Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-LA5

 • G4-LA6
 • G4-LA7
 • G4-LA8
 • OG-13
 • G4-DMA Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców

Zgodnie ze Strategią CSR na lata 2015 – 2017 budujemy w Grupie ORLEN kulturę bezpieczeństwa opartą na odpowiedzialności pracowników i podwykonawców za wspólne bezpieczeństwo w pracy i poza nią. Towarzyszy temu wysoka świadomość i oczekiwania wobec pracodawcy dotyczące podstawowych kwestii związanych z prawami pracowników i zapewnianiem bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i system zarządzania

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów Grupy ORLEN. Fundamentalne zasady, na których kształtowana i realizowana jest polityka bezpieczeństwa pracy to włączanie wszelkich aspektów BHP, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, dobrych praktyk, a także najnowszych osiągnięć wiedzy i techniki z tego zakresu do wszystkich działań operacyjnych w Koncernie. Drugi element to etyczne podejście do ochrony zdrowia i życia ludzkiego, będącego celem nadrzędnym nad produkcją, wskazujące na konieczność uczynienia wszystkiego, co w danych warunkach jest możliwe, dla zapobiegania wypadkom, awariom przemysłowym, pożarom, katastrofom.

Od 2015 roku do systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie ORLEN włączeni są pracownicy firm zewnętrznych (kontraktorzy). Podjęte zostały prace nad doskonaleniem funkcjonującego w Grupie modelu bezpieczeństwa pracy. Służy temu, m.in. wdrożenie „Strategii BHP”. Dzięki niej w sposób efektywny przebiega zarządzanie planowanymi celami i działaniami co pozwala na rozwój szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa pracy. Strategia zapewnia rozwój spółek Grupy ORLEN oraz ich doskonalenie w dwóch głównych kierunkach: ogólnokoncernowego budowania standardu w Grupie ORLEN oraz realizacji indywidualnych potrzeb poszczególnych spółek. Ponadto usprawnia dotychczas prowadzone przez Grupę działania w obszarze bezpieczeństwa pracy, pomaga w identyfikacji dodatkowych potrzeb doskonalenia poszczególnych segmentów bezpieczeństwa pracy Koncernu oraz ułatwia poszukiwanie nowych kierunków ich rozwoju.

Istotnym elementem jest popularyzacja tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2015 roku odbył się Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia we wszystkich spółkach Grupy ORLEN. Promowany był zdrowy styl życia i odżywiania, odbyły się pokazy pierwszej pomocy, spotkania z dietetykami, działały strefy medyczne i relaksacyjne, przeprowadzone zostały akcje edukacyjne oraz gry i konkursy. Odbyły się również ćwiczenia z ewakuacji oraz symulacje zdarzeń awaryjnych i wypadkowych. Kontynuowano również dobre praktyki - „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa pracy”, program „Zachęt BHP” oraz „Po pierwsze bezpieczeństwo”, w ramach których budowana jest i podnoszona świadomość wśród pracowników oraz kontraktorów. Promowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa pracy w 2015 roku służyły także konkursy angażujące pracowników Grupy. Po raz trzeci mogli wziąć udział w konkursie „Dobre Praktyki BHP”. Odbyła się też pierwsza edycja konkursu „Miliony przepracowanych roboczogodzin bez wypadku przy pracy”.

Kolejny ważny aspekt to ujednolicenie systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym w Grupie ORLEN poprzez wprowadzenie nowych wskaźników bezpieczeństwa procesowego T1 PSER, T2 PSER, co pozwala na określenie statusu bezpieczeństwa procesowego Grupy na tle światowych firm. Raportowanie ich wartości pozwala na porównywanie. Powstała Platforma Bezpieczeństwa Procesowego, która zawiera informacje dotyczące wdrażania nowych inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa procesowego spółek Grupy ORLEN, mających na celu doskonalenie i rozwój jego systemu zarządzania. Dostarcza również bieżących informacji o wartości wskaźników bezpieczeństwa procesowego Koncernu oraz zdarzeń awaryjnych w Grupie Kapitałowej ORLEN i zdarzeń z branży chemicznej na świecie.

Zmniejszeniu liczby awarii służyły „Alerty Bezpieczeństwa”, które z jednej strony stanowią sposób komunikowania ze spółkami, z drugiej pozwalają na bieżące podejmowanie działań prewencyjnych w poszczególnych spółkach.

Prowadzone są także wspólne ćwiczenia i szkolenia przedstawicieli wszystkich straży pożarnych Grupy ORLEN, a także działania prewencyjne i operacyjne na rzecz dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej obiektów produkcyjnych i magazynowych w spółkach Koncernu.

Cele i wyzwania na kolejne lata

Strategia BHP Grupy ORLEN na lata 2013 – 2017 wskazuje kilka głównych celów. To przede wszystkim zero wypadków przy pracy pracowników oraz kontraktorów, a także zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka. Zakłada także poziom zero awarii, i zero pożarów. Ponadto przewiduje wdrażanie segmentowego zarządzania BHP, a całkowity TRR (pracowników i kontraktorów) prognozuje na poziomie ≤ 1,8.

Na 2016 rok zaplanowano realizację projektu „Wdrożenia minimalnych i jednolitych standardów bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN”. Obejmuje on identyfikację, analizę, wybór oraz wdrożenie w spółkach najlepszych praktyk, stosowanych zarówno w spółkach, jak również korzystanie z doświadczeń firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu.

Realizacja systemu bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie ORLEN

A. Komisje BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w spółkach Grupy ORLEN, dla których wymagane jest przez przepisy prawa, aby powoływały komisje BHP byli reprezentowani w formalnych komisjach ds. BHP w 2015 roku, podobnie jak w 2014 roku.

Przedmiotowe komisje BHP powoływane są w Spółkach Grupy ORLEN zatrudniających największą liczbę pracowników m.in. PKN ORLEN, ANWIL.ORLEN Ochrona, ORLEN OIL, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Transport, ORLEN Laboratorium, itp.

Rok Odsetek Spółek Grupy ORLEN powołujących komisje ds. BHP1) Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w przedmiotowych komisjach ds. BHP2)
2014 100% 100%
2015 100% 100%

1) (Ilość spółek Grupy ORLEN w których powoływane są komisje ds. BHP/ ilość spółek dla których wymagane jest, aby powoływały komisji ds. BHP dla danego roku)*100%

2) (Liczbapracowników zatrudnionych w spółkach w których powoływane są komisje ds. BHP/ liczba pracowników zatrudnionych w spółkach dla których wymagane jest, aby powoływały komisji ds. BHP dla danego roku)*100%

Głównymi zagadnieniami, którymi zajmują się komisje BHP były:

 1. Wprowadzanie zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych, jeśli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników,
 2. Analizowanie wniosków wynikających z oceny ryzyka zawodowego,
 3. akceptowanie standardów dotyczących wyposażania Pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, w środki higieny osobistej,
 4. Dokonywanie okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. Wypracowywanie wniosków oraz akceptowanie planu poprawy warunków bhp oraz współdziałanie w zakresie ich realizacji,
 6. Dokonywanie oceny realizacji programu poprawy warunków pracy, w tym środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, a w szczególności planu poprawy warunków bhp,
 7. Przeprowadzanie konsultacji związanych z wyznaczaniem pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji Pracowników,
 8. Formułowanie wniosków z zakresu powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących sfery socjalnej i BHP (posiłki profilaktyczne, prace w szczególnych warunkach, itp.
 9. Omówienie statystyk wypadkowości i chorób zawodowych oraz ich analizy,
 10. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji kontrolujących zagadnienia.

B. Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

Wszystkie kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zawarte we wewnętrznych regulacjach spółek Grupy ORLEN.
W PKN ORLEN kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały w 100% zawarte w:

 • Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) opracowanym i zarejestrowanym przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, zgodnie z przepisami Działu XI Kodeksu Pracy oraz obowiązującym rozporządzeniem MPiPS w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych,
 • Regulaminie pracy ustalonym zgodnie z przepisami rozdziału IV Kodeksu pracy.

ZUZP – y spółek GK na terenie RP, które je posiadają oraz regulaminy pracy we wszystkich spółkach zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tych zakresach oraz standardem określonym w PKN ORLEN, przy czym ZUZP-y są wpisane do rejestrów prowadzonych przez właściwych okręgowych inspektorów pracy. Fakt ich rejestracji oznacza, że zostały zawarte zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. W 2015 roku ZUZP-y posiadały następujące spółki Grupy ORLEN na terenie RP: ORLEN Asfalt, Basell Orlen Polyolefins, PETROLOT, ORLEN Laboratorium, ANWIL, IKS „Solino”, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych. Ponadto funkcjonują one w spółkach Grupy UNIPETROL oraz ORLEN Lietuva.
Układami oraz regulaminami pracy są objęci wszyscy pracownicy Spółek z Grupy ORLEN. W spółkach, w których nie ustalono ZUZP obowiązują regulaminy wynagradzania, które dla spółek znajdujących się na terenie RP ustalone zostały zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu pracy.

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP) dotyczą m.in. następujących kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • Gwarancji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • Instrukcji stanowiskowych,
 • Prawa powstrzymania się od pracy: w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku braku środków ochrony indywidualnej,
 • Wyłączenia prawa powstrzymania się od pracy,
 • Świadczeń pracowników przeniesionych do innej pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego,
 • Prowadzenia działań na rzecz ograniczenia poziomu emisji czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia,
 • Obowiązki pracodawcy związane z bhp,
 • Odzieży i obuwia roboczo – ochronne, środków ochrony indywidualnej, prania i konserwacji ŚOL oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • Zakresu podmiotowego przepisów bhp,
 • Odpowiedzialność za naruszenia obowiązków w zakresie bhp,
 • Regulacji szczegółowych,
 • Udokumentowania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • Społecznej inspekcji pracy. powołania i funkcjonowania Komisji BHP – zgodnie z przepisami rozdziału XI Kodeksu pracy.

C. Podstawowe wskaźniki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Efektem skutecznie prowadzonych w 2015 roku działań na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa w spółkach Grupy ORLEN jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim oraz uzyskanie wartości wskaźnika wypadkowości TRR na poziomie 1,34 (1,32 w 2014 roku). Znaczący wpływ na wartość wskaźnika wypadkowości miała awaria przemysłowa, do której doszło w sierpniu 2015 roku na terenie zakładu produkcyjnego Unipetrol. W czasie działań ratunkowych pięciu pracowników zakładowej straży pożarnej, którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru doznało lekkich urazów uszu (słuchu).

TRR pracowników3) i liczba wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w latach 2011 – 2015

TRR pracowników3) Grupy ORLEN w latach 2011 - 2015
 

 

3) TRR pracowników = (liczba wypadków przy pracy skutkujących zwolnieniem lekarskim pracowników Grupy ORLEN w danym roku x 1.000.000)/ liczba przepracowanych roboczogodzin pracowników Grupy ORLEN w danym roku

Liczba wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w latach 2011 - 2015

 

4) Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN jest to liczba wypadków uznanych przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Całkowity wskaźnik TRR5) (pracowników i kontraktorów) oraz łączna liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów6) Grupy ORLEN

W celu stałego zwiększania efektywności działań w obszarze kultury bezpiecznej pracy, w 2015 roku we wszystkich spółkach Grupy ORLEN, wprowadzono do stosowania nowy tzw. Całkowity Wskaźnik Wypadkowości – TRR. Zawiera on informacje o wypadkowości zarówno wśród pracowników, jak również kontraktorów spółek, w związku z zasadą, iż „bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych jest tak samo ważne jak i bezpieczeństwo pracowników Grupy ORLEN”. Wartość całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR w 2015 roku dla GK ORLEN wyniosła 0,86. Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów pozostała na poziomie porównywalnym do roku 2014. Wartość Całkowitego Wskaźnika Wypadkowości uwzględniającego pracowników kontraktorów zewnętrznych osiągnęła poziom znacznie niższy od średniej wartości tego wskaźnika w europejskim sektorze rafineryjnym według danych z raportu CONCAWE.

Wskaźniki wypadkowości TRR pracowników oraz kontraktorów na tle rynku (dane za okres 2015 roku)

 

**Stowarzyszenie utworzone przez grupę czołowych firm naftowych do przeprowadzenia badań dotyczących kwestii środowiskowych związanych z przemysłem naftowym. Jego zakresem działań są m.in.takie obszary jak jakość paliwa i emisji spalin, jakość powietrza, jakość wody, zanieczyszczenia gleby, odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialności za produkt naftowy

Liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów w Grupie ORLEN w latach 2014 - 2015

 

*40 wypadków pracowników + 30 wypadków kontraktorów

** 44 wypadki pracowników i 28 wypadków kontraktorów

W 2015 roku odnotowano 7% spadek liczby wypadków przy pracy kontraktorów w stosunku do roku 2014 r.

5) Całkowity wskaźnik TRR - Liczba wypadków przy pracy skutkujących zwolnieniami lekarskimi - pracowników spółek oraz pracowników firm zewnętrznych wykonujących pracę na rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółki Grupy ORLEN w danym okresie * 1000000 / liczba roboczogodzin przepracowanych w tym okresie.

6) Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów to liczba uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz pracowników firm zewnętrznych, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Rodzaje wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w 2015 roku w porównaniu do roku 2014

Rok Zatrudnienie Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN4)
ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe lekkie
2014 17469 40 0 8 1 32
2015 18743 44 1 9 3 34

Rodzaje odnotowanych urazów doznanych podczas wypadków przy pracy przez pracowników4) Grupy ORLEN w 2015 roku w porównaniu do roku 2014

Rok Rodzaje urazów doznanych przez pracowników Grupy ORLEN w wyniku wypadków przy pracy4)
ogółem liczba wypadków rozcięcia stłuczenia oparzenia pęknięcia i złamania zwichnięcia i skręcenia inne
2014 40 5 6 10 10 6 3*
2015 44 4 11 4 9 6 11**

* częściowa amputacja (1) lub uraz palców dłoni (1), uraz stawu kolanowego (1)

** uraz stawu kolanowego (1), rana kłuta stopy (1), urazy uszu (słuchu) (5), problemy sercowe (1), amputacja palców (2), obrażenia skutkujące śmiercią (1), poparzenie chemiczne (1)

Rodzaje doznanych urazów podczas wystapienia wypadków przy pracy pracowników4) w 2015 roku

 

Wypadki przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w podziale na płeć

Rok Liczba wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN według płci4)
ogółem liczba wypadków kobiety mężczyźni
2014 40 3 37
2015 44 4 40

Procentowy podział wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN według płci w latach 2014 - 2015

 

Wypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN według regionów

Region Rok
2014 2015
Ogółem liczba wypadków przy pracy 40 44
Polska (województwa) Ogółem 30 25
mazowieckie 15 9
małopolskie 4 2
lubelskie 1 0
podkarpackie 2 1
dolnośląskie 0 3
kujawsko-pomorskie 3 9
śląskie 1 0
warmińsko- mazurskie 1 1
pomorskie 1 0
zachodniopomorskie 2 0
Czechy (miejscowości) Ogółem 7 16
Kralupy 2 1
Litvinov 5 13
Mikulov 0 1
Řehlovice- Úpořiny 0 1
Litwa (miejscowość) Ogółem 3 3
Mažeikiai 3 3
Niemcy Ogółem 0 0

Podział wypadków przy pracy pracowników4) Grupy ORLEN w poszczególnych państwach w latach 2014-2015

 

Absencja9) z tytułu wypadków przy pracy w Grupie ORLEN w latach 2014 – 2015

 

Liczba dni absencji9) poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN w latach 2014 - 2015

 

9) Liczba dni absencji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy określana jest jako liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

Wskaźnik ciężkości10) w Grupie ORLEN w latach 2014 - 2015
 

 

10) Wskaźnik ciężkości jest podawany jako wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

Wzrost absencji w 2015 roku w stosunku do 2014 roku spowodowany był głównie długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi pracowników, którzy ulegli wypadkom przy pracy podczas awarii w spółce Unipetrol.

Choroby zawodowe11) pracowników Grupy ORLEN w latach 2014 – 2015

 

* ORLEN Lietuva (7),Paramo, a.s.(1).

** PKN ORLEN (1), ORLEN Lietuva (3), Paramo.(1),ANWIL (1).

11) Liczba uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Grupy pracowników Grupy ORLEN, wśród których odnotowano choroby zawodowe Liczba chorób zawodowych11) w poszczególnych grupach pracowników
2014 2015
Pracownicy administracyjno - biurowi 0 0
Wyższy i średni personel techniczny 2 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne 4 2
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe 0 3
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu 2 1
Ogółem 8 6

Choroby zawodowe

Grupy pracowników z wysokim ryzykiem chorób zawodowych

Grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych Odsetek pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników12) [%]
2014 2015
Pracownicy administracyjno - biurowi 0 0
Wyższy i średni personel techniczny 0,19 0,18
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne 3,28 3,16
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe 0,08 0,08
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu 0,03 0,07
Ogółem 4 3

12) Liczba stanowisk pracy poszczególnych grup pracowników Grupy ORLEN z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych w stosunku do liczby zatrudnionych wyrażona w %

Udział poszczególnych grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych13) w ich ogólnej liczbie w latach 2014 - 2015

 

13) Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowniczych w stosunku od ogólnej liczby pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych wyrażona w %.

D. Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności

Liczba pożarów i ich podział na rodzaje

Liczba pożarów w Grupie ORLEN w latach 2014 - 2015

 
Rok Liczba pożarów w Grupie ORLEN
ogółem liczba pożarów w tym związane z procesami technologicznymi w tym wymagające interwencji Państwowej Straży Pożarnej
2014 26 20 4
2015 25 18 6

W 2015 roku liczba pożarów w Grupie ORLEN nieznacznie zmalała w stosunku do liczby pożarów odnotowanych w 2014 roku. Wśród pożarów odnotowanych w 2014 roku 77% (20 pożarów) związanych było z procesami technologicznymi, zaś w 2015 roku 72% (18 pożarów). Biorąc pod uwagę łączną ilość pożarów w 2014 roku tylko 4 z nich wymagały interwencji państwowej Straży Pożarnej, zaś w 2015 roku 6 pożarów.

Liczba uznanych awarii przemysłowych16) w Grupie ORLEN w latach 2014 - 2015

 

16) Liczba awarii przemysłowych określa liczbę awarii, które zostały uznane w zakładzie jako spełniające definicję „Poważnej awarii przemysłowej” określonej w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i zostały zgłoszone do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Liczba zdarzeń awaryjnych na poziomie 1 (TIER 1) i poziomie 2 (TIER 2)

Liczba zdarzeń na poziomie TIER 117) i TIER 218) w Grupie ORLEN w 2015 roku
Liczba ogółem Liczba zdarzeń na poziomie TIER 1 Liczba zdarzeń na poziomie TIER 2
10 5 5

17) Zdarzenia o dużych skutkach w związku uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na „słabość” warstw zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nieplanowane i niekontrolowane uwolnienia jakiejkolwiek substancji włączając substancje nietoksyczne i niepalne w trakcie prowadzenia procesu skutkując jednym lub więcej konsekwencjami:

 • Obrażenia i/lub śmierć pracownika własnego, wykonawcy, podwykonawcy,
 • Hospitalizacja i/lub śmierć innej osoby,
 • Oficjalnie zainicjowana ewakuacja społeczności lokalnej lub zalecenie schronienia w domach,
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 25 tys. dolarów (25 000 USD x ~3 PLN/USD = ~75 000 PLN),
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych w ilości większej niż progowe ilości przez czas dłuższy niż 1 godzina,
 • Uwolnienie substancji w ilości większej niż progowe ilości przez czas dłuższy niż 1 godzina.

18) Zdarzenia o mniejszych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na „słabość” warstw zabezpieczeń, ale zatrzymanych przez system zabezpieczeń. Zdarzenia te włączają nieplanowane i niekontrolowane uwolnienia jakiejkolwiek substancji włączając substancje nietoksyczne i niepalne w trakcie prowadzenia procesu skutkując jednym lub więcej konsekwencjami:

 • Obrażenia pracownika własnego, wykonawcy czy podwykonawcy
 • Pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 2,5 tys. dolarów (2,500 USD x ~3 PLN/USD= ~7,500 PLN)
 • Zrzut ciśnienia do atmosfery w ilości większej niż progowe ilości przez czas dłuższy niż 1 godzina
 • Uwolnienie substancji w ilości większej niż progowe ilości przez czas dłuższy niż 1 godzina.

Wskaźniki bezpieczeństwa procesowego T1 PSER, T2 PSER

Wartości wskaźników T1 PSER19) i T2 PSER20) w Grupie ORLEN w 2015 roku
T1 PSER T2 PSER
0,02 0,02

19) T1 PSER = liczba zdarzeń na poziomie 1 (TIER1) x 200 000/ ilość roboczogodzin pracowników i kontraktorów.

20) T2 PSER = liczba zdarzeń na poziomie 2 (TIER1) x 200 000/ ilość roboczogodzin pracowników i kontraktorów.

W 2015 roku został wprowadzony tzw. „wyprzedzający wskaźnik bezpieczeństwa procesowego” – liczbę zdarzeń na poziomie 3 (TIER3). Reprezentuje on wyzwania dla systemu barier/zabezpieczeń, które „stoją na straży” i mogą nie dopuścić do zajścia zdarzeń o poziomie TIER1 i poziomie TIER2. Wskaźnik ten dostarcza dodatkowych możliwości identyfikacji i poprawy słabych punktów systemu barier (warstwy zapobiegania).

Wskaźnik TIER3 liczony jest w następujący sposób:

 • Zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) produkcja reprezentuje liczbę awaryjnych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).
 • Zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) logistyka reprezentuje liczbę awaryjnych zatrzymań nalewu produktów do cystern kolejowych i autocystern w wyniku zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych) przypadających na liczbę wykonanych nalewów w danym czasie.

Dodatkowo w 2015 roku zainicjowano projekt zatytułowany „Wdrożenia minimalnych i jednolitych standardów bezpieczeństwa pracy w Grupie ORLEN”, których realizację zaplanowano w 2016 roku. W jego ramach zostanie przeprowadzona identyfikacja, analiza, wybór oraz wdrożenie w Spółkach Grupy Kapitałowej najlepszych praktyk, stosowanych zarówno w Spółkach, jak również pochodzących z obszaru międzynarodowych firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu w wybranych zakresie również dla obszaru bezpieczeństwa procesowego

Zobacz także

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Odpowiedzialny pracodawcaOdpowiedzialna firma

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader