Kapitały:

Grupa ORLEN - najważniejsze wydarzenia w 2015 roku

2015
Styczeń
01
 • Nabycie przez PKN ORLEN 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno – Remontowym „RemWil”, funkcjonującym do tej pory w ramach Grupy ANWIL
 • Rozpoczęcie działalności ORLEN Południe
 • Połączenie ORLEN OIL z Platinum OIL
 • Nabycie aktywów produkcyjnych ORLEN Asfalt przez PKN ORLEN
 • Nowe laboratoria w strukturze ORLEN Laboratorium
Luty
02
 • Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PKN ORLEN uzyskał na 10 lat koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
 • IKS Solino zakończyło rozbudowę Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze
 • Defibrylatory na stacjach ORLEN w Płocku
Marzec
03
 • Uzyskanie przez Unipetrol prawomocnej decyzji czeskiego Urzędu Antymonopolowego dotyczącej przejęcia od koncernu ENI akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki
 • Usługa kurierska „Stacja z Paczką” dostępna na ponad 900 stacjach paliw ORLEN, umożliwiająca nadawanie i odbieranie przesyłek, w tym dostarczanie e-zakupów
 • Program Vitay z „Yanosikiem”, największą mobilną społecznością dla kierowców
 • Płocki Park Przemysłowo -Technologiczny podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kwiecień
04
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN, na którym m.in. została podjęta decyzja o wypłacie dywidendy 1,65 zł za akcję
 • Zmiana nazwy kanadyjskiej spółka TriOil Resources Ltd., należącej do Grupy ORLEN, na ORLEN Upstream Canada Ltd
 • Rozbudowa systemu monitoringu hydrogeologicznego na terenie Kopalni Soli Mogilno, należącej do spółki IKS Solino
 • Przyjęcie planu połączenia spółek ORLEN PetroTank Sp. z o.o. oraz ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Maj
05
 • Finalizacja transakcji przejęcia przez Unipetrol udziałów w wysokości 32,445% kapitału zakładowego w spółce Česka Rafinerska, należących do koncernu ENI
Czerwiec
06
Lipiec
07
 • Przystąpienie przez ORLEN Upstream do Umowy o Wspólnych Operacjach z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., zakładające wspólną realizację prac analitycznych i badawczych na obszarze ośmiu bloków koncesyjnych w obrębie województwa podkarpackiego
 • Wprowadzenie na 1300 stacjach paliw w Polsce możliwości płatności mobilnej BLIK
 • Uruchomienie pierwszych punktów do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych na niemieckich stacjach paliw sieci Star
 • Połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN PetroTank
Sierpień
08
 • Odkupienie przez PKN ORLEN zapasów obowiązkowych od spółki Cranbell
 • Rozpoczęcie działalności Laboratorium Centralnego Grupy ORLEN, jednego z najnowocześniejszych obiektów laboratoryjnych w Europie
 • Przyjęcie planu połączenia spółek ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz ORLEN Gaz Sp. z o.o.
 • Publikacja pierwszego Raportu Zintegrowanego PKN ORLEN za 2014 rok
Wrzesień
09
 • Rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku
 • Zawarcie umowy przez Uniperol i firmę Technip na budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w Zakładzie w Litvínovie
 • Przejęcie przez ORLEN Upstream od DEA Deutsche Erdoel AG 100 proc. udziałów w dwóch koncesjach w Małopolsce i na Podkarpaciu
Październik
10
 • Nabycie przez ORLEN Deutschland 13 stacji marki SUN od firmy Germania Petrol
 • Zawarcie umowy przez ORLEN Upstream na przejęcie całościowego pakietu akcji FX Energy
 • Zawarcie umowy przez ORLEN Upstream Canada rozpoczynającej proces nabycia 100 procent akcji spółki Kicking Horse Energy
 • Uruchomienie przez PKN ORLEN projektu crowdsourcingowego dotyczącego innowacji technicznych
 • ORLEN Upstream rozpoczyna prace nad projektem poszukiwawczym o nazwie Miocen w południowo-wschodniej Polsce
Listopad
11
 • Połączenie spółek ORLEN Paliwa i ORLEN GAZ, powstała jedna z największych w Polsce organizacji sprzedażowych ORLEN Paliwa
 • Start programu pilotażowego testującego długoterminowe magazynowanie benzyn w kawernach solnych IKS Solino
 • Zawarcie porozumienia z PKP Cargo w sprawie sprzedaży aktywów kolejowych Grupy ORLEN
 • Zawarcie porozumienia ze spółką Trans Polonia w sprawie sprzedaży spółki ORLEN Transport
Grudzień
12
 • Powołanie Wojciecha Jasińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN
 • Podpisanie przez PKN ORLEN aneksu do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z Rosneft Oil Company
 • Podpisanie przez PKN ORLEN długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z Tatneft Europe AG
 • Nabycie przez ORLEN Upstream 100% udziałów w spółce FX Energy
 • Nabycie przez ORLEN Upstream Kanada Ltd wszystkich akcji spółki wydobywczej Kicking Horse Energy Inc
 • Rozpoczęcie eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
 • Rozpoczęcie rozruchu Bloku Gazowo-Parowego we Włocławku
2016

Wybrane dane operacyjno-finansowe za lata 2014-2015

Wyszczególnienie J.M. 2015 2014
I. PARAMETRY MAKROEKONOMICZNE (wartość średnia w okresie)      
Ropa Brent USD/bbl 52,4 98,9
Ropa Ural USD/bbl 51,0 97,2
Ropa WTI USD/bbl 48,8 94,0
Dyferencjał Brent/URAL USD/bbl 1,8 1,7
Modelowa marża rafineryjna1) USD/bbl 8,2 3,4
Modelowa marża petrochemiczna1) EUR/t 968 781
Modelowa marża downstream1) 2) USD/bbl 13,8 11,4
II. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA      
Przerób ropy Grupy ORLEN, w tym: tys. ton 30 908 27 276
Przerób ropy PKN ORLEN tys. ton 15 674 14 278
Przerób ropy Grupy Unipetrol tys. ton 6 495 5 130
Przerób ropy Grupy ORLEN Lietuva tys. ton 8 486 7 497
Sprzedaż produktów i towarów, w tym: tys. ton 38 676 35 740
Downstream tys. ton 30 380 27 706
Detal tys. ton 7 986 7 776
Wydobycie tys. ton 310 258
III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA      
3.1. Rachunek zysków lub strati innych całkowitych dochodów      
Przychody ze sprzedaży mln PLN 88 336 106 832
EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującymi, w tym: 3) 4) mln PLN 8 738 5 213
Downstream mln PLN 7 776 4 210
Detal mln PLN 1 539 1 416
Wydobycie mln PLN 44 152
Funkcje Korporacyjne mln PLN (621) (565)
EBITDA LIFO, w tym: mln PLN 7 745 (147)
Downstream mln PLN 7 640 (852)
Detal mln PLN 1 539 1 440
Wydobycie mln PLN (808) (170)
Funkcje Korporacyjne mln PLN (626) (565)
Korekta LIFO mln PLN (1 510) (2 573)
EBITDA, w tym: mln PLN 6 235 (2 720)
Downstream mln PLN 6 130 (3 425)
Detal mln PLN 1 539 1 440
Wydobycie mln PLN (808) (170)
Funkcje Korporacyjne mln PLN (626) (565)
Amortyzacja mln PLN 1 895 1 991
EBIT mln PLN 4 340 (4 711)
Zysk (Strata) netto mln PLN 3 233 (5 828)
3.2. Dane bilansowe      
Aktywa razem mln PLN 48 137 46 725
Kapitał własny mln PLN 24 244 20 386
Dług netto mln PLN 6 810 6 720
3.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych      
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 5 354 3 187
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej, w tym: mln PLN (4 096) (4 020)
CAPEX mln PLN 3 183 3 788
Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności finansowej mln PLN (2 866) 2 083
Wolne przepływy pieniężne 5) mln PLN 1 258 (833)
3.4. Podstawowe wskaźniki      
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) 6) % 15,2 1,7
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) 7) % 19,5 8,5
Dźwignia finansowa netto 8) % 28,1 33,0
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) PLN/akcję 6,63 (13,59)

1) Metoda wyliczenia marży została zamieszczona w znajdującym się w „Słowniku wybranych pojęć branżowych i finansowych”.

2) W związku ze zmianą metody zarządzania obszarami działalności rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej Grupy ORLEN oraz utworzeniem zintegrowanego Segmentu Downstream od 2014 roku rozpoczęto kalkulację Modelowej Marży Downstream.

3) Grupa ORLEN wycenia zapasy w sprawozdaniach finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej według metody średnio ważonego kosztu wytworzenia lub ceny nabycia. Taka metoda wyceny powoduje opóźnienie rozpoznania skutków wzrostu lub spadku cen ropy w stosunku do cen wyrobów gotowych. W związku z tym tendencja wzrostowa cen ropy wpływa pozytywnie, a spadkowa negatywnie na raportowane wyniki. Zastosowanie metody LIFO do wyceny zapasów powoduje, że bieżące koszty produkcji wyceniane są po koszcie kupowanej ropy i w efekcie wyniki działalności lepiej przedstawiają faktyczną sytuację.

4) Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2014 i 2015 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (5 360) mln PLN oraz (993) mln PLN.

5) Wolne przepływy pieniężne = środki pieniężne netto z działalności operacyjnej + środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej.

6) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

7) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

8) Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg stanu na koniec okresu.

Zobacz także

List Prezesa PKN ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Nagrody i wyróżnienia Grupy ORLEN w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

PKN ORLEN S.A. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Kliknij , aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

loader