Kapitały:

Filary i założenia strategiczne

Rok 2015 był pierwszym pełnym rokiem realizacji Strategii przyjętej na lata 2014-2017. Zakłada ona realizację projektów rozwojowych w najbardziej perspektywicznych obszarach dzięki wzmocnieniu zintegrowanego łańcucha wartości, sile finansowej oraz nowoczesnej kulturze zarządzania.

Ogólne założenia Strategii Grupy ORLEN na lata 2014-2017
1) Średnioroczna EBITDA wg LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację wg wyceny zapasów metodą LIFO) w okresie 2014-2017.
2) DPS, z ang. Dividend per Share - dywidenda wypłacana przez spółkę w przeliczeniu na jedną akcję.

Filary Strategii Grupy ORLEN

Budowa Wartości - Koncern będzie się koncentrował na budowie mocnej pozycji na dużych i wzrostowych rynkach, silnej orientacji na klienta, doskonałości operacyjnej, wzmacnianiu zintegrowanego łańcucha wartości oraz zrównoważonym rozwoju wydobycia ropy i gazu.

Siła finansowa - celem strategicznym Koncernu jest systematyczny wzrost wskaźnika DPS (kwota dywidendy na jedną akcję). Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłaty dywidendy przy uwzględnieniu realizacji strategicznego celu bezpiecznych fundamentów finansowych oraz prognoz dotyczących sytuacji makroekonomicznej.

Ludzie - odpowiedzialność za ludzi, środowisko i partnerów: zero tolerancji dla wypadków, odpowiedzialność biznesu wobec społeczności lokalnych, środowiska i partnerów biznesowych. Rozwój kapitału ludzkiego i innowacji: konsekwentna budowa doświadczonego zespołu specjalistów, systematyczne zwiększania wydatków na badania i rozwój, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Inwestycje (CAPEX) - w latach 2014- 2017 planowane wydatki na rozwój Koncernu wyniosą10,8 mld PLN, z czego w segmencie Downstream 6,4 mld PLN, w Detalu 1,2 mld PLN i w segmencie Wydobycia 3,2 mld PLN. Na utrzymanie wysokiej sprawności instalacji i wypełnienie wymogów regulacyjnych alokowano kwotę 5,5 mld PLN.

Założenia strategiczne w poszczególnych segmentach

Założenia strategiczne w poszczególnych segmentach Grupy ORLEN

Kluczowe czynniki sukcesu Strategii 2014 – 2017

 • EBITDA dla Grupy ORLEN - wynik operacyjny powiększony o amortyzację
 • Dźwignia finansowa netto - dług netto/kapitał własny (wyliczone wg średniego stanu bilansowego w okresie) x 100%
 • Dług netto – kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki krótkoterminowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 • Udział w rynku paliw w Polsce - oznacza wolumen sprzedanych przez PKN ORLEN paliw (benzyny, ON, LOO) w stosunku do całkowitego wolumenu sprzedanego na rynku
 • Wykorzystanie mocy instalacji olefin - to stosunek teoretycznych zdolności produkcyjnych do rzeczywistej produkcji
 • Instalacja Olefin to kraking parowy, który w wysokiej temperaturze i w obecności pary przekształca alkany (węglowodory nasycone o pojedynczych wiązaniach pomiędzy atomami węgla) w alkeny (czyli węglowodory o jednym wiązaniu podwójnym). W szerszym ujęciu alkeny to olefiny (stąd nazwa instalacji). Proces polega na przetworzeniu etanu, propanu, butanu, dalszych frakcji benzynowych (lub nawet ciężki olej opałowy i pozostałość z hydrokrakingu) głównie na eten (czyli potocznie etylen), propen (czyli propylen). Pobocznymi produktami są frakcje c4 popirolityczna, benzyna popirolityczna oraz olej popirolityczny.
  Dalsze zagospodarowanie etylenu jak i propylenu na innych instalacjach może być wielorakie, począwszy od produkcji poliolefin (polietylen, polipropylen) czyli różnych rodzajów plastików, PVC (polichlorek winylu) czy glikolu (płynów niezamarzających)
 • Wykorzystanie mocy rafineryjnych - to stosunek mocy przerobowych rafinerii do rzeczywistego przerobu
 • Przerób ropy w Grupie ORLEN - oznacza łączny wolumen ropy naftowej przerobiony przez rafinerie należące do Gupy ORLEN
 • Uzysk paliw – to suma uzysku średnich destylatów i uzysku lekkich destylatów
 • Udział sprzedaży paliw na rynkach macierzystych - to wolumen sprzedanych przez Grupę ORLEN paliw na stacjach na rynku polskim, niemieckim i litewskim
 • Sprzedaż na stację - oznacza średnią wartość sprzedaży paliw i sprzedaży pozapaliwowej (obejmującej sklep i gastronomię) przypadającą na stację paliw
 • Wydobycie węglowodorów - oznacza wolumen węglowodorów (łącznie: gaz ziemny, ropa naftowa, kondensat oraz pozostałe węglowodory ciekłe – etan, propan, butan) pozyskanych ze złóż oraz uzdatnionych w stopniu pozwalającym na transport i sprzedaż
 • Zasoby węglowodorów - oznaczają taką ilość węglowodorów, w odniesieniu do której przewiduje się, że od określonego dnia w przyszłość jej wydobywanie ze złoża będzie opłacalne ekonomicznie, poprzez zagospodarowanie znanych akumulacji, w określonych warunkach. Zasoby eksploatacyjne muszą ponadto spełniać cztery kryteria w ramach określonych przedsięwzięć zagospodarowania: muszą być odkryte, muszą być wydobywalne, ich wydobycie musi być ekonomicznie opłacalne oraz na dzień dokonania oceny muszą jeszcze znajdować się w złożu. Zasoby eksploatacyjne podlegają dalszemu podziałowi w zależności od poziomu pewności oszacowania i mogą być podzielone na podklasy na podstawie stopnia zaawansowania przedsięwzięcia i/lub scharakteryzowane stopniem zagospodarowania i zaawansowaniem wydobycia.

Szczegółowe założenia strategii w poszczególnych obszarach

  jedn. Strategia średnia 2014-173 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015
KPI Finansowe
EBITDA LIFO, w tym: mld PLN 5,1 5,2 7,7
EBITDA LIFO Downstream mld PLN 3,9 4,2 7,6
EBITDA LIFO Detal mld PLN 1,5 1,4 1,5
EBITDA LIFO Wydobycie mld PLN 0,4 0,2 -0,8
Dźwignia finansowa1 % < 30% 33% 28
Dług netto/EBITDA LIFO x < 2 1,3 0,7
KPI Downstream
Udział w rynku paliw w Polsce1 % 66 61 58
Wykorzystanie mocy rafineryjnych2 % 86 84 90
Wykorzystanie mocy instalacji olefin2 % 86 83 74
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN2 mln t 30,3 27,3 31
Uzysk paliw PKN ORLEN2 % 78,5 76,9 79
KPI Detal
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 % 17,0 14,4 14,5
Sprzedaż na stację1 mln l 3,8 3,8 3,6
Liczba stacji x 2 688 2 692 2679
KPI Upstream
Wydobycie węglowodorów1 mln boe/rok 6,0 2,1 2,6
Zasoby węglowodorów1 mln boe 54 50 98
Liczba odwiertów1 narastająco 147 40 53

1) KPI strategiczny na koniec 2017

2) Średnia dla lat 2016-2017 w celu zniwelowania wpływu postojów remontowych z 2017

3) Cel strategiczny na lata 2014-2017

Zobacz także

Model biznesowy Grupy ORLENGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Outlook 2016+Nasza Strategia

więcej

Grupa ORLEN - najważniejsze wydarzenia w 2015 rokuNasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader