Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-EN8

 • G4-EN15
 • G4-EN21
 • G4-EN22
 • G4-EN23
 • G4-EN25
 • G4-EN31
 • G4-EN34
 • G4-DMA Ogólne
 • G4-DMA Woda
 • G4-DMA Emisje
 • G4-DMA Ścieki i odpady
 • G4-DMA Poziom zgodności z regulacjami
 • G4-DMA Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym

Odpowiedzialność środowiskowa

Głównym celem działań prowadzonych w zakresie ochrony środowiska jest realizacja strategii biznesowych z zachowaniem najwyższej neutralności ekologicznej, promowanie „zielonego” wizerunku Grupy ORLEN, efektywne gospodarowanie odpadami oraz konsolidacja i wzmacnianie kompetencji w obszarze usług środowiskowych.

Realizowane projekty w 2015 roku związane były głównie z dostosowaniem instalacji do nowych wymogów i standardów środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Były to zarówno działania administracyjne obejmujące uzyskanie bezterminowych pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji, jak i inwestycyjne związane z budową instalacji pro-środowiskowych.

Najważniejszą inwestycją ekologiczną kontynuowaną w 2015 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku była budowa instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin. Kolejne dwa kotły, K1 i K4 zostały wyposażone w instalacje redukujące emisje tlenków azotu i pyłów. Na koniec 2015 roku 6 z 8 kotłów posiada już takie instalacje. W 2016 roku kolejny kocioł zostanie oddany do użytkowania po modernizacji. W grudniu 2015 roku została oddana do eksploatacji instalacja odsiarczania spalin, co pozwoliło na obniżenie emisji SO2 z Elektrociepłowni o ponad 11% (r/r) w całym 2015 roku.

Do najistotniejszych projektów realizowanych w pozostałych spółkach Grupy ORLEN w 2015 należały: wymiana analizatorów do pomiaru emisji zanieczyszczeń oraz modernizacja kanalizacji ściekowej elektrowni w Grupie Unipetrol, instalacja nowych nagrzewnic z wykorzystaniem wtórnego ciepła ciepłej wody w elektrociepłowni ORLEN Lietuva, modernizacja zbiorników technologicznych oraz rozbudowa monitoringu hydrogeologicznego w IKS SOLINO a także likwidacja układu freonowego w Grupie Anwil.

Rok 2015 był kolejnym rokiem III okresu rozliczeniowego wspólnotowego systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych. Raporty emisyjne dla instalacji chemicznych za rok 2014 we wszystkich spółkach Grupy ORLEN zostały zweryfikowane przez niezależnego audytora. W 2015 roku uzyskano bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 na podstawie art. 10a Dyrektywy 2003/87/WE oraz z tytułu wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c przedmiotowej Dyrektywy.

W 2015 roku PKN ORLEN podpisał aktualizację Światowej Karty Responsible Care (RC), która jest wyrazem poparcia i potwierdzeniem zaangażowania w rozwój Programu RC na świecie. PKN ORLEN jako lider branży chemicznej realizuje Program RC od ponad 18 lat. Dodatkowo Spółka uzyskała przedłużenie Certyfikatu Ramowego Systemu Zarządzania RC, co potwierdza zgodność wdrożonego systemu z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polska Izbę Przemysłu Chemicznego.

a) Woda

Grupa ORLEN wykazuje szczególną dbałość o zasoby naturalne na wszystkich polach działania spółki. Dotyczy to również pobieranej wody. Wykorzystuje się ją w sposób przemyślany. Wdrożone jest rozwiązanie pt. „Sposób uzdatniania ścieków do celów przemysłowych”, polegające na zamknięciu obiegu „wodno - ściekowego” poprzez produkcję wód przemysłowych z oczyszczonych ścieków” (III stopień oczyszczania (akcelatory do koagulacji i flokulacji) i IV stopień oczyszczania (stawy glonowo - trzcinowe) oraz „węzeł inhibitowania”, gdzie ścieki oczyszczone poddawane są inhibitowaniu i sanitacji wodą chlorową. Woda ze ścieków jest stosowana jako woda gospodarcza do mycia i czyszczenia oraz do celów przeciwpożarowych. Aby wykorzystywana woda nadawała się do ponownego wprowadzenia do sieci wody gospodarczej i p.poż., podczas prób szczelności zbiorników kontrolowana jest czystość urządzeń. Sieć wody gospodarczej i p.poż zasila woda pochodząca z odsalania obiegów. Skropliny z obiegów parowych są oczyszczane i wykorzystywane jako woda wysokiej jakości.

Z uwagi na wykorzystywanie dużych ilości wody każda możliwa ilość jest zawracana do sieci i wykorzystywana ponownie.

Zarządzanie aspektem woda w Grupie ORLEN obejmuje kilka elementów.

 • Obiegi zamknięte dla wybranych procesów.
 • Zmniejszanie jednostkowego zużycia wody i energii w procesach produkcyjnych i chłodzenia.
 • Wykorzystanie oczyszczonych ścieków do produkcji wybranych rodzajów wód oraz jako medium chłodnicze i nośnik chemikaliów.
 • Stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii charakteryzujących się niskim zapotrzebowaniem na wodę. Ochrona ujęć wód podziemnych, używanie ich zasobów wyłącznie do celów konsumpcyjnych.

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek były wody powierzchniowe. Wody te ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, Českárafinérská, Paramo, ORLEN Lietuva, Unipetrol RPA, Spolana, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych oraz instalacji innych spółek.

Wielkość poboru wody ze środowiska w spółkach Grupy ORLEN zależy głównie od zapotrzebowania produkcji, w 2015 roku wyniosła ponad 86 mln m3.

Pobór wody w latach 2014-2015 [m3]

Ujęcie Pobór wód [m3]
2014 2015 Wzrost/ spadek [%]
Powierzchniowe 73 822 594 83 772 520 13,48
Podziemne 2 472 942 2 404 451 -2,77
Ogółem 76 295 536 86 176 971 12,95

Prowadzony jest monitoring ilości i jakości pobieranej wody.

Poniżej zostało przedstawione zestawienie prezentujące ilość i rodzaj pobranej wody prze największy zakład w Grupie ORLEN – Zakład Produkcyjny w Płocku.

Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach 2014-2015

Parametr Rok wzrost / spadek [%]
2014 2015
Pobór wody z Wisły [m3] 22 198 773 24 363 987 + 9,75
Pobór wody ze studni głębinowej [m3] 421 825 413 629 - 1,94
Ilość wód zawróconych [m3] 3 260 477 2 418 949 - 25,81

Wzrost ilości poboru wody z Wisły (o 9,75%) w stosunku do roku 2014 wynikał ze zwiększonego przerobu ropy (o 9,7%) przez Zakład Produkcyjny w Płocku. Wyjątkowo długie i upalne lato 2015 roku wpłynęło na proces gwałtownego odparowywania wody z układów chłodniczych. Odparowanie dużych ilości wody z bloków wodnych skutkowało wzrostem zasolenia układów i koniecznością zwiększenia o 48,01%, w stosunku do roku 2014, upustu zasolonej wody do sieci wody gospodarczej i ppoż. Kierowanie większej ilości wody z odsalania układów chłodniczych do sieci wody gospodarczej i p.poż. dało efekt w postaci mniejszego o 25,81% zapotrzebowania na zawracane ścieki. Natomiast spadek zapotrzebowania na zawracane ścieki i intensyfikacja przerobu ropy spowodowały zwiększenie o 2,71% ilości ścieków odprowadzanych do Wisły w stosunku do roku 2014. Większa ilość ścieków odprowadzonych do Wisły spowodowała wzrost ładunku ChZT odprowadzanego do Wisły o 2,55% w stosunku do roku 2014 i analogicznie wzrost ładunku fenolu o 3,7%.

Ilość pobranej wody oraz ścieków odprowadzonych do Wisły na tle przerobionej ropy naftowej w latach 2014 – 2015

 

Natomiast Zakład PTA we Włocławku na potrzeby funkcjonowania instalacji zużywa wodę od dostawcy zewnętrznego Spółki ANWIL.

Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2014-2015

Parametr Rok wzrost / spadek [%]
2014 2015
Woda zdemineralizowana [m3] 1 937 141 1 898 542 -2,0
Woda przemysłowa [m3] 65 140 68 893 5,4
Woda zdekarbonizowana [m3] 2 022 704 2 170 540 6,8
Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] 6 749 5 349 -26,2
SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL S.A. [m3] 4 031 734 4 143 324 2,7

Wzrost zużycia wody przemysłowej był spowodowany zintensyfikowanym zakresem prac remontowych powiązanych ze zużyciem wody przemysłowej (m.in. hydrodynamiczne mycie aparatów, próby ciśnieniowe). Wyższe zużycie wody zdekarbonizowanej wynikało z wysokiego stopnia odparowania i odsalania układu wody obiegowej na skutek wysokich temperatur otoczenia.

Spadek zużycia wody na cele socjalno-bytowe był związany ze zmianą systemu organizacji pracy z pięciobrygadowego na czterobrygadowy.

b) Emisje i imisja

Emisje

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe emisji, dzięki czemu stopień wykorzystania przyznanych w pozwoleniach zintegrowanych limitów emisji jest kontrolowany na bieżąco.

Podejście do zarządzania aspektem „Emisje” obejmuje kilka aspektów.

 • Emisyjność procesów na poziomie liderów branży.
 • Zmniejszanie energochłonności procesów i strat w przesyle energii.
 • Stosowanie paliw o niskiej emisyjności.
 • Wzrost udziału paliwa gazowago w procesie wytwarzania energii.
 • Zabudowa urządzeń redukujących emisje
 • Stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii charakteryzujących się niską emisyjnością.
 • Zapobieganie emisjom, których można uniknąć.

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki i dwutlenki węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych.

W porównaniu z rokiem 2014 sumaryczna emisja powyższych substancji w roku 2015 spadła.

W największym stopniu udało się ograniczyć w Grupie ORLEN emisję tlenków węgla.

Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza [Mg]

Substancja Wielkość emisji [Mg]
2014 2015 Wzrost/spadek [%]
Dwutlenek siarki 32 264 34 265 6,20
Tlenki azotu 14 121 11 982 -15,15
Tlenek węgla 5 636 4 221 -25,10
Pyły 2 026 1 923 -5,09
Ogółem 54 046 52 391 -3,06

Zmniejszenie wielkości emisji wiąże się ze zmniejszeniem zużycia oleju na rzecz paliwa gazowego, zabudową SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna tlenków azotu) i IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin), coraz lepszą kontrolą parametrów spalania oraz poprawą efektywności energetycznej.

Przykładowo, w 2015 roku dla instalacji Petrochemii, Rafinerii, Elektrociepłowni, zlokalizowanych w Płocku oraz instalacji PTA we Włocławku uzyskane wyniki pomiarów okresowych emisji nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach zintegrowanych, a wyniki zanotowane przez system monitoringu ciągłego zamontowanego na emitorach w Zakładowej Elektrociepłowni spełniały warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Zweryfikowana emisja CO2 dla Grupy ORLEN w latach 2014 – 2015

Spółka Emisja [Mg CO2]
2014 2015
PKN ORLEN S.A. 5 791 882 6 554 475
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 30 920 3 975
ORLEN OIL Sp. z o.o. 39 705 *
Anwil S.A. 1 101 864 1 187 597
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 46 524 36 482
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 41 852 40 196
Rafineria Trzebinia S.A. 13 701 8 272
Energomedia Sp. z o.o. 83 779 80 198
Public Company ORLEN Lietuva 1 631 285 1 755 789
UNIPETROL RPA s.r.o. 3 138 000 2 841 185
Česká rafinérská a.s. 877 165 889 418
PARAMO a.s. 36 535 36 064
SPOLANA a.s. 250 596 239 568
SUMA GK 13 089 877 13 673 219

* w strukturze PKN ORLEN S.A.

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2014-2015

Substancja Wielkość emisji [Mg] Wzrost / spadek
2014 2015 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 16 622,11 15 501,14 -1 120,79 -6,78
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 5 521,98 5 770,94 248,96 4,51
Tlenek węgla 1 339,29 1 673,21 333,92 24,93
Suma węglowodorów 915,35 957,95 42,60 4,65
Pył ogółem1) 527,66 472,14 -55,52 -10,52
Dwutlenek węgla 5 691 561,00 6 456 747,00 765 186,00 13,44
Pozostałe substancje 105,13 102,82 -2,31 -2,19
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 25 031,52 24 478,20 -553,32 -2,21
Łączna emisja wszystkich substancji 5 716 592,52 6 481 225,20 764 632,68 13,38

1) Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle
 

Łączna emisja substancji – bez dwutlenku węgla, na tle przerobu ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2014 – 2015

 

Emisja głównych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2005 – 2015

 

W roku 2015, przy zwiększonym przerobie ropy naftowej i włączeniu instalacji spółek ORLEN OIL i ORLEN Asfalt w struktury Rafinerii odnotowano ponad 2% spadek łącznej emisji substancji bez emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do roku ubiegłego.

Rok 2015 był czwartym rokiem pracy Zakładu Produkcji Kwasu Tereftalowego PTA we Włocławku. W roku 2015 odnotowano sumaryczny spadek emisji substancji do powietrza w porównaniu do roku 2014.

Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2014 - 2015

Substancja Wielkość emisji [Mg] Wzrost / spadek
2014 2015 [Mg] [%]
Dwutlenek siarki 3,29685 2,33037 -0,97 -29,32
Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 76,94650 71,6358 -5,31 -6,9
Tlenek węgla 901,45351 749,73764 -151,72 -16,83
Pył ogółem 2,33052 2,7769 0,45 19,15
Dwutlenek węgla 100 321,00 97 616,98 -2 704,02 -2,7
Pozostałe substancje 32,87 39,99 7,12 21,65
Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 1 016,90 866,47 -150,43 -14,79
Łączna emisja wszystkich substancji 101 337,90 98 483,452 -2 854,45 -0,03

Imisja

Monitoring w zakresie jakości powietrza wokół zakładów, poza PKN ORLEN prowadzą trzy spółki: ANWIL, ORLEN Lietuva oraz Česká rafinérská.

W spółce ANWIL pomiary okresowe poza terenem zakładu prowadzone są w dwóch punkach pomiarowych w zakresie chlorku winylu (C2H3Cl ) i 1,2-dichloroetanu ( C2H4Cl2), natomiast w granicach Zakładu dodatkowo w zakresie amoniaku ( NH3) i dwutlenku azotu (NO2).

ORLEN Lietuva prowadzi monitoring imisji do powietrza atmosferycznego w czterech punktach pomiarowych poza rafinerią w tzw. strefach sanitarnych. Pomiary wykonywane są raz dziennie w zakresie: LZO, benzenu (C6H6), toluenu ( C7H8), etylobenzenu ( C8H10), tlenku węgla (CO), siarkowodoru ( H2S) i dwutlenku azotu (NO2).

W Česká rafinérská monitorowana jest imisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2) oraz benzenu (C6H6). Monitoring imisji prowadzony jest w sposób ciągły w automatycznej stacji do pomiarów imisji.

Wyniki monitoringu imisji, w odniesieniu do wartości normatywnych, wskazują na spełnienie wymogów prawnych.

W roku 2015 monitoring jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu zakładu produkcyjnego w Płocku prowadzony był podobnie jak w roku ubiegłym w zakresie O3, CO, SO2, NO2, BTX w automatycznej stacji monitoringowej zlokalizowanej poza terenem ogrodzonym Zakładu Produkcyjnego w Płocku– Gimnazjum Nr 5.

Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2015 roku wskazuje, że zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla żadnej mierzonej substancji.

Dla stacji Gimnazjum Nr 5 średnioroczne stężenia uzyskane w roku 2015 były dla NO2 o około 10% niższe, a dla SO2 o około 5% wyższe w stosunku do 2014 roku. Wyższe stężenia SO2 w roku 2015 mogą być związane z wyłączeniem na okres około 3 miesięcy dużego komina Clausa i pracy w tym czasie znacznie niższego komina awaryjnego, co skutkowało większym rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

W spółce ANWIL pomiary okresowe poza terenem Zakładu prowadzone są w dwóch punktach pomiarowych w zakresie chlorku winylu (C2H3Cl) i 1,2-dichloroetanu ( C2H4Cl2), natomiast w granicach Zakładu dodatkowo w zakresie amoniaku ( NH3) i dwutlenku azotu (NO2). Z kolei ORLEN Lietuva prowadzi monitoring imisji do powietrza atmosferycznego w czterech punktach pomiarowych poza rafinerią w tzw. strefach sanitarnych. Pomiary wykonywane są raz dziennie w zakresie: LZO, benzenu (C6H6), toluenu ( C7H8), etylobenzenu ( C8H10), tlenku węgla (CO), siarkowodoru ( H2S) i dwutlenku azotu (NO2).

W Českárafinérská monitorowana jest imisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2) oraz benzenu (C6H6). Monitoring imisji prowadzony jest w sposób ciągły w automatycznej stacji do pomiarów imisji.

Wyniki monitoringu imisji, w odniesieniu do wartości normatywnych, wskazują na spełnienie wymogów prawnych.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

W PKN ORLEN w roku 2015 dla instalacji Rafinerii, Elektrociepłowni, Olefin II, Tlenku Etylenu i Glikolu oraz PTA objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej z instalacji. Ponadto prowadzono predykcję uprawnień do emisji CO2 w odniesieniu do planu produkcji w układzie rocznym.

Zgodnie z Ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 28 lutego 2015 roku na europejskie rachunki powinny wpłynąć darmowe uprawnienia wynikające ze wstępnego przydziału uprawnień skorygowanego międzysektorowym współczynnikiem korygującym. Przydziały uprawnień wpłynęły na konta instalacji w marcu 2015 roku.

Emisja z poszczególnych instalacji należących do PKN ORLEN wraz ze wstępnym przydziałem uprawnień w roku

Obiekt 2015 Przydział uprawnień Wykonanie Nadwyżka/ niedobór
Rafineria 2 631 913 3 162 196 175,35% -2 382 779
ORLEN Oil (1 styczeń 2015) 67
ORLEN Asfalt (1 styczeń 2015) 75
Elektrociepłownia 2 912 920
Olefiny II 866 730 648 975 133,55% -217 755
Tlenek Etylenu i Glikolu 45 184 31 276 144,48% -13 912
PTA 97 586 116 849 83,51% 19 263
PKN ORLEN 6 554 475 3 959 296 165,55% -2 595 179

Z uwagi na włączenie w styczniu 2015 roku w struktury PKN ORLEN zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółek ORLEN OIL i ORLEN Asfalt, w lutym 2016 roku PKN ORLEN zobowiązany został do przeprowadzenia weryfikacji Raportów rocznych emisji CO2 dla tychże instalacji dla jednego dnia 2015 roku. Od 2 stycznia 2015 roku emisja z instalacji ORLEN Oil i ORLEN Asfalt monitorowana jest wraz z jednostkami produkcyjnymi należącymi do Rafinerii PKN ORLEN.

Na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, PKN ORLEN wnioskował o dodatkowy przydział darmowych uprawnień do emisji CO2 z tytułu wytwarzania energii elektrycznej dla wniosku derogacyjnego zawartego w KPI. Inwestycje realizowane przez PKN ORLEN, tj. budowa kotła K8 i turbozespołu TG-7 w Elektrociepłowni oraz budowa Elektrowni we Włocławku zostały ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym i z tego tytułu spółka może ubiegać się o dodatkowe uprawnienia dla energetyki w okresie od 2013 - 2020.

c) Odpady

Główne elementy zarządzania aspektem Odpady to:

 • Zero ilości składowanych odpadów.
 • Zagospodarowanie wytwarzanych odpadów przez dedykowane Spółki Grupy ORLEN.
 • Powtórne wykorzystanie części odpadów w procesach technologicznych i rekultywacji środowiska.
 • Przekwalifikowanie możliwych do wykorzystania odpadów na produkty uboczne.
 • Zapobieganie wytwarzaniu odpadów.
 • Stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii charakteryzujących się niską ilością wytwarzanych odpadów.
 • Kierowanie odpadów wytworzonych do procesów odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania.

Łączna masa odpadów wytworzonych w 2015 roku przez Grupę ORLEN wynosi łącznie ponad 160 tys. ton.

Ilość wytworzonych odpadów 2014 2015 Wzrost/spadek [%]
Niebezpiecznych 69 434 73 276 5,53
Innych niż niebezpieczne 83 186 87 077 4,68
Ogółem 152 619 160 353 5,07

*Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady inne niż niebezpieczne to przede wszystkim żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, odpady z uzdatniania wody do celów przemysłowych oraz z oczyszczania ścieków. Wśród odpadów niebezpiecznych najliczniej wytworzono odpady z produkcji wyrobów przemysłowych, w tym pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne.

W 2015 roku w spółkach Grupy ORLEN odzyskowi poddano ponad 980 tysięcy ton odpadów, a unieszkodliwiono ponad 27 tys. ton odpadów. Największą ilość odpadów odzyskano w spółce Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” w procesie zatężania solanki. Najczęstszą metodą odzysku jest regeneracja olejów odpadowych lub ich powtórna rafinacja.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W SPÓŁKACH GRUPY ORLEN

 
 

W Grupie ORLEN eksploatowane są trzy składowiska odpadów:

 1. ORLEN Eko – składowisko odpadów niebezpiecznych przeznaczone do unieszkodliwiania pozostałości po procesie przekształcania w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych,
 2. ANWIL – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne,
 3. Spolana – składowisko odpadów niebezpiecznych przeznaczone do składowania popiołów.
 

Ilość odpadów przekazanych na składowiska Grupy ORLEN

 

Transfer odpadów
 

 

W roku 2015 obowiązkowi sprawozdawczemu związanemu z Europejskim Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR) w zakresie odpadów podlegało 12 spółek. Łączna masa transferowanych odpadów wyniosła 105 752 tony.

Odpady wytworzone w roku 2015 przez Zakład Produkcyjny w Płocku w największej ilości to :

 • Żelazo i stal (170405): 6 410,2 Mg,
 • Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (160802*): 5 515,2 Mg,
 • Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (100105): 1 200,9 Mg,
 • Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 050109 (050109*): 534,7 Mg,
 • Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie krakingu w procesie fluidyzacyjnym (160804) – 492,7 Mg.

Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach 2014 – 2015

Odpady Ilość [Mg] wzrost / spadek [%]
2014 2015
Wytworzone ogółem:
w tym:
21 185 17 039 -19,57%
niebezpieczne 6 281 8 057 28,28%
inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 14 904 8 982 -39,73%
Przekazane do odzysku 17 196 14 464 -15,89%
Przekazane do unieszkodliwienia 1 564 1 729 10,55%
Magazynowane 5 339 6 184 15,85%

W 2015 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku odnotowano spadek ilości wytworzonych odpadów o 19,57 % w stosunku do roku 2014. Różnica wynika głównie z wytworzonej w roku 2014 większej ilości odpadów złomu pochodzących z robót rozbiórkowych i inwestycyjnych. Odpady te podlegają największym wahaniom ilościowym, a zgodnie z zawartymi umowami ich wytwórcą jest PKN ORLEN.

W roku 2015 procesom odzysku poza granicami Polski poddano 5 639,648 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 677,045 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zakład Produkcyjny w Płocku według posiadanego pozwolenia może prowadzić zbieranie określonych odpadów w magazynach stanowiących jego część. W roku 2015 masa zebranych odpadów wyniosła 10 717,6 Mg, w tym 10 491,2 Mg gipsu z instalacji odsiarczania spalin.

Ilość wybranych rodzajów odpadów zebranych w latach 2014 i 2015

 

Zakład PTA we Włocławku w roku 2015 wytworzył o 18,09% więcej odpadów niż w roku 2014. Gospodarka odpadami była prowadzona zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. W największej ilości wytworzono odpady o kodach 070108* (zmiotki z rozsypów kwasu tereftalowego) 529,9 Mg oraz 070110* (placki pofiltracyjne) 5 773,2 Mg, które powstają jako pozostałości z procesu odzysku i regeneracji katalizatorów stosowanych przy produkcji kwasu tereftalowego. W roku 2015 odpady te były przekazywane odbiorcy zewnętrznemu.

Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2014 - 2015

Odpady Ilość [Mg] wzrost / spadek [%]
2014 2015
Wytworzone ogółem:
w tym:
5 457 6 444 18,09
niebezpieczne 5 367 6 425 19,71%
inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 90 19 -78,89%
Przekazane do odzysku 162 86 -46,91%
Przekazane do unieszkodliwienia 5 632 6 294 11,75%
Magazynowane 3 67 2133,33%

Zarówno w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku jak i w Zakładzie PTA we Włocławku nie przekroczono limitów określonych w pozwoleniach zintegrowanych.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, w roku 2015 prowadzono selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2015 roku odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejęła gmina Płock na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka.

Odpady komunalne zebrane selektywnie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku w latach 2014 -2015

Rodzaj odpadu Kod odpadu wg katalogu odpadu Ilość [Mg] wzrost / spadek [%]
2014 2015
Makulatura 20 01 01 63,63 79,770 25,37%
Szkło 20 01 02 1,518 9,730 540,97%
Baterie 20 01 34 0,144 0,113 -21,53%
Tworzywa sztuczne 20 01 39 47,646 29,676 -37,72%
Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 823,376 810,900 -1,52%

PKN ORLEN przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania PRTR, które zawierają informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o odpadach kierowanych do zakładów unieszkodliwiania lub na składowiska.

Główną rolą systemu Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register) jest informowanie opinii publicznej o wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz transferach odpadów i zanieczyszczeń poza miejsce powstania. Ma to przyczynić się do ograniczania i zapobiegania uwalnianiu zanieczyszczeń.

Transfer odpadów niebezpiecznych w latach 2014 – 2015

Wytworzone przez miejsce przeznaczenie Masa odpadów [Mg]
2014 2015
Zakład produkcyjny w Płocku w granicach kraju do odzysku 838,980 1 053,147
do unieszkodliwienia 843,818 1 537,082
do innych krajów do odzysku 4 698,800 5 639,648
Zakład PTA we Włocławku w granicach kraju do odzysku 26,319 28,680
do unieszkodliwienia 5 640,00 6 292,820
do innych krajów do odzysku 0,00 0,00

d) Ścieki

Główne elementy zarządzania aspektem Ścieki to:

 • Minimalizacja ilości odprowadzanych ścieków.
 • Ciągły monitoring jakościowy i ilościowy na poszczególnych etapach oczyszczania, sterowanie procesem oczyszczania ścieków, zapewnienie stabilnej pracy urządzeń oczyszczających.
 • Ustalenie warunków odprowadzania ścieków z instalacji produkcyjnych i pomocniczych oraz wymagań dla podmiotów zewnętrznych odprowadzających ścieki do kanalizacji i oczyszczalni.
 • Stosowanie najlepszych dostępnych technik i technilogii zapewniających prawidłową pracę oczyszczalni ścieków i właściwą jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Ścieki ze wszystkich spółek Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej i deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych w 2015 roku wyniosła: 53,9 mln m3.

Wielkość zrzutu ścieków w latach 2014-2015 [m3]

Rodzaj ścieków Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
2014 2015 Wzrost/ spadek [%]
Przemysłowe 42 046 900 43 741 219 4,03
Pozostałe 12 300 481 10 172 418 -17,30
Ogółem 54 347 381 53 913 637 -0,80


Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska

 

Największa ilość ścieków (90%) odprowadzana jest do środowiska (do wód powierzchniowych), a 10% stanowią ścieki odprowadzane do kanalizacji. Redukcja ładunku substancji w odprowadzanych ściekach prowadzona jest głównie w oczyszczalniach ścieków należących do spółek Grupy ORLEN.Sumaryczny ładunek substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska wyniósł blisko 53 tys. ton.

Parametry oczyszczonych ścieków w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku w latach 2014 - 2015

Parametr Rok wzrost / spadek [%]
2014 2015
Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły [m3] 13 506 145 13 872 354 +2,71
Ładunek ChZT w ściekach odprowadzonych do Wisły [kg/rok]1) 777 921 797 800 +2,55
Zawiesina w ściekach odprowadzanych do Wisły [kg/rok] 128 308 120 689 -
Fenol w ściekach odprowadzanych do Wisły [kg/rok]1) 135 140 +3,70

1) Ładunek brutto.

PKN ORLEN posiada wysokosprawną Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ), w której oczyszczane są ścieki socjalne, przemysłowe i wody opadowe napływające z obszaru Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz od firm obcych funkcjonujących na jego terenie lub w jego obrębie. Wszystkie ścieki napływające na COŚ poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej oraz biologicznej. Oczyszczone zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym ścieki odprowadzane są do odbiornika (rzeki Wisły). Jakość ścieków jaką może odprowadzić dana instalacja jest ściśle określona w tzw. normatywie jakościowo – ilościowym, aktualizowanym co roku. W PKN ORLEN część ścieków oczyszczonych wykorzystywana jest powtórnie do produkcji wody gospodarczej i ppoż, co znacznie zmniejsza ilość wody pobieranej z Wisły oraz ładunki zanieczyszczeń odprowadzane ze ściekami do Wisły.

Ilość ścieków odprowadzonych do Wisły i pobranej wody na tle przerobionej ropy naftowej w latach 2014 – 2015 przez Zakład Produkcyjny w Płocku

 

Spadek zapotrzebowania na zawracane ścieki i intensyfikacja przerobu ropy spowodowały zwiększenie o 2,71% ilości ścieków odprowadzanych do Wisły w stosunku do roku 2014. Większa ilość ścieków odprowadzonych do Wisły spowodowała wzrost ładunku ChZT odprowadzanego do Wisły o 2,55% w stosunku do roku 2014 i analogicznie wzrost ładunku fenolu o 3,7%.

Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do Wisły w latach 2014 – 2015 przez Zakład Produkcyjny w Płocku

 

W Zakładzie PTA we Włocławku wszystkie rodzaje ścieków powstające w wyniku produkcji kwasu tereftalowego odprowadzane są do poszczególnych systemów kanalizacyjnych ANWIL zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Udziela ona pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładów Azotowych ANWIL we Włocławku, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA).

Ilość i jakość odprowadzonych ścieków przez Zakład PTA we Włocławku w latach 2014 - 2015

Parametr Rok wzrost / spadek [%]
2014 2015
Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji
ANWIL [m3]
1 817 516 1 807 880 -0,5
Ładunek ChZT w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 6 157 565 4 929 696 -24,9
Ładunek BZT5 w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL [kg/rok] 2 838 520 2 104 736 -34,9
Kobalt w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ANWIL S.A. [kg/rok] 649 677 4,2

Spadek ładunku ChZT i BZT5 w ściekach miał związek ze znacznie mniejszym ładunkiem ChZT i BZT5 w ściekach z sekcji PTA i CAT po procesie odzysku metali, co było efektem wzmożonego monitoringu pracy filtra S-2522A/B.

e) Regulacje środowiskowe

Zasady zarządzania aspektem w zakresie poziomu zgodności z regulacjami środowiskowymi są następujące:

 • Stosowanie dobrowolnych, dobrych praktyk środowiskowych.
 • Pełna zgodność z obowiązującym prawem, posiadanie wszystkich wymaganych pozwoleń.
 • Terminowe wdrażanie nowych wymagań.
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia przekroczeń, pozytywne efekty kontroli organów administracji.
 • Utrzymanie posiadanych certyfikatów.
 • Pełna identyfikacja wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Terminowe wywiązywanie się z obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi i innymi ogólnie obowiązującymi aktami prawnymi.

W 2015 roku na cztery spółki Grupy ORLEN – Paramo, Česká rafinérska, ORLEN Lietuva oraz ORLEN OIL nałożono kary finansowe za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska. Wymierzone kary były konsekwencją zdarzeń awaryjnych, m.in. rozszczelnienia kanalizacji i wycieku w trakcie napełniania zbiornika produktami naftowymi, zwiększonej emisji do atmosfery oraz nieterminowego złożenia sprawozdania do Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Wysokość kar wyniosła 58 739 Euro.

Cztery nałożone kary to jednocześnie wszystkie sankcje finansowe z tytułu niezgodności z przepisami prawa ochrony środowiska, jakie w 2015 roku otrzymały spółki GK ORLEN.

Spółki Grupy ORLEN ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Łączna wysokość poniesionych opłat w 2015 roku to ponad 12 mln euro. Największy udział w sumie opłat środowiskowych mają emisje do powietrza wnoszone przez 17 spółek Grupy ORLEN. Największy spadek wielkości opłat zanotowano w związku z odprowadzaniem ścieków do środowiska. Wzrost wielkości opłat za składowanie odpadów jest konsekwencją wzrostu ilości odpadów zdeponowanych na składowisku należącym do spółki ANWIL.

Wysokość opłat środowiskowych [euro]

Rodzaj opłaty Kwota [euro] wzrost / spadek [%]
2014 2015
Całkowita emisja do powietrza 6 607 509 € 6 700 440 € 1,41
Pobór wód 4 373 021 € 4 659 403 € 6,55
Odprowadzanie ścieków 701 674 € 599 937 € -14,50
Składowanie odpadów 62 649 € 95 204 € 51,96
Suma opłat 11 803 041 € 12 054 984 € 2,13


Struktura opłat za korzystanie ze środowiska [euro]

 

Zakład Produkcyjny w Płocku i Zakład PTA we Włocławku posiadają wszystkie wymagane prawem decyzje, zgodnie z którymi w roku 2015 prowadzona była działalność.

Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji w zakresie przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych.

W 2015 roku uzyskano nowe decyzje administracyjne lub zmiany dotychczasowych. Dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku 12 decyzji, a dla Zakładu PTA we Włocławku 4.

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN, na które składają się:

 • Własne stacje paliw – stacje paliw sprzedające towary i usługi należące do ORLEN, stacje paliw wyłączone ze sprzedaży, a nie przekazane do majątku odrębnego i stacje paliw przekazane do majątku odrębnego,
 • Terminale paliw oraz siedziby struktur regionalnych,
 • Obiekty majątku odrębnego

Obowiązki wynikające z prawa środowiskowego realizuje Spółka ORLEN Eko na podstawie umowy nadzorowanej przez Biuro Ochrony Środowiska.

W 2015 roku uzyskano 145 wymaganych pozwoleń wodnoprawnych dla stacji paliw. Dla 14 stacji paliw złożone zostały we właściwych organach ochrony środowiska wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi i toczą się postępowania mające na celu wydanie decyzji.

Zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym w 2015 roku weryfikowali przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) Delegatura w Płocku i Delegatura we Włocławku, przeprowadzając w obszarze ochrony środowiska kontrole:

 • Na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku łącznie 9 , w tym 1 przeprowadzona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • W Zakładzie PTA we Włocławku 1 kontrolę kompleksową

W wyniku kontroli wydano trzy zarządzenia pokontrolne, których zalecenia przyjęto do realizacji. W ramach prowadzonych pomiarów kontrolnych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej emisji benzenu dla ASN V i ASN III. Po przeprowadzeniu niezbędnych działań wykonane przez PKN ORLEN pomiary rekontrolne nie wykazały przekroczeń, co stanowiło podstawę do zatrzymania naliczenia kary biegnącej.

W roku 2015 na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN przeprowadzono łącznie 62 kontrole. Były one przeprowadzane przez: WIOŚ, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miasta.

WIOŚ przeprowadził na terenie stacji paliw 47 kontroli i w związku z tym wydano 3 zarządzenia pokontrolne. Stwierdzone nieprawidłowości to, m.in.:

 • Przekroczenie dopuszczalnej ilości odprowadzanych ścieków,
 • Brak przekazania wyników badań do organu,
 • Brak prowadzenia ewidencji odpadów opakowaniowych,
 • Niewłaściwa eksploatacja stanowiska wlewu benzyn oleju napędowego podczas rozładunku autocystern do zbiorników, powodująca przedostanie się paliw do środowiska gruntowo - wodnego.

W przypadku terminali paliw, WIOŚ przeprowadziły łącznie 11 kontroli. Wydano jedno zarządzenie pokontrolne, które dotyczyło eksploatacji instalacji odprowadzającej ścieki do potoku zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym – dotrzymania warunków wykonywania kontroli jakości odprowadzanych ścieków.

W 2015 roku Urząd Miasta Katowice oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na terenie obiektu Majątku Odrębnego – BM 42 Katowice.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN również miały miejsce kontrole zewnętrznych organów ochrony środowiska. Kontrole najczęściej prowadzone były przez organy inspekcji ochrony środowiska i dotyczyły spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. W 2015 roku przeprowadzono 46 kontroli w spółkach zależnych oraz 13 na obiektach dystrybucyjnych spółek Benzina (7 kontroli) i ORLEN Paliwa (6 kontroli).

Kontrole były prowadzone w zakresie:

 • Gospodarki wodno-ściekowej,
 • Gospodarki odpadowej,
 • Emisji do powietrza i sprawozdawczości,
 • Środowiska gruntowo-wodnego.

Prowadzono również kontrole inwestycyjne obiektów na etapie ich ostatecznego przygotowania do eksploatacji.

W minionym roku organy administracyjne przeprowadziły łącznie we wszystkich spółkach Grupy ORLEN oraz na obiektach dystrybucyjnych 131 kontroli środowiskowych. Otrzymano łącznie 13 zaleceń pokontrolnych, które zostały zrealizowane przez poszczególne Spółki.

f) Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska

 • Odpowiedzialność ekologiczna i społeczna Korporacji.
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko.
 • Realizacja inwestycji i programów ekologicznych.
 • Zarządzanie wpływem prowadzonych działalności na środowisko: właściwe prowadzenie procesów, zapobieganie powstaniu zagrożeń dla środowiska, życia, zdrowia ludzkiego, mienia lub ryzyka innych szkód.

Nakłady inwestycyjne

Łączna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesionych w 2015 roku przez spółki Grupy ORLEN (łącznie z PKN ORLEN) wyniosła blisko 76,8 mln euro i pochodziła głównie ze środków własnych spółek . Spółki Grupy ORLEN poniosły nakłady w wysokości 21,36 mln euro, a PKN ORLEN - 55,5 mln euro.

Nakłady inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2015 roku wynosiły 237,04 mln PLN. W porównaniu do roku 2014 były niższe o ponad 50%. Nakłady poniesione na środowiskowe zadania inwestycyjne stanowiły 12,68% całkowitych nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w PKN ORLEN w 2015 roku.

Nakłady inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku latach 2014 - 2015

 

W roku 2015 zakończona została realizacja kilku inwestycji. Ponadto kontynuowano realizację bardzo ważnej inwestycji ekologicznej - budowę instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów. Jej efektem będzie redukcja emisji SO2, NOx i pyłu oraz przystosowanie źródła ciepła i energii elektrycznej Spółki do wymogów Dyrektywy IED obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Do końca roku 2015 w instalacje odazotowania i odpylania wyposażonych zostało sześć kotłów.

Nakłady na środowiskowe zadania inwestycyjne na terenie stacji paliw w roku 2015 wyniosły 6 714 221,12 PLN i były niższe o ponad 33% od nakładów poniesionych w 2014 roku. Realizowane były zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne, przede wszystkim polegające na działaniach prowadzących do modernizacji zbiorników na stacjach paliw w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego, a także uregulowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w 2015 roku również zrealizowano szereg inicjatyw mających na celu zmniejszenie energochłonności procesów, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem. Najistotniejsze miały miejsce w spółce Basell Orlen Polyolefins, Inowrocławskiej Kopalni Soli SOLINO, czeskich spółkach UNIPETROL RPA, Českárafinérská. Projekty takie przeprowadziły również ORLEN Centrum Serwisowe, ANWIL, oraz ORLEN Lietuva.

Opłaty środowiskowe

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do ponoszenia opłat środowiskowych z tego tytułu, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku Zakład Produkcyjny w Płocku uiszcza opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Natomiast Zakład PTA we Włocławku tylko za emisje substancji do powietrza, ponieważ pobór wody i odprowadzanie ścieków jest uregulowane umową cywilno-prawną.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku w latach 2014 - 2015

RODZAJ OPŁATY SUMARYCZNA WIELKOŚĆ OPŁAT [PLN] Wzrost / spadek
2014 2015 [PLN] [%]
Ogółem 17 429 784,00 17 115 703,21 -314 080,79 -2%
Za emisję 15 291 094,00 14 719 190,21 -571 903,79 -4%
Zakład Produkcyjny w Płocku 15 079 112,00 14 512 228,00* -566 884,00 -4%
Zakład PTA we Włocławku 211 981,72 206 962,21* -5 019,51 -2%
Za pobór wód 1 271 394,00 1 416 874,00 145 480,00 11%
Za odprowadzanie ścieków 867 296,00 979 639,00 112 343,00 13%

* w tym za uprawnienia CO2

W 2015 roku nastąpił 4% spadek opłat za emisję do powietrza z Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wynika to z jakości stosowanych paliw jak również zabudowanych instalacji oczyszczania spalin z Elektrociepłowni.

Wielkość opłat wniesionych za korzystanie ze środowiska w stacjach paliw, terminalach paliw, obiektach majątku odrębnego oraz pozostałych obiektach PKN ORLEN w latach 2014- 2015

RODZAJ OPŁATY SUMARYCZNA WIELKOŚĆ OPŁAT [PLN] Wzrost / spadek
2014 2015 [PLN] [%]
Ogółem 705 118,00 685 225,00 -19 893,00 -2,82
Za emisję 537 957,00 484 501,00 -53 456,00 -9,94
Za pobór wód 8 044,00 6 158,00 -1 886,00 -23,45
Za odprowadzanie ścieków 159 117,00 194 566,00 +35 449,00 +22,28

W roku 2015 odnotowano spadek o 2,89% łącznej wielkości opłat za korzystanie ze środowiska na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN. Jeżeli chodzi o poszczególne komponenty spadek wysokości opłat za korzystanie ze środowiska dotyczył emisji do powietrza oraz poboru wody, natomiast wzrost opłat dotyczył odprowadzania ścieków.

Łączna wielkość opłat wniesionych za korzystanie ze środowiska w PKN ORLEN w latach 2014 - 2015

RODZAJ OPŁATY SUMARYCZNA WIELKOŚĆ OPŁAT [PLN] Wzrost / spadek
2014 2015 [PLN] [%]
Ogółem 18 134 902,00 17 800 928,21 -333 973,79 -1,84
Za emisję 15 829 051,00 15 203 691,21 -625 359,79 -4,0
Za pobór wód 1 279 438,00 1 422 560,00 143 122,00 11,2
Za odprowadzanie ścieków 1 026 413,00 1 423 032,00 143 594,00 11,22

Opłaty za korzystanie ze środowiska PKN ORLEN latach 2014 - 2015

 

W 2015 roku PKN ORLEN odnotował sumaryczny spadek opłat za korzystanie ze środowiska o 1,8% w stosunku do roku 2014. Największy wpływ na taki stan miało zmniejszenie opłat z tytułu emisji substancji do powietrza w zakładzie produkcyjnym w Płocku oraz z zmniejszenie opłat z tytułu poboru wód w jednostkach regionalnych.

Spółki Grupy ORLEN ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Łączna wysokość poniesionych opłat w 2015 roku to ponad 12 mln euro. Największy udział w sumie opłat środowiskowych mają emisje do powietrza wnoszone przez 17 spółek Grupy ORLEN. Największy spadek wielkości opłat zanotowano w związku z odprowadzaniem ścieków do środowiska. Wzrost wielkości opłat za składowanie odpadów jest konsekwencją wzrostu ilości odpadów zdeponowanych na składowisku należącym do spółki ANWIL.

Wysokość opłat środowiskowych [euro]

Rodzaj opłaty Kwota [euro] wzrost / spadek [%]
2014 2015
Całkowita emisja do powietrza 6 607 509 € 6 700 440 € 1,41
Pobór wód 4 373 021 € 4 659 403 € 6,55
Odprowadzanie ścieków 701 674 € 599 937 € -14,50
Składowanie odpadów 62 649 € 95 204 € 51,96
Suma opłat 11 803 041 € 12 054 984 € 2,13


Struktura opłat za korzystanie ze środowiska [euro]

 

g) Dobre praktyki edukacyjne

Kompensacja przyrodnicza

PKN ORLEN jako duży zakład przemysłowy intensywnie korzysta ze środowiska naturalnego, w tym przygotowuje tereny pod nowe inwestycje. Często wiąże się to z koniecznością wycinki drzew i krzewów z terenów przemysłowych. W ramach rekompensaty prowadzonych jest wiele działań proekologicznych, m.in. nasadzenia drzew i krzewów na terenach własnych i miasta Płocka.

W roku 2015 w ramach kompensacji przyrodniczej posadzono 292 drzewa i 1191 krzewów.

Odbudowa populacji sokoła wędrownego

Sokół

PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego od 1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKOŁ”. Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR - skrajnie zagrożony. Realizacja programu jest więc przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN prośrodowiskowych działań. Ponadto współpraca ze Stowarzyszeniem jest doceniana i nagradzana przez jury konkursów ekologicznych, w których Spółka bierze udział (np. Panteon Polskiej Ekologii w roku 2010 w kategorii instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska za "Ratujemy sokoła wędrownego".

Sokół wędrowny
Pisklę sokoła wędrownego – lęg 2015

W ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy prowadzone są co roku prace polegające na jednorazowym sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego w dniu obrączkowania piskląt oraz przeglądzie konserwacji budek poza okresem lęgowym. Od czasu pierwszego lęgu odnotowanego w 2002 roku na terenie PKN ORLEN na świat przyszły już 42 pisklęta sokoła wędrownego.

W roku 2015 zamontowano nową budkę lęgową na Instalacji Odsiarczania Spalin, która zastała przygotowana do monitoringu on-line.

Ponadto klienci uczestniczący w programie lojalnościowym VITAY mają możliwość przekazania punktów na rzecz Stowarzyszenia „Sokół”.

Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym „Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

Program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)

ResponsibleCare

PKN ORLEN uczestniczy w Programie „Odpowiedzialność i Troska” (OiT) od 17 lat. Jest to dobrowolny, prośrodowiskowy program przemysłu chemicznego realizowany na całym świecie. Miarą jego sukcesu jest ciągła poprawa stanu środowiska, natomiast prowadzenie stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care. Realizatorzy publicznie deklarują chęć poprawy i demonstrują jej rezultaty.

W roku 2015 PKN ORLEN jak co roku wypełnił i przekazał do Sekretariatu Programu wymagane kwestionariusze, sprawozdania i ankiety. Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do zbilansowania i oceny kondycji ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu "OiT" przez przedsiębiorstwa branży chemicznej będące sygnatariuszami Programu i zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

W Programie „OiT” uczestniczą także: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”,Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Asfalt, ORLEN Eko.

PKN ORLEN realizował także zobowiązania wynikające z wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care. W styczniu 2015 roku odbył się audyt oceny zgodności funkcjonującego w PKNORLEN systemu, który potwierdził prawidłowe wdrożenie. Przyznany został po raz drugi, na kolejne 4 lata, „Certyfikat wdrożenia RSZ RC”.

Ponadto w 2015 roku PKN ORLEN podpisał aktualizację Światowej Karty Responsible Care Global Character.

Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania ResponsibleCare
Certyfikat Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care
Światowa Karta ResponsibleCare Global Character
Światowa Karta Responsible Care Global Character


Zgodnie z ideą Programu PKN ORLEN realizował deklarowane na rok 2015 zadania w ramach tzw. triady HSE (Health, Safety, Environment). Łącznie zakończył 36 zadań z 51 deklarowanych. W trakcie realizacji jest 15 zadań, które będą kontynuowane w roku 2016.

Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu Responsible Care w latach 1997 – 2015

 

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych spółka kontynuowała inicjatywę zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu OiT oraz uwrażliwiania na otaczającą przyrodę. Po raz kolejny PKN ORLEN włączył się w projekty proponowane przez Program, m.in. serię konkursów kierowanych do pracowników, a związanych z ważnymi wydarzeniami w obszarze ochrony środowiska, takimi jak: Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Europejski Dzień Bez Samochodu oraz Konkurs fotograficzny „Złap Zająca”.

h) Skargi związane z wpływem środowiskowym

Na zarządzanie aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym” składają się następujące elementy:

 • Zero skarg i interwencji.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej interesariuszy, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Monitoring oddziaływania procesów produkcyjnych na środowisko.
 • Funkcjonowanie Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej.
 • Prowadzenie wszystkich procesów produkcyjnych z obowiązującymi instrukcjami i posiadanymi pozwoleniami.

W 2015 roku w rejestrze Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej odnotowano łącznie 213 zgłoszeń, z których 97 stanowiły zdarzenia planowane, 53 zdarzenia losowe i 63 interwencje.

Porównanie liczby zgłoszeń w latach 2014 – 2015
dla PKN ORLEN

Rok Łącznie Zdarzenia planowane Zdarzenia losowe Interwencje
2014 160 68 58 34
2015 213 97 53 63

W 2015 roku odnotowano 63 interwencje dotyczące uciążliwości zapachowych, z czego 51 pochodziło od mieszkańców Płocka, a pozostałych 12 dotyczyło terenu zakładu produkcyjnego w Płocku. Wzrost interwencji jest dowodem na rosnącą wśród społeczności lokalnej świadomość ekologiczną, która w tym przypadku powstaje pod wpływem obserwacji oddziaływania Zakładu na środowisko naturalne. Taka postawa stymuluje podejmowanie działań w kierunku poszukiwania efektywniejszych dróg zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie skuteczniejszych sposobów dbałości o środowisko.

Każda interwencja zewnętrzna i wewnętrzna była rozpatrywana w sposób indywidualny, z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości zapachowych.

Poza PKN ORLEN do spółek Grupy ORLEN wniesiono 9 skarg związanych z ich oddziaływaniem na środowisko. Skargi zostały rozpatrzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a skarżący otrzymali informacje dotyczące wniesionej skargi.

i) Lista 34 spółek Grupy ORLEN uwzględniona w części pt. Odpowiedzialność środowiskowa

Nazwa spółki Adres Strona internetowa
ANWIL S.A. ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek www.anwil.pl
Basell Orlen Polyolefins Sp.z o.o. Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.basellorlen.pl
BENZINA s.r.o. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Czech Republic www.benzina.cz
Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock www.centrumedukacji.pl
Českárafinérská a.s. Záluží 2, 436 01 Litrvínov, Czech Republic www.crc.cz
Energomedia Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia www.energomedia.com.pl
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław www.solino.pl
ORLEN Administracja Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenadministracja.pl
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia www.orlen-asfalt.pl
ORLEN Budonaft Sp. z o.o. ul. Fabryczna 1C, 34-600 Limanowa www.budonaft.com.pl
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 58, 45-701 Opole www.orlencs.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.orlencuk.pl
ORLEN Deutschland GmbH Kurt-Wagener- Str. 7, 25337 Elmshorn, Germany www.orlen-deutschland.de
ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orleneko.pl
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenlaboratorium.pl
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenochrona.pl
ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków www.orlenoil.pl
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Widełka 869, 36-145 Widełka www.orlenpaliwa.com.pl
ORLEN Południe S.A. ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia www.orlenpoludnie.pl
ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock www.orlenprojekt.eu
ORLEN Serwis S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenserwis.pl
ORLEN Transport S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlentransport.pl
ORLEN Wir Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlenwir.pl
PARAMO a.s. Přerovská 560, Pardubice 530 06, Czech Republic www.paramo.cz
PETROLOT Sp. z o.o. ul. Bennetta 2, 02-159 Warszawa www.petrolot.pl
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock www.orlen.pl
Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock www.pppt.pl
Public Company ORLEN Lietuva St. 75 Juodeikiai village LT-89467 Mazeikiai District, Lithuania www.orlenlietuva.lt
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o. ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk www.naftoport.pl
SHIP-SERVICE S.A. ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa www.ship-service.pl
SPOLANA a.s. Práce, 657 Neratovice 277 11, Czech Republic www.spolana.cz
UNIPETROL DOPRAVA s.r.o. Růžodol 4, 436 70 Litvínov, Czech Republic www.unipetroldoprava.cz
UNIPETROL RPA s.r.o. Záluží 1, 436 70 Litvínov, Czech Republic www.unipetrolrpa.cz

Zobacz także

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Odpowiedzialność za ProduktOdpowiedzialna firma

więcej

Otoczenie regulacyjneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader