

Dlaczego integracja

Integracja odnosi się nie tylko do naszego podejścia do raportowania, ale też do procesów zachodzących w Grupie ORLEN, mających na celu jeszcze lepsze zrozumienie i realizowanie oczekiwań Interesariuszy:

 • integracja poprzez nasze segmenty działalności,
 • integracja to dbanie o środowisko w ramach codziennej działalności związanej z procesami produkcyjnymi, logistycznymi i dystrybucją,
 • integracja to także rozwijanie wszystkich inicjatyw, które pozwalają zachować odpowiednią równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym,
 • integracja to wspólne zaangażowanie pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych, w budowę silnej pozycji rynkowej oraz innowacyjne rozwiązania.

Raport Zintegrowany, który zastąpił wydawane co roku raporty roczne i raporty społecznej odpowiedzialności biznesu, przedstawia relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności PKN ORLEN i wybranych, reprezentatywnych spółek z Grupy ORLEN. Nawiązuje do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości firm promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Wytyczne te, ogłoszone w 2011 roku zakładają odchodzenie od prezentacji wyników rocznych w formule ściśle powiązanej ze strukturą organizacyjną firmy na rzecz bardziej dynamicznego i wszechstronnego podejścia do komunikacji z Interesariuszami. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji pokazującym, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w różnych perspektywach czasowych.

„Zintegrowane myślenie prowadzi do zintegrowanego podejmowania decyzji i działalności, które prowadzą do budowy wartości w krótkim, średnim jak i długim terminie.” (IIRC framework).

Nowa formuła Raportu stanowiła naturalny, kolejny krok, w dostosowywaniu tej formy komunikacji do trendów rynkowych i oczekiwań Interesariuszy, a także pozwoliła na lepsze zrozumienie przez nich modelu biznesowego, strategii i ryzyk, czy identyfikację szans biznesowych.

Jak przygotowaliśmy Raport

Jednym z celów określonych w naszej Strategii CSR jest dążenie Koncernu do bycia postrzeganym przez Interesariuszy jako lider odpowiedzialnego biznesu. W ramach realizacji tego celu zobowiązujemy się do wdrożenia szeregu inicjatyw i działań, w tym także do wprowadzenia raportowania zintegrowanego. Prezentowany Raport jest już drugą tego typu publikacją, która została przygotowana po raz pierwszy dla całej Grupy ORLEN i stanowi kolejny krok w kierunku podwyższenia jakości raportowania.

Raportowanie zintegrowane stanowi nowy sposób komunikowania modelu biznesowego. Jest to proces w trakcie którego odbywa się analizy i zbieranie są informacje kluczowe dla Interesariuszy I Grupy. W efekcie powstaje rzetelny Raport Zintegrowany, informujący, m.in.w jaki sposób realizowana strategia biznesowa i system zarządzania ryzykiem przekłada się na tworzenie wartości firmy w czasie, z uwzględnieniem wpływu firmy na otoczenie. Raport przedstawia działania prowadzone w 2015 roku przez Grupę ORLEN, pokazuje ich wyniki i efekty oraz najistotniejsze aspekty działalności finansowej i pozafinansowej przekładające się na budowę jej wartości.

Nie zostały dokonane korekty informacji prezentowanych w poprzednich Raportach. Raport Zintegrowany został poddany weryfikacji zewnętrznej. Audyt przeprowadziła renomowana firma Deloitte

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw

W raportowanym okresie odnotowaliśmy kilka istotnych zmian wpływających na wielkość, strukturę i formę własności Grupy ORLEN, między innymi:

logo Unipetrol

Kontynuując proces konsolidacji aktywów rafineryjnych w 2014 roku Unipetrol zawarł z włoskim koncernem ENI umowę na zakup kolejnych 32,4% akcji w Česka Rafinerska. W maju 2015 roku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji czeskiego Urzędu Antymonopolowego, Grupa Unipetrol sfinalizowała przejęcie udziałów i tym samym stała się jedynym właścicielem rafinerii należących do spółki Česka Rafinerska, co miało wpływ na wyższą dostępność mocy produkcyjnych i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego. Łączne moce produkcyjne Grupy Unipetrol wzrosły do poziomu 8,7 mln t/rok.

Dodatkowo prowadzone były prace związane z połączeniem spółek Benzina oraz Polymer Institute Brno ze spółką Unipetrol RPA, która będzie stanowiła docelowo centrum operacyjne Grupy Unipetrol, skupiające kluczowe procesy biznesowe. Połączenie spółek nastąpiło w dniu 1 stycznia 2016 roku.

W 2015 roku prowadzono również proces połączenia spółek Mogul Slovakia oraz Unipetrol Slovensko zajmujących się sprzedażą paliw, olejów i smarów wyprodukowanych przez rafinerie z GK Unipetrol.

logo ORLEN Południe

W dniu 5 stycznia 2015 roku zarejestrowano połączenie spółki Rafineria Trzebinia jako spółki przejmującej ze spółkami przejmowanymi: Rafineria Nafty Jedlicze, Fabryka Parafin Naftowax i Zakładowa Straż Pożarna. Nazwa spółki została zmieniona na ORLEN Południe. Dotychczasowa strategia działania nie uległa zmianiei koncentruje się wokół głównych segmentów związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników.

W dniu 1 marca 2015 roku weszły w życie umowy zawarte pomiędzy ORLEN Południe i ORLEN Asfalt dotyczące dzierżawy należącego do ORLEN Asfalt zakładu produkcji asfaltów w Trzebini (Dział Produkcji Trzebinia) i przejęcie związanych z tą częścią aktywów funkcji.

logo ORLEN Asfalt

W 2015 roku, w ramach integracji aktywów produkcyjnych, PKN ORLEN nabył od ORLEN Asfalt aktywa produkcyjne wraz z logistyką zlokalizowane w Płocku.Pozwoliło to na zwiększenie efektywności operacyjnej w tym obszarze.Umożliwiło także spółce ORLEN Asfalt skoncentrowanie sięna rozwoju działalności handlowej w kraju i na rynkach zagranicznych.

logo ORLEN Oil

W 2015 roku PKN ORLEN nabył od ORLEN OIL aktywa produkcyjne zlokalizowane w Płocku wraz z logistyką i sprzedażą olejów bazowych (Blok Olejowy). Transakcja umożliwiła wzmocnienie efektywności operacyjnej w tym obszarze oraz pozwoliła spółce ORLEN OIL na rozwójdziałalności handlowej, w tym na efektywną realizację strategii sprzedażowej na rynkach macierzystych.

Dodatkowo, w celu podniesienia efektywności procesów decyzyjnych, uproszczenia struktur i zwiększenia efektywności sprzedaży i dystrybucji olejów oraz środków smarnych, nastąpiło połączenie spółki ORLEN OIL, która przejęła cały majątek Platinum OIL.

logo ORLEN Paliwa

W 2015 roku dobiegł końca wieloetapowy proces zmian hurtowego kanału sprzedaży paliw w ramach Grupy ORLEN. Pierwszym etapem tego procesu było przejęcie przez ORLEN Paliwa od PKN ORLEN obsługi sprzedaży hurtowej paliw i oleju opałowego do części małych i średnich przedsiębiorstw oraz hurtowni. Kolejnym krokiem było przejęcie przez spółkę ORLEN PetroTank spółki ORLEN Paliwa. Nastąpiła zmiana nazwy na ORLEN Paliwa. Wpóźniejszym czasie odbyło się przejęcie spółki ORLEN Gaz. Wprowadzone zmiany pozwoliły na wykorzystanie efektu skali w zakresie rozwiązań logistycznych i sprzedażowych.Zapewnią także konkurencyjną, kompleksową, wysokiej jakości ofertę handlową.

W ramach projektu centralizacji oraz outsourcingu logistyki i dystrybucji zakończono działania związane z centralizacją obsługi dostaw do stacji paliw PKN ORLEN.Wich wyniku ORLEN Paliwa objęły obsługą bezpośrednią wszystkie stacje paliw PKN ORLEN w Polsce.

logo ORLEN Upstream

Grupa ORLEN konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów. W 2015 roku zamknięto transakcję nabycia 100% akcji spółki FX Energy, rozszerzając tym samym portfel posiadanych aktywów w Polsce, m.in. o udział w siedmiu produkujących złożach. Dodatkowo została przeprowadzonaakwizycji aktywów wydobywczych należących do Kicking Horse Energy, zlokalizowanych w Kanadzie, głównie w obszarze Kakwa w Albercie. Zakup nowych aktywów zwiększył ilość posiadanych rezerw węglowodorów (2P) w Kanadzie, a także poziom ich wydobycia. Produkcja z aktywów w obszarze Kakwa na koniec roku to ponad 4,5 tys. boe/dzień. Efekty działalności operacyjnej nabytych aktywów wydobywczych będą uwzględnianeod roku 2016.

Po akwizycji dwóch kolejnych spółek wydobywczych Kicking Horse Energy w Kanadzie oraz FX Energy w Polsce Grupa ORLEN dysponuje łącznymi zasobami 97 mln boe rezerw ropy i gazu (2P).

Ponadto w raportowanym okresie nie nastąpiły znaczące zmiany w zakresie łańcucha dostaw surowców do produkcji. Dostawy ropy naftowej na wszystkich kierunkach przebiegały zgodnie z planem, a ich bezpieczeństwo i ciągłość w ponad 60% zapewniały dwie umowy o charakterze długoterminowym. PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litíinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. Dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN realizowane były głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu Gdańsk-Płock. Ropa naftowa dostarczana do Płocka pochodziła przede wszystkim z Rosji, a dodatkowo z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Surowiec dostarczany był przez terminal w Butyndze. a rafineria zaopatrywana głównie w ropę pochodzącą z Rosji, ponadto z Algierii, Azerbejdżanu, Iraku, Kazachstanu oraz Nigerii. Dostawy ropy dla Grupy Unipetrol przez południowy odcinek rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvínovie oraz rurociągi TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z Rosji, Algierii, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Libii. Zakupy gazu ziemnego opierały się na długoterminowym kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG oraz na umowach z dostawcami alternatywnymi. Kontynuowano działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżania ogólnego kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw. W 2015 roku ponad 20% gazu ziemnego w Grupie ORLEN było dostarczane przez dostawców alternatywnych.

Proces definiowania aspektów raportowania

W sprawozdawczości finansowej stosujemy Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W obszarze sprawozdawczości pozafinansowej zastosowaliśmy wytyczne raportowania Global Reporting Initiative G4. W przygotowaniu raportu kierowaliśmy się wytycznymi zintegrowanego raportowania ogłoszonymi w 2013 roku przez Międzynarodową Radę Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council). Zarówno wytyczne GRI jak i IIRC kładą nacisk na wybór kluczowych aspektów raportowania, które w najwyższym stopniu odnoszą się do działalności firmy, jej wpływu i oczekiwań Interesariuszy w danym momencie.

Wytyczne Global Reporting Initiative są międzynarodowym wzorcem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla firm. Tworzą spójne ramy dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane na całym świecie. Ramy oraz Wytyczne wyznaczają zasady i wskaźniki, które podmioty mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania temat swoich ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników. W 2013 roku GRI opublikowało najnowsze i najpełniejsze wytyczne raportowania społecznego G4. Norma ta poszerza zakres raportowania społecznego w obszarze angażowania Interesariuszy w proces tworzenia raportu, podkreśla rolę łańcucha wartości oraz znaczenie doboru treści, które powinny pojawić się w raporcie z uwagi na ich istotność. W 2014 roku PKN ORLEN opublikował „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2013. 10 lat odpowiedzialnego raportowania”, pierwszy, opracowany zgodnie w wytycznymi GRI G4.

Według IIRC raportowanie zintegrowane to proces, którego skutkiem jest cykliczna komunikacja organizacji poprzez raport zintegrowany, w ramach, którego pokazuje ona tworzenie wartości w czasie. Raport zintegrowany to sposób i narzędzie komunikacji organizacji pokazujące, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej (Źródło: Consultation draft of the international framework, International Integrated Reporting Council, kwiecień 2013).

PKN ORLEN spełnia także wymogi Dyrektywy 2014/95/UE „w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności przez niektóre duże jednostki i grupy”. Dyrektywa zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku spółki publiczne w Polsce zobowiązane będą do składania raportów w zakresie środowiskowym, społecznym i pracowniczym, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Celem nowej regulacji UE jest zwiększenie przejrzystości, podniesienie istotności oraz porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych. Ponadto kwestie będące przedmiotem Dyrektywy są uregulowane w "Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.".

Na proces definiowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

 • Analiza badań wizerunkowych, informacji medialnych na temat Grupy ORLEN oraz wewnętrznych analiz mających na celu zidentyfikowanie kluczowych aspektów działalności Grupy ORLEN w podziale na aspekty finansowe, społeczne i środowiskowe.
 • Ostateczny kształt listy istotnych aspektów raportowania został wypracowany w konsultacji z członkami Komitetu Strategii CSR PKN ORLEN.
 • Następnie do procesu zostali włączeni Interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni z różnych środowisk, wśród nich, m.in. pracownicy PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN reprezentujących różne obszary działalności, partnerzy biznesowi, czy przedstawiciele władz lokalnych. Zostali poproszeni o wypełnienie ankiet, których celem było określenie znaczenia poszczególnych aspektów dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia.

W proces opracowania treści raportu zostali zaangażowani Interesariusze Grupy ORLEN, zarówno wewnętrzni jak i zewnętrzni, którzy - podobnie jak w roku ubiegłym - swoją opinię wyrazili za pośrednictwem ankiet. Wśród Interesariuszy wewnętrznych - pracowników Grupy ORLEN, za szczególnie istotne aspekty środowiskowe uznano zarządzanie emisjami oraz gospodarkę wodno-ściekową. Spośród aspektów społecznych kluczowymi okazały się m.in.zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Z kolei Interesariusze zewnętrzni za jeden z istotniejszych aspektów środowiskowych uznaliodpowiedzialność za produkt. Wpływ na otoczenie lokalne znalazł się wśród wielu ważnych zagadnień społecznych. Interesariusze zewnętrzni wskazali na umiarkowane znaczenie takich kwestii jak rozwój zawodowy pracowników i różnorodność i równość szans. Zarówno dla Interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych, wśród aspektów ekonomicznych ważne były bezpieczeństwo procesów przemysłowych oraz sytuacja finansową spółki. Z kolei wśród aspektów społecznych wymieniali odpowiedzialność względem klientów, przestrzeganie standardów etycznych oraz transparentność w raportowaniu i komunikacji z Interesariuszami.

Ten wieloetapowy proces definiowania istotnych aspektów pozwolił na opracowanie Matrycy istotności dla Grupy ORLEN.

Matryca istotności Grupy ORLEN
Matryca istotności Grupy ORLEN

W procesie przygotowania treści do Raportu uwzględniliśmy również opinie dotyczące Raportu Zintegrowanego za 2014 rok przekazane przez użytkowników Raportu za pośrednictwem ankiety dostępnej w wersji on-line.

Mapa Interesariuszy

W ramach prac nad Raportem Zintegrowanym dokonano kolejnej weryfikacji Mapy Interesariuszy Grupy ORLEN. Przeprowadzona analiza pokazała, że od wielu lat ich grono jest generalnie ustabilizowane. W wyniku wewnętrznych konsultacji oraz przeprowadzonej ankiety wskazani zostali Interesariusze Grupy ORLEN, którzy w kolejnym etapie zostali zakwalifikowani do grupy kluczowychlub ważnych. W procesie weryfikacji uczestniczyli przedstawiciele różnych obszarów Grupy ORLEN. W wyniku aktualizacji spośród Interesariuszy usunięta została grupa „Spółki GK ORLEN” ze względu na fakt, iż tegoroczny Raport obejmuje Grupę ORLEN.Oznacza to, że PKN ORLEN i pozostałe podmioty Grupy ORLEN wchodzą w skład grupy Interesariuszy „Pracownicy”. Uzasadnione okazało się także dodanie trzech nowych Interesariuszy, a mianowicie „Regulatorów spoza Polski (tj. UE, ONZ)”, „Organizacji certyfikujących (m.in.ISO, CIPS)” oraz „Analityków rynku kapitałowego”.

Mapa interesariuszy Grupy ORLEN

infografika nasi Interesariusze
Pierścień wewnętrzny - kluczowi Interesariusze
Pierścień zewnętrzny - ważni Interesariusze

Nasze relacje z Interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. Sposób ich budowania wskazują „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”, w których stwierdzamy, że „Jesteśmy przekonani, że otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i pozytywne relacje z Interesariuszami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Firmy”. W relacjach z partnerami biznesowymi stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w Raporcie.

Koncepcja i kluczowe funkcjonalności

Niniejszy Raport został przygotowany wyłącznie w wersji on-line. Jest możliwe wygenerowanie pliku pdf zawierającego wszystkie teksty zawarte w Raporcie.

Idea oraz treści Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN 2015 opierają się na czterech założeniach:

 • Integracja
 • Kapitały
 • Czynnik ludzki
 • Sieć połączeń

Integracja

Zgodny z ideą integracji sposób zdefiniowania najważniejszych obszarów znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury Raportu:

 • Ład korporacyjny
  Zasady ładu korporacyjnego, powiązań pomiędzy jednostkami korporacyjnymi oraz główne założenia dotyczące zarządzania Grupą ORLEN
 • Ryzyka i szanse
  System zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 • Wyniki Finansowe
  Osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności

Kapitały

Prezentacja działalności Grupy ORLEN poprzez kapitały – finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny. Kapitały te stanowią zasób, do którego organizacja ma dostęp, i z którego korzysta na rzecz tworzenia wartości.

Czynnik ludzki

Strategie, osiągnięcia i organizacja to nie tylko procesy i dane. Za każdą decyzją i za każdym sukcesem zawsze przecież stoją Ludzie. Na potrzeby tego Raportu o zabranie głosu poprosiliśmy kluczowych Interesariuszy.

Dzięki nim mogliśmy lepiej i pełniej pokazać jak jest tworzona wartość Grupy ORLEN, jak są podejmowane decyzje, jak zarządzamy ryzykiem i co dotychczas osiągnęliśmy, a co przed nami.

Sieć połączeń

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści.

Są ze sobą powiązane podobnie do pierścieni łańcucha, stanowiąc o unikatowości publikacji Grupy ORLEN.

Każda podstrona jest powiązana z:

 • Kapitałami:

  Treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny

  kapitały screen

  Ułatwia to odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.

 • GRI G4:

  Powiązanie ze wskaźnikami GRI G4.

  Dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), wersja G4.

  W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.

  wskaźniki screen
 • Treścią z poprzednich Raportów:
  porównaj screen

  Wybrane strony wewnętrzne są połączone z danymi pochodzącymi z ostatniego Raportu. Dzięki temu umożliwiamy porównanie istotnych dla odbiorców danych i ich zmian na przestrzeni ostatnich lat.

Raport zawiera liczne narzędzia interaktywne ułatwiające dostęp do treści, interaktywną tabelę wskaźników GRI, słownik pojęć ekonomicznych i branżowych, czy ankietę online.

Zobacz także

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Ład korporacyjny w PKN ORLENŁad korporacyjny

więcej

List Prezesa PKN ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader