Kapitały:

Tabela wskaźników GRI

XLSX CSV
  WSKAŹNIKI OGÓLNE
Wskaźnik Opis wskaźnika
  Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.
  Profil organizacyjny
G4-3 Nazwa organizacji.
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi.
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej.
G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji.
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
G4-9 Skala działalności organizacji.
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.
G4-14 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.
  Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic
G4-17 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.
G4-18 a) Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych Aspektów.
b) Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów wewnątrz organizacji.
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych Aspektów na zewnątrz organizacji.
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic Aspektów.
  Zaangażowanie Interesariuszy
G4-24 Lista grup Interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji Interesariuszy.
G4-26 Podejście do angażowania Interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy Interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie Interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup Interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.
  Profil raportu
G4-28 Okres raportowania.
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu.
G4-30 Cykl raportowania.
G4-31 Osoba kontaktowa.
G4-32 a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację. 
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.
  Ład organizacyjny
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
  Etyka
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.
XLSX CSV
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
Aspekt Wskaźnik Opis wskaźnika  
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźniki ekonomiczne G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.  
Pośredni wpływ ekonomiczny G4-EC7 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo.  
G4-EC8 Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz z wyróżnieniem skali oddziaływania.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Pośredni wpływ ekonomiczny”.  
Praktyki zakupowe G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.  
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Surowce/Materiały G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.  
G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Surowce/Materiały”.  
Energia G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Energia”.  
Woda G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”.  
Emisje G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.  
G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.  
Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.  
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.  
G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ścieki i odpady”.  
Produkty i usługi G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia tego wpływu.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Produkty i usługi”.  
Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska) G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.  
G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ogólne (wydatki i inwestycje na ochronę środowiska)”.  
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym G4-EN34 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym”.  
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.  
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA5 Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorują takie programy.  
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.  
G4-LA7 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy  
G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.  
Edukacja i szkolenia G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.  
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Edukacja i szkolenia”.  
Różnorodność i równość szans G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”.  
Wpływ na społeczeństwo
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo G4-SO11 Liczba skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo”.  
Odpowiedzialność za produkt
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta G4-PR1 Procent znaczących produktów i usług, dla których prowadzi się ocenę wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników.  
G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo klienta”.  
Oznakowanie produktów i usług G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.  
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Oznakowanie produktów i usług”.  
Komunikacja marketingowa G4-PR6 Sprzedaż produktów zakazanych bądź będących tematem debaty publicznej.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Komunikacja marketingowa”  
Ochrona prywatności klienta G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych.  
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ochrona prywatności klienta”  
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
  OG-8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach  
OG-13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności  
OG-14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju  
Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader