Kapitały:

Działalność Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie

Wiesław Prugar

Jubileuszowy, dziesiąty rok działalności ORLEN Upstream był przełomowy dla segmentu Wydobycia w Koncernie. Przeprowadzono z sukcesem kolejne przejęcia aktywów wydobywczych w Polsce, USA i Kanadzie. Z kolei zmieniające się warunki makroekonomiczne wymagały i wciąż wymagają od nas działań optymalizujących. Z jednej strony wpływają one na realokację i optymalizację nakładów inwestycyjnych i obniżanie kosztów prowadzonej działalności, z drugiej dają szansę na rozwój, czego dowodem były zrealizowane w 2015 roku akwizycje, zwiększające znacząco naszą produkcję węglowodorów oraz rozszerzające posiadane przez Grupę ORLEN zasoby do poziomu około 100 MMBOE.

Wiesław Prugar Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny ORLEN Upstream

2015
  J.M.    
Polska
Rezerwy ropy i gazu (2P) MMBOE 8,2  
Odwierty *** liczba 14  
Koncesje **** liczba 15  

** produkcja z przejętych aktywów spółki FX Energy będzie ujmowana od 2016 roku

*** narastająco

**** nie uwzględnia koncesji posiadanych przez PGNIG, w odniesieniu do których spółki z Grupy ORLEN pełnią rolę partnera w projekcie

2015
  J.M.    
Kanada
Rezerwy ropy i gazu (2P) MMBOE 89  
Wydobycie MMBOE / rok 2,6  
Średnia produkcja* MBOE / dzień 7,1  
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 44 / 56  
Odwierty netto (wykonane w danym roku)** liczba 11,6  

* średnia produkcja w 4 kw. 2015 roku wyniosła 7,3 MBOE / dzień

** liczba wykonanych odwiertów pomniejszona o udział partnerów

Trendy rynkowe

Producenci ropy mając do czynienia z nadwyżką podaży surowca i malejącymi cenami, obniżają koszty operacyjne i zmniejszają skalę nowych inwestycji. Autorzy raportu World Energy Outlook 2015 (WEO) Międzynarodowej Agencji Energii w scenariuszu podstawowym zakładają jednak, że produkcja ropy wzrośnie o 8% do 2040 roku (do 104 MMBOE/d), początkowo – do 2020 roku przede wszystkim dzięki krajom niezrzeszonym w OPEC, w latach kolejnych również dzięki krajom zrzeszonym. Impuls wzrostu popytu na ropę w krótkim okresie jest pochodną niskich cen, będzie jednak stopniowo równoważony poprzez niższe oczekiwania w zakresie wzrostu gospodarczego w kilku kluczowych gospodarkach oraz wpływ poprawy efektywności i polityki emisyjnej. Największy konsument ropy naftowej na świecie – Stany Zjednoczone odnotują istotny spadek popytu głównie w efekcie wprowadzenia rygorystycznych norm zużycia paliwa w transporcie. Indie i Chiny z kolei po 2030 roku staną się największymi konsumentami ropy naftowej.

Obecnie rynki gazu ziemnego wykazują znaczące zróżnicowanie pomiędzy regionami, z silnym popytem na gaz w Stanach Zjednoczonym, na Bliskim Wschodzie i w Chinach oraz słabym w Europie. W scenariuszu podstawowym zakłada się, że światowy rynek gazu będzie wykazywał stały wzrost 1,4% rocznie osiągając 5 160 mld m3 w 2040 roku, stając się drugim paliwem pod względem wielkości udziału w globalnym mixie energetycznym. Scenariusz Międzynarodowej Agencji Energii zakłada największy wzrost popytu na gaz w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Kraje Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Argentyna), Afryki (Nigeria, Tanzania i inni) i Indie odnotują wzrost wykorzystania gazu ziemnego, ale w różnym tempie. Stany Zjednoczone pozostają największym na świecie konsumentem gazu ziemnego, a popyt na gaz wzroście o 15% w 2040 roku.
Dodatkowo zakłada się, że do 2020 roku podaż gazu wydobywanego z niekonwencjonalnych złóż w USA wzrośnie na tyle, aby mieć ponad 50% udział w światowym rynku gazu.

W 2015 roku minęło dziesięć lat od momentu zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN strategii zakładającej powołanie segmentu poszukiwawczo-wydobywczego.

Obecnie ORLEN Upstream prowadzi w Polsce prace na terenie ośmiu województw, a w Kanadzie jest rozpoznawalnym operatorem oil & gas.

Działalność w Polsce

Rok 2015 przyniósł istotne zmiany na mapie aktywów będących w posiadaniu ORLEN Upstream. Związane to było zarówno z pozyskaniem nowych koncesji, jak i rezygnacją z mniej perspektywicznych koncesji.

Aktywa poszukiwawczo- wydobywcze w Polsce

Projekty poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce
Źródło: Opracowanie własne.
1) Komercyjna produkcja z projektu Płotki (100% gaz).

W 2015 roku ORLEN Upstream nabył dwie koncesje będące w posiadaniu Deutsche Erdoel AG oraz wynegocjował przystąpienie do Umowy o Wspólnych Operacjach z PGNiG S.A. na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w rejonie Karpat (projekt Bieszczady). W październiku 2015 roku w procesie przetargowym, pozyskano od Ministerstwa Środowiska koncesję Siennów – Rokietnica, położoną w województwie podkarpackim. 31 grudnia 2015 roku zamknięto transakcję nabycia 100% akcji spółki FX Energy Inc., rozszerzając tym samym portfel posiadanych aktywów w Polsce m.in. o udział w 7 produkujących złożach.

Obecne wydobycie gazu odbywa się we współpracy z PGNiG S.A. (udział FX Energy wynosi 49%). Zasoby 2P posiadane przez Grupę ORLEN w Polsce wyniosły na koniec 2015 roku 8,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (MMBOE). Obok prowadzonego wydobycia, potencjał przejętych aktywów obejmuje także koncesje poszukiwawcze.
ORLEN Upstream na koniec 2015 roku prowadził prace, samodzielnie lub z partnerem, na obszarze 29 koncesji, położonych w obrębie 8 województw. Udział Koncernu wynosi: w 14 koncesjach 100%; w 1 koncesji 51%, oraz w 14 koncesjach 49%.

Działalność w Kanadzie

W Kanadzie Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w prowincji Alberta, stosując techniki odwiertów horyzontalnych oraz szczelinowania hydraulicznego. W 2015 roku rozpoczęto 16 takich operacji i w efekcie uzyskano średnią produkcję w 4 kwartale 2015 roku na poziomie ponad 7,3 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (MBOE/D), z czego 45% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat).

W grudniu 2015 roku, za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada, dokonano akwizycji aktywów wydobywczych należących do Kicking Horse Energy, zlokalizowanych głównie w obszarze Kakwa w Albercie. Zakup nowych aktywów zwiększył ilość posiadanych rezerw węglowodorów 2P w Kanadzie, a także poziom ich wydobycia. Produkcja z aktywów w obszarze Kakwa na koniec roku to ponad 4,5 MBOE/D.

Transakcja na stabilnym kanadyjskim rynku wpisuje się w określony w strategii profil ryzyka. Korzystne parametry złożowe nabytych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zmniejszają ryzyka operacyjne inwestycji. Dodatkowo, skuteczność stosowanych technik wierceń horyzontalnych i wielosekcyjnego szczelinowania hydraulicznego pozwala na wymianę doświadczeń między zespołami w Polsce i Kanadzie oraz wypracowanie synergii w ramach stosowanych rozwiązań. Rynek kanadyjski charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do wysoce rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych, jak również dostępem do wykwalifikowanej kadry z doświadczeniem w zakresie wydobycia zasobów niekonwencjonalnych. Istotne są także stabilne zasady systemu podatkowego oraz przyjazne otoczenie regulacyjne.

ORLEN Upstream posiada także 10,7% udziałów w projekcie budowy terminala eksportowego gazu skroplonego na wschodnim wybrzeżu Kanady (prowincja Nowa Szkocja) – Goldboro LNG, który znajduje się we wstępnej fazie realizacji.

Aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w Kanadzie

Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie
Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie wydobycia (tys. ton)

  2015 2014 Zmiana %
Sprzedaż wartość wolumen wartość wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Segment Wydobycie            
Ropa naftowa 104 96 188 100 (45%) (4%)
Gaz ziemny 68 179 84 133 (19%) 35%
Pozostałe 43 35 26 25 65% 40%
razem 215 310 298 258 (28%) 20%

Wydobycie i sprzedaż węglowodorów jest prowadzona w Kanadzie za pośrednictwem ORLEN Upstream Canada Ltd. W 2015 roku łączna sprzedaż segmentu wydobycia na rynku kanadyjskim osiągnęła poziom 310 tys. ton ropy naftowej, gazu ziemnego oraz NGL (Natural Gas Liquids). Dzięki akwizycji 100% udziałów spółki FX Energy z grudnia 2015 roku, od 2016 roku realizowany będzie dodatkowy wolumen sprzedaży węglowodorów z rynku polskiego. Średnie wydobycie z przejętych aktywów wydobywczych spółki FX Energy w grudniu 2015 roku wyniosło 1,3 MBOE/D.

Istotny wpływ na poziom wydobycia węglowodorów miały ceny ropy naftowej i gazu.

Przychody segmentu Wydobycie w Grupie ORLEN

Przychody segmentu wydobycie w Grupie ORLEN w roku 2014 i 2015
1) Głównie Natural Gas Liquids
Wolumeny sprzedaży segmentu wydobycie w Grupie ORLEN w roku 2014 i 2015

Zobacz także

Model biznesowy Grupy ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader