Kapitały:

Badania i rozwój technologiczny

W ramach realizacji Strategii, Grupa ORLEN prowadzi szereg działań mających na celu wdrożenie projektów innowacyjnych oraz rozwój unikalnych usług. Umożliwia to Grupie ORLEN budowę kultury innowacyjnej w całym łańcuchu wartości. Grupa ORLEN w 2015 roku realizowała projekty o charakterze badawczo-rozwojowym związane z wdrożeniem nowych produktów i technologii, a także wynikające z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz produkcji i sprzedaży substancji chemicznych.

logo ORLEN

PKN ORLEN przy modernizacji instalacji DRW IV w zakładzie produkcyjnym w Płocku wykorzystał prace badawcze dotyczące poprawy uzysków oraz efektywności energetycznej na kolumnach atmosferycznych i próżniowych. Wykonano również analizę pracy pieców dopalających na Instalacjach Odsiarczania Gazów Kominowych, której celem jest zmniejszenie emisji tlenku węgla. Prowadzone były również prace badawcze nad rozszerzeniem możliwości produkcji baz do polimeroasfaltów. Wspólnie z Rafinerią Jedlicze z Grupy ORLEN Południe przeprowadzono próby technologiczne obejmujące uzyskanie wsadu surowcowego do produkcji olejów bazowych. Realizowano również projekt związany z podniesieniem efektywności energetycznej procesu technologicznego PTA.

Realizowano także projekty związane z przerobem biomasy na komponenty paliwowe, co było podyktowane zarówno dbałością o środowisko naturalne, jak również wynikało z celów w zakresie stosowania biopaliw wyznaczonych Dyrektywą o Odnawialnych Źródłach Energii (RED) na 2020 rok. W tym zakresie PKN ORLEN wraz z Grupą Unipetrol przyłączył się do projektu prowadzonego przez centrum kompetencji BIOENERGY 2020+ zajmującego się zagadnieniami wykorzystania biomasy.

We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytetem Szczecińskim uruchomiono projekt z zakresu zaawansowanych biopaliw, który dotyczy opracowania alternatywnych źródeł pozyskania biokomponentów wyższej generacji. W ramach realizacji tego projektu, na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku powstanie stacja doświadczalna, w której będą hodowane glony z wykorzystaniem dwutlenku węgla oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii. Głównym celem tego zadania jest opracowanie technologii produkcji biokomponentów z glonów olejowych i okrzemek bałtyckich w warunkach pracy rafinerii.

W 2015 roku uruchomiono pierwszy w Polsce otwarty konkurs na innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną procesów produkcyjnych. Celem konkursu było znalezienie najbardziej efektywnej koncepcji technologicznej pozwalającej na odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji.

W zakresie zacieśnienia współpracy z przedstawicielami świata nauki zorganizowano szereg spotkań pod nazwą „Innovation Day”, na których przedstawiciele przemysłu oraz nauki mogli podzielić się wiedzą dotyczącą innowacji w przemyśle oraz zidentyfikować potencjalne obszary współpracy.

Prace badawczo – rozwojowe są realizowane także przez pozostałe spółki Grupy ORLEN.

logo Unipetrol

Grupa Unipetrol w obszarze rafineryjnym realizowała działania badawcze we współpracy z VÚAnCh (Instytut Badawczy Chemii Nieorganicznej), które były nakierowane na procesy związane z produkcją paliw silnikowych i przetwarzaniem frakcji pozostałościowych. Wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakości paliw silnikowych na szeroką skalę przeprowadzono badanie dodatków do oleju napędowego stosowanych w przemyśle rafineryjnym. W związku z obowiązkiem obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku prowadzono badania wpływu poszczególnych gatunków biokomponentów na właściwości zimowego oleju napędowego i poziom emisji. Projekty związane z frakcjami ciężkimi miały na celu opracowanie współczesnych technologii budowy nawierzchni asfaltowych z materiałów pochodzących z recyklingu.

Badania w zakresie tworzyw sztucznych były realizowane we współpracy z Polymer Institute Brno. Długofalowe plany w obszarze petrochemii obejmują podwyższenie jakości portfela produktów oraz zwiększenie efektywności produkcji. W 2015 roku badano możliwości zagospodarowania węglowodorów lekkich pochodzących z procesu pirolizy oraz ich dalszego wykorzystania. W zakresie produkcji polietylenu koncentrowano się na dalszej poprawie właściwości użytkowych produkowanych litenów oraz poszukiwaniu oszczędności w zakresie kosztów wytwarzania. Na podstawie prowadzonych badań z lat ubiegłych dotyczących nieftalanowych katalizatorów uruchomiono produkcję kopolimerów blokowych.

We współpracy z Wyższą Szkołą Chemiczno-Technologiczną w Pradze (VŠCHT) został zrealizowany projekt budowy Centrum Uniwersyteckiego w kompleksie Chemparku w Litvínovie Záluží, którego celem jest przygotowanie zawodowe i edukacja studentów.

logo ORLEN Lietuva

Grupa ORLEN Lietuva kontynuowała realizację projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej procesów produkcyjnych oraz wdrożeniem nowych technologii. Do najważniejszych prac należała finalizacja efektywnego wykorzystania strumieni półproduktów uzyskiwanych z Visbreaker Vacuum Flasher poprzez modyfikacje istniejących procesów oraz dobór optymalnych katalizatorów. Kontynuowano prace nad poprawą efektywności instalacji krakingu katalitycznego. Zakończono prace badawcze i uruchomiono produkcję bitumenów przy wykorzystaniu nowych komponentów.

logo IKS Solino

IKS Solino uruchomiły pilotażowy program testujący długoterminowe magazynowanie benzyny w kawernach solnych. Najlepsze praktyki oraz prace badawcze przeprowadzone przez Koncern przy pomocy Krajowego Instytutu Badawczego wykazały, że magazynowanie benzyny w kawernach jest bezpieczne zarówno z geologicznego, środowiskowego, jak i technologicznego punktu widzenia.

logo Anwil

Grupa ANWIL uczestniczyła w przygotowaniu założeń i zasad programu sektorowego INNOCHEM, który zajmuje się rozdziałem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uczestnictwo w ramach programu będzie szansą na pozyskanie dofinansowania na drugi, trzyletni etap projektu związanego z opracowaniem technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC realizowanego we współpracy z Politechniką Łódzką i Głównym Instytutem Górnictwa. W 2015 roku przeprowadzono próby produkcyjne możliwości wdrożenia technologii produkcji PCW modyfikowanego nanokompozytami.

logo ORLEN Asfalt

ORLEN Asfalt prowadził końcowe prace związane z wdrożeniem nowej grupy asfaltów oznaczonych symbolem ORBITON HIMA modyfikowanych wysoką zawartością polimeru specjalnego. Wykonane zostały dodatkowe badania laboratoryjne cech użytkowych nawierzchni z nowymi asfaltami i ostatecznie w 2015 roku produkt poszerzył ofertę handlową spółki.

logo ORLEN Oil

ORLEN Oil w 2015 roku realizował prace badawcze obejmujące modyfikacje (jakościowe i kosztowe) produktów, związane z uzyskaniem nowych certyfikatów produktowych oraz definiowanie kierunków rozwoju technologii środków smarnych. Podjęto także szereg prac związanych z dostosowaniem jakości olejów do oczekiwań klientów. W 2015 roku oleje hydrauliczne HETG oraz HEES otrzymały certyfikaty EEL (European Eco Label) jako produkty najbardziej przyjazne dla środowiska. Są to pierwsze tego rodzaju certyfikaty w branży środków smarnych w Polsce.

logo ORLEN Południe

Grupa ORLEN Południe kontynuowała prace związane z optymalizacją uzysków na Instalacji Destylacji Rurowo Wieżowej (DRW), a także związane z optymalizacją surowcową w obszarze parafin hydrorafinowanych i semirafinowanych oraz z poszerzeniem oferty handlowej specyfików parafinowych, skupiając się na produktach przeznaczonych dla przemysłu rolniczego. Uruchomiono produkcję i sprzedaż oleju obróbkowego w efekcie zakończonego projektu opracowania nowej generacji płynów do obróbki metali pochodzących z recyklingu olejów odpadowych. Przy współudziale PKN ORLEN kontynuowano prace związane z koncepcją rozwoju II i III generacji biopaliw.

logo ORLEN Upstream

Grupa ORLEN Upstream w 2015 roku kontynuowała prace badawczo-rozwojowe zgłoszone w pierwszej edycji programu sektorowego Blue Gas koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach programu we współpracy z firmami PGNiG i LOTOS Petrobaltic oraz jednostkami naukowymi, tj. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską, Instytutem Nafty i Gazu prowadzone są projekty naukowo-badawcze z zakresu rozwoju analiz geologicznych, badań sejsmicznych, metod szacowania zasobów i ryzyk, budowania modeli inżynierii złożowej oraz opracowania optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż przy wydobyciu gazu z łupków. Uruchomiono również projekt Ungaslab, którego celem jest stworzenie innowacyjnych usług, wspierających badania w zakresie inżynierii złożowej w niekonwencjonalnych skałach zbiornikowych (skały o niskiej porowatości i przepuszczalności) oraz rozwój narzędzi i usług dla poszukiwań i wydobycia węglowodorów ze złóż typu niekonwencjonalnego. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT) we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą i węgierskim centrum badawczym Bay Zoltán.

logo ORLEN Laboratorium

ORLEN Laboratorium realizowało prace badawcze związane głównie z oceną korozyjno-osadową instalacji produkcyjnych oraz nowymi metodami badania ropy na rzecz PKN ORLEN.

Zobacz także

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DownstreamNasza działalność w 2015 roku

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DetalNasza Działalność w 2015 roku

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie WydobycieNasza Działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader