Kapitały:

Działalność Grupy ORLEN w segmencie Downstream

2015
  J.M. GRUPA ORLEN POLSKA CZECHY LITWA
Produkcja
Maksymalne moce przerobowe mln ton 35,2 16,3 8,7 10,2
Wykorzystanie mocy przerobowych % 90 96 84 83
Uzysk produktów białych % 79 80 82 74
Wykorzystanie mocy instalacji Olefin % 74 84 59 -
Wykorzystanie mocy instalacji PTA % 88 88 - -
  J.M. GRUPA ORLEN POLSKA CZECHY LITWA
Sprzedaż
OGÓŁEM tys. ton 30 380 15 192 6 726 8 462
RAFINERIA, w tym: tys. ton 25 075 11 682 4 931 8 462
paliwa tys. ton 17 432 6 614 4 159 6 659
frakcje ciężkie tys. ton 4 544 2 309 600 1 635
pozostałe produkty rafineryjne tys. ton 3 099 2 759 172 168
PETROCHEMIA, w tym: tys. ton 5 305 3 510 1 795 -
olefiny tys. ton 878 784 94 -
poliolefiny tys. ton 482 - 482 -
benzen tys. ton 357 212 145 -
tworzywa sztuczne tys. ton 445 339 106 -
nawozy sztuczne tys. ton 1 146 951 195 -
PTA tys. ton 587 587 - -
pozostałe produkty petrochemiczne tys. ton 1 410 637 773 -
  J.M. GRUPA ORLEN POLSKA CZECHY LITWA
Logistyka
Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów km 3 753 1 888 1 774 91
Długość wykorzystywanych sieci rurociągów surowcowych km 1 695 930 674 91
Długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych km 2 058 958 1 100 -
  J.M. EC PŁOCK EC LITVINOV EC MOŻEJKI
Energetyka
Zainstalowana moc cieplna MWt 2 149 768 694
Zainstalowana moc elektryczna MWe 345 112 160
Sprawność kotłów % 93,0 90,8 92,8
Dostępność kotłów % 82,4 74,2 77,0

A. Downstream – Produkcja

Krystian Pater

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku padł kolejny rekord przerobu ropy naftowej, który w ubiegłym roku osiągnął poziom 15,7 mln ton, przekraczając o pół miliona dotychczasowe najlepsze wyniki z lat 2012-2013. Wyższy wolumen przerobu był możliwy głównie dzięki wykorzystaniu potencjału instalacji w zakresie poprawy uzysków kluczowych jednostek, wdrożeniu nowoczesnego systemu sterowania procesami z zastosowaniem układów APC (Advanced Process Control) oraz wydłużaniu okresów międzyremontowych. Ponadto systematycznie prowadzimy badania w zakresie poszukiwania nowych technologii służących pełniejszemu i efektywniejszemu wykorzystaniu aktywów produkcyjnych Grupy Kapitałowej na wszystkich rynkach macierzystych.

Krystian Pater Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN

Trendy rynkowe

Rynek produktów naftowych w Europie w 2015 roku odnotował dobre wyniki, głównie dzięki spadającym cenom ropy naftowej. Na ich poziom największy wpływ miała nadwyżka podaży ropy naftowej, przy relatywnie stabilnym poziomie popytu. Spadek ceny ropy spowodował wzrost marż produktowych, dzięki mechanizmowi opóźnienia w dostosowywaniu cen paliw w stosunku do spadku cen ropy naftowej. Wzrost marż poprawił opłacalność przerobu ropy i stymulował wzrost wykorzystania mocy rafineryjnych. Z kolei ulokowanie na rynku większych wolumenów produktów wymagało obniżenia ich cen.

Główną siłą napędzającą wzrost popytu na paliwa w Europie będzie spadająca cena ropy – niższe ceny paliw przekładają się na wzrost ich konsumpcji. Symptomatyczne są wyższe prognozy wzrostu popytu na benzynę od popytu na olej napędowy. Za wzrostem sprzedaży benzyny przemawiają również nowe, bardziej restrykcyjne standardy emisji wprowadzone przez UE oraz coraz lepsza jakość silników benzynowych. Z kolei europejski popyt na olej napędowy wg prognoz IHS pozostaje w lekkim trendzie wzrostowym do 2030 roku (wzrost CAGR o 0,8% średniorocznie).

rodzaje rafinerii funkcjonujących w europie:

Rodzaje rafinerii Grupy ORLEN funkcjonujących w Europie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wood Mackenzie

Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN wynoszą 35,2 mln ton. Zakład produkcyjny PKN ORLEN w Płocku stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych jednostek konwersyjnych na poziomie 16,3 mln ton/rok. Według rankingu firmy Wood Mackenzie kompleks został sklasyfikowany, jako tzw. Super-Site, czyli rafineria o strategicznym znaczeniu, która charakteryzuje się dużą głębokością przerobu ropy naftowej, zintegrowaną z działalnością petrochemiczną i generującą wysokie marże.

W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz na instalację PCW w Grupie ANWIL. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA, którego moce produkcyjne wynoszą 400 tys. ton paraksylenu, co pozwala na wytworzenie 600 tys. ton kwasu tereftalowego.
Pozostałe polskie rafinerie zlokalizowane na południu Polski (Trzebinia i Jedlicze) specjalizują się głównie w usługach związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw, produkcją biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, a także regeneracją olejów przepracowanych. Na początku 2015 roku zostały one zintegrowane i funkcjonują pod nazwą ORLEN Południe.

Drugim pod względem wielkości przerobu ropy zakładem produkcyjnym w Grupie ORLEN i zarazem jedynym na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) jest rafineria należąca do ORLEN Lietuva. Moce produkcyjne litewskiej rafinerii wynoszą 10,2 mln ton/rok, co przewyższa zapotrzebowanie lokalnego rynku i pozwala kierować część produktów na rynki światowe drogą morską.

Przerób ropy naftowej w Grupie Unipetrol jest realizowany przez rafinerie w Kralupach i Litvinovie. W 2013 roku Grupa Unipetrol podpisała umowę nabycia 16,4% akcji spółki Česka Rafinerska a.s. od Shell. Kontynuując proces konsolidacji aktywów rafineryjnych w 2014 roku Unipetrol zawarł z włoskim koncernem Eni umowę na zakup kolejnych 32,4% akcji w Česka Rafinerska. W maju 2015 roku Grupa Unipetrol sfinalizowała przejęcie udziałów od Eni i tym samym stała się jedynym właścicielem rafinerii należących do spółki Česka Rafinerska, co ma wpływ na wyższą dostępność mocy produkcyjnych i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego. Łączne moce produkcyjne Grupy Unipetrol wzrosły do poziomu 8,7 mln t/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych w wysokości około 600 tys. ton/rocznie, w tym 320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu. Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenu 3, o mocy około 270 tys. ton/rocznie, co pomoże zwiększyć wykorzystanie instalacji etylenu i umożliwi głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej w Grupie Unipetrol.

Grupa ANWIL jest jednym z największych przedsiębiorstw chemicznych w Europie Środkowej, jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce i Republice Czeskiej, jak i jednym z głównych producentów wodorotlenku sodu i nawozów sztucznych w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL wynosi 1 160 tys. ton/rok nawozów azotowych, około 560 tys. ton/rok PCW i granulatów, około 360 tys. ton/rok wodorotlenku sodu oraz około 50 tys. ton/rok kaprolaktamu.

Grupa Basell ORLEN Polyolefins posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton, w tym: 320 tys.ton polietylenu wysokiej gęstości („HDPE”) i 100 tys. ton polietylenu niskiej gęstości („LDPE”) oraz 400 tys. ton polipropylenu. Produkty BOP są dystrybuowane zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

B. Downstream – Sprzedaż

Trendy rynkowe

Największe wyzwanie producentów sektora petrochemicznego w Europie stanowi rozwój nowych mocy produkcyjnych w USA, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. Ze względu na niskie ceny gazu ziemnego dzięki rewolucji łupkowej w Ameryce Północnej, koszty produkcji petrochemikaliów w USA spadły prawie do poziomu kosztów krajów Bliskiego Wschodu. Dodatkowo, szybki rozwój gospodarczy sprawia, że największymi rynkami zbytu dla produktów petrochemicznych są rynki azjatyckie, a w tych regionach przewidywany jest największy wzrost mocy produkcyjnych w nadchodzących latach.

Niskie ceny gazu w Ameryce Północnej w ciągu ostatnich 8 lat pozwoliły na zwiększenie podaży etylenu o niższych kosztach produkcji niż w Europie, gdzie produkcja oparta jest na ropie naftowej. Dostęp zakładów w USA i na Bliskim Wschodzie do taniego surowca pozwala budować trwałą przewagę konkurencyjną. W światowej petrochemii koszt surowca i energii determinuje konkurencyjność – to około 70% kosztu produktu. Wśród producentów europejskich występuje duże zróżnicowanie potencjału osiągania korzyści ekonomicznych – główne czynniki to skala działalności, zintegrowanie z rafinerią, lokalizacja oraz technologia i wiek instalacji. Firmy posiadające instalacje oparte na wsadach benzynowych przestawiają część produkcji na lżejsze mieszanki LPG. Będzie to prowadzić do wzrostu udziału propanu i etanu we wsadach do produkcji etylenu. Główne dźwignie poprawy sytuacji producentów w Europie to programy redukcji kosztów, poprawy marży oraz restrukturyzacja zakładów. Istotny będzie też dalszy rozwój technologiczny oraz inne innowacje procesowe. Wśród działań optymalizacyjnych możliwa jest również poprawa polityki cenowej i portfolio produktów specjalistycznych o wyższych marżach. Rozpoczęcie produkcji bardziej zaawansowanych produktów wymaga nie tylko zmian w zakresie zmiany reżimów instalacji produkcyjnych, ale również silnych kompetencji R&D, nakładów inwestycyjnych oraz reorganizacji kanałów sprzedażowych i nawiązania relacji z klientami. Utrzymująca się luka pomiędzy wskaźnikami konsumpcji poliolefin dla Europy Zachodniej i Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej wskazuje na dalszy potencjał wzrostu Grupy ORLEN w tym obszarze.

Hurt rafineryjny

W 2015 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów rafineryjnych, m.in. benzyny, olej napędowy, paliwo lotnicze, olej opałowy lekki i ciężki oraz szeroką gamę produktów i półproduktów pozapaliwowych.

Wzrost sprzedaży benzyny i oleju napędowego osiągnięte przez Grupę ORLEN na rynku polskim pozwoliły na utrzymanie wysokich udziałów rynkowych na poziomie 59,5%. Wprowadzane uregulowania prawne dotyczące występującego na rynku zjawiska nielegalnego obrotu paliwami (tzw. „szara strefa”) mogą częściowo wpływać na wzrost konsumpcji paliw podawany w oficjalnych statystykach i tym samym zaburzać dynamikę zmian udziałów rynkowych Grupy ORLEN.
Znaczny wzrost potencjału wytwórczego Grupy Unipetrol pozwolił na istotne zwiększenie sprzedaży i umocnienie pozycji lidera na rynku czeskim.

Pomimo agresywnej konkurencji ze strony skandynawskich oraz białoruskich dostawców Grupa ORLEN Lietuva utrzymała pozycję lidera sprzedaży paliw na rynku krajów bałtyckich zwiększając łączny udział w rynku w 2015 roku o 7 p.p.

Udział w hurtowym rynku paliw w Polsce

Udział Grupy ORLEN w hurtowym rynku paliw w roku 2014 i 2015
 

Hurt Petrochemiczny

Grupa ORLEN jest jedną z największych firm petrochemicznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim. Konkurencja na rynku europejskim jest determinowana rodzajem wytwarzanych i oferowanych produktów petrochemicznych.

Producenci petrochemikaliów w Europie
1) Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.
2) Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCI.
3) Źródło: Opracowanie własne na podstawie IHS.
4) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fertilizers Europe.

C. Downstream – Logistyka

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie

Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie

Sprawna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.
Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów surowcowych. W roku 2015 logistyka produktów w Grupie ORLEN była realizowana za pomocą rurociągów, transportem kolejowym oraz cysternami samochodowymi.

W 2015 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,8 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,7 tys. km to rurociągi surowcowe).

D. Downstream – Energetyka

Piotr Chełmiński

W strategii wskazaliśmy energetykę kogeneracyjną jako jeden z filarów budowy wartości Koncernu w długiej perspektywie, poprzez wzmocnienie doskonałości operacyjnej Downstream. W oparciu o prognozy wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce, przy równoczesnym spadku mocy wytwórczych w kraju, PKN ORLEN zaplanował znaczące inwestycje w tej dziedzinie do roku 2017. Krok ten pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodu oraz stanowił będzie uzupełnienie naszej działalności rafineryjno-petrochemicznej.

Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN

Trendy rynkowe

W dzisiejszych warunkach najtańszym źródłem energii pozostaje węgiel. Jednak w dłuższym horyzoncie będzie zastępowany gazem ziemnym oraz źródłami odnawialnymi. Zmiana ta będzie podyktowana koniecznością dekarbonizacji przemysłu oraz cenami paliw. Gaz zostanie największym źródłem w wytwarzaniu energii krótko po 2035 roku. Taniejąca ropa naftowa będzie miała bez wątpienia wpływ na obniżki cen paliwa gazowego. Gaz łupkowy, którego cena w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie jest niska, konkuruje o prymat z węglem – w szczególności oferując znaczącą redukcję emisji CO2.

W obszarze energetycznym segmentu Downstream Grupy ORLEN kluczowym rynkiem jest Polska - zapewnia korzystne perspektywy rozwoju z uwagi na niższe zużycie energii w porównaniu do większości krajów europejskich. W Polsce zużycie energii na jednego mieszkańca kształtuje się znacznie poniżej średniej w Unii Europejskiej i wyniosło w 2015 roku około 4,1 MWh/osobę przy średniej w Unii Europejskiej na poziomie 5,4 MWh/osobę. W latach 2010-2015 popyt na energię w Polsce wzrastał w średnim tempie 1,3% rocznie. W latach 2015-2020 spodziewane jest przyspieszenie wzrostu popytu na energię (wg CERA CAGR wyniesie około 1,8%). Prognozowany jest wzrost popytu na energię elektryczną w Polsce w latach 2015-2030, który będzie przede wszystkim związany z rozwojem gospodarczym kraju.
Znacząca część istniejących mocy wytwórczych w Polsce wymaga modernizacji i/lub wymiany z uwagi na wiek i wysoką emisyjność. Szacuje się, że do 2020 roku z rynku wycofane powinno zostać około 5 GW mocy wytwórczych.

Aktywa energetyczne w Grupie ORLEN
Aktywa energetyczne w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy ORLEN realizowane są projekty modernizacji istniejących źródeł wytwórczych oraz nowe inwestycje w postaci bloków gazowo-parowych.

Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczach oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.

Zakład Elektrociepłowni PKN ORLEN w Płocku („EC”) jest największą pod względem mocy zainstalowanej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jednocześnie jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie tzw. wysokosprawnej kogeneracji. Zakładowa EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej – media wykorzystywane na potrzeby instalacji produkcyjnych oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Płocka. W 2015 roku w EC w Płocku kontynuowany był program zabudowy instalacji katalitycznego odazotowania i odpylania spalin. Równolegle, na poszczególnych kotłach została wybudowana i przekazana w grudniu 2015 roku do eksploatacji instalacja odsiarczania spalin według technologii mokro-wapiennej, służąca do odsiarczania spalin ze wszystkich kotłów. Po uruchomieniu tych instalacji, Zakład Elektrociepłowni w Płocku spełnia wymagania środowiskowe obowiązujące od początku 2016 roku.

Budowana we Włocławku elektrownia gazowo-parowa o mocy 463 MWe będzie ściśle powiązana technologicznie z Zakładem Produkcyjnym Grupy ANWIL. Pierwotny kontraktowy termin zakończenia inwestycji na koniec 2015 roku z powodu wydłużenia realizacji prac budowlano-montażowych został przesunięty na przełom II i III kwartału 2016 roku. Po oddaniu do eksploatacji, nowo wybudowana elektrownia stanowić będzie główne źródło ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej dla Grupy ANWIL, a nadwyżka produkowanej energii elektrycznej lokowana będzie poprzez PSE na rynku krajowym.
W 2015 roku rozpoczęta została realizacja inwestycji budowy bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 596 MWe. W kwietniu 2015 roku przekazano teren budowy Generalnemu Wykonawcy - konsorcjum firm Siemens AG oraz Siemens Polska Sp. z o.o. Do końca roku wykonano wszystkie prace ziemne związane z obiektami technologicznymi jak również obiektami pomocniczymi. Ukończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2017 roku.

Energetyka odnawialna w Polsce funkcjonuje głównie w postaci turbin wiatrowych. W 2015 roku nadal prowadzone były prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma umożliwić dalszy zrównoważony rozwój OZE. Po zakończeniu procesu legislacyjnego, Grupa ORLEN podejmie decyzje dotyczące zasadności realizacji projektów w ramach energetyki odnawialnej. W 2015 roku PKN ORLEN pilotażowo rozpoczął projekt zabudowy modułami fotowoltaicznymi wybranej grupy stacji paliw.

E. Downstream – Sprzedaż wolumenowa

Trendy rynkowe

Dobra kondycja polskiej gospodarki przełożyła się na wzrost poziomu konsumpcji paliw. Dane Agencji Rynku Energii wskazują na odwrócenie wieloletniego trendu spadkowego w krajowej konsumpcji benzyn i oleju napędowego. W 2015 roku zużycie tych paliw wzrosło odpowiednio o 2,6% i 5,8% (r/r). Oprócz poprawy warunków ogólnorynkowych na wzrost popytu duży wpływ miały niskie ceny paliw. Rekordowe spadki cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych przełożyły się na poziom cen paliw, co dodatkowo zachęcało użytkowników pojazdów do bardziej intensywnego wykorzystania tego rodzaju transportu.

Negatywnym zjawiskiem, z którym nadal boryka się rynek polski jest działalność tzw. „szarej strefy” w obrocie paliwami. Wolumen oleju napędowego nielegalnie wprowadzany do obrotu szacowany jest nawet na kilkanaście procent konsumpcji tego paliwa.

W 2016 roku przewidywany jest dalszy wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyn. Skala wzrostu będzie zależała od utrzymania tempa wzrostu polskiej gospodarki oraz efektów prowadzonych działań w walce z nieuczciwą konkurencją.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim wzrosła w 2015 roku o 3,6% (r/r) i osiągnęła poziom  15 192 tys. ton. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii sprzedażowej w 2015 roku odnotowano wzrost sprzedaży hurtowej paliw o 9,8% (r/r). Wzrost sprzedaży średnich destylatów wynika z wysokich wolumenów oleju napędowego i paliwa lotniczego, których sprzedaż wzrosła odpowiednio o 14,0% i 14,6% (r/r). Rok 2015 był kolejnym okresem silnego wzrostu sprzedaży paliwa lotniczego i konsekwentnego umacniania pozycji lidera wśród dostawców tego paliwa. Sprzedaż lekkich destylatów zwiększyła się o 0,6% (r/r). Niski poziom ceny benzyny wpłynął na wzrost sprzedaży tego paliwa  o 4,2% (r/r), jednocześnie wpływając na obniżenie sprzedaży LPG o (13,8%) (r/r).

Dokonano istotnych zmian w strukturze spółek z obszaru handlu hurtowego - spółka ORLEN Paliwa połączyła się ze spółkami ORLEN PetroTank, następnie z  ORLEN Gaz. ORLEN Paliwa tworzy obecnie jedną z największych w kraju organizacji sprzedażowych, z pełnym wachlarzem produktów paliwowych. W obszarze petrochemicznym Grupa ORLEN odnotowała wzrost sprzedaży głównych grup produktowych obejmujących monomery, aromaty tworzywa sztuczne oraz PTA z wyjątkiem nieznacznego zmniejszenia wolumenów nawozów sztucznych w rezultacie niższej dostępności instalacji produkcyjnych.

Dzięki zwiększonemu potencjałowi sprzedażowemu po nabyciu akcji Českiej Rafinerskiej Grupa Unipetrol znacznie zwiększyła udziały rynkowe w Czechach. Udziały w rynku benzyny wzrosły o ponad 18 p.p., a w oleju napędowym o ponad 10 p.p. Grupa Unipetrol jest obecnie liderem na rynku czeskim zaspokajającym połowę krajowego popytu na paliwa..

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie downstream (mln PLN/ tys. ton)

  2015 2014 Zmiana %
Sprzedaż wartość wolumen wartość wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Segment Downstream            
Lekkie destylaty 1) 11 528 5 437 13 270 4 623 (13,1%) 17,6%
Średnie destylaty 2) 25 062 11 995 28 976 10 092 (13,5%) 18,9%
Frakcje ciężkie 3) 4 610 4 544 7 701 4 527 (40,1%) 0,4%
Monomery 4) 2 978 878 3 447 837 (13,6%) 4,9%
Polimery 5) 2 341 482 2 953 592 (20,7%) (18,6%)
Aromaty 6) 930 358 1 662 413 (44,0%) (13,3%)
Nawozy sztuczne 7) 1 057 1 146 1 065 1 143 (0,8%) 0,3%
Tworzywa sztuczne 8) 1 492 445 1 424 418 4,8% 6,5%
PTA 1 532 587 1 767 571 (13,3%) 2,8%
Pozostałe 9) 5 457 4 508 8 284 4 490 (34,1%) 0,4%
razem 56 987 30 380 70 549 27 706 (19,2%) 9,7%

1) Benzyna, LPG.
2) Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze.
3) Ciężki olej opałowy, asfalt, oleje.
4) Etylen, propylen.
5) Polietylen, polipropylen.
6) Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
7) Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
8) PCW, granulat PCW.
9) Pozostałe wartość – obejmuje sprzedaż pozostałych produktów, towarów i materiałów segmentu, zawiera również przychody ze sprzedaży zapasów obowiązkowych na łączną kwotę 2 236 mln PLN w 2014 roku oraz przychody ze sprzedaży usług segmentu. Pozostałe wolumen - obejmuje głównie solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie downstream

 

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie dowstream (tys. ton) 1)

Sprzedaż 2015 2014 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Rynki        
Polska 15 192 14 660 532 3,6%
Litwa 8 462 7 475 987 13,2%
Czechy 6 726 5 571 1 155 20,7%
razem 30 380 27 706 2 674 9,7%

1) wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż.

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie dowstream

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie downstream na rynku polskim

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie downstream na rynku czeskim

 

W 2015 roku miało miejsce połączenie spółki ORLEN Paliwa ze spółkami ORLEN PetroTank oraz ORLEN Gaz. Wprowadzone zmiany miały na celu stworzenie podmiotu o szerokiej ofercie handlowej, oferującego korzystne warunki handlowe na bazie najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych oraz sprzedażowych.

F. Źródła zaopatrzenia

Ropa naftowa

Dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu rurociągu Pomorskiego.

Grupa ORLEN Lietuva jest zaopatrywana w surowiec przez terminal w Butyndze.

Główne kierunki zaopatrzenia w surowiec do produkcji w Grupie Unipetrol stanowią południowy odcinek rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągi TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach. Rafineria w Litvinovie może być również zaopatrywana przy wykorzystaniu rurociągu TAL i IKL.

W roku 2015 funkcjonowały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku (zawarte z firmami Mercuria Energy Trading oraz Rosneft Oil Company). Każda z umów przewidywała możliwość corocznej renegocjacji ceny i ewentualnego rozwiązania w przypadku braku porozumienia w tej kwestii. Z racji długoterminowego charakteru tych umów, zapewniały one bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ponad 60% kupowanego surowca do rafinerii oraz zawierały klauzule gwarancji dostaw oparte o gwarancje finansowe.

PKN ORLEN zapewnia ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii byli zarówno producenci, jak i inne firmy operujące na rynku ropy rosyjskiej, w tym traderzy funkcjonujący na międzynarodowym rynku naftowym. Ropa naftowa dostarczana do Płocka pochodziła przede wszystkim z Rosji, ponadto z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Norwegii oraz Wielkiej Brytanii. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Algierii, Azerbejdżanu, Kazachstanu oraz Libii. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę pochodzącą z Rosji, ponadto z Algierii, Azerbejdżanu, Iraku, Kazachstanu oraz Nigerii.

W 2015 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Gaz ziemny

Zakupy gazu ziemnego opierają się na długoterminowym kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG oraz na umowach z dostawcami alternatywnymi. W związku z postępującym procesem liberalizacji rynku gazu i rozwoju infrastruktury transgranicznej, ceny w Polsce w 2015 roku zbliżyły się do cen na płynnym rynku niemieckim. Grupa ORLEN kontynuuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżania ogólnego kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw. W 2015 roku ponad 20% gazu ziemnego w Grupie ORLEN było dostarczane przez dostawców alternatywnych.

Ponadto Grupa ORLEN realizuje szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu i ropy naftowej.

Zobacz także

Model biznesowy Grupy ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja Strategii w 2015 roku Nasza Strategia

więcej

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader