Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-PR1

 • G4-PR2
 • G4-PR5
 • G4-PR6
 • G4-PR8
 • G4-SO11
 • G4-EN27
 • G4-DMA Produkty i usługi
 • G4-DMA Oznakowanie produktów i usług
 • G4-DMA Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
 • G4-DMA Komunikacja marketingowa
 • G4-DMA Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu wpływu na społeczeństwo
 • G4-DMA Ochrona prywatności konsumentów
 • G4-DMA Ochrona prywatności klienta

Odpowiedzialność wobec Klientów

Kluczowym aspektem działalności Grupy ORLEN jest konsekwentne podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług oraz standardów obsługi. Klienci to jeden z kluczowych dla Grupy ORLEN interesariuszy. W Strategii CSR uwzględniamy fakt, że rośnie ich świadomość i oczekiwania związane z odpowiedzialnością firmy.

Grupa ORLEN wieloaspektowo monitoruje i analizuje swój wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo. Ma to miejsce we wszystkich obszarach działalności firmy. Szczególne znaczenie dla kształtowania wizerunku, relacji z klientami oraz opinią publiczną ma sposób zarządzania stacjami paliw. Pracownicy stacji podczas codziennej pracy, odpowiednią postawą i zachowaniem potwierdzają, że klienci to główny filar sukcesu firmy. Aby systematycznie poprawiać standardy i relacje z każdą grupą interesariuszy, należy wiedzieć co i w jaki sposób zmieniać. Źródłami informacji są między innymi uwagi, opinie i oceny klientów, wyniki prowadzonych na bieżąco badań poziomu ich satysfakcji. Uzupełnieniem tej wiedzy są raporty z wizyt i kontroli instytucji publicznych, których celem jest ocena stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz prowadzenie działalności operacyjnej w zgodzie ze wszelkimi uregulowaniami i przepisami.

Kluczowym elementem jest jednak troska o najwyższe standardy. Dotyczy to zarówno usług, towarów i paliw oferowanych na stacjach paliw, wytwarzanych przez PKN ORLEN produktów rafineryjnych i petrochemicznych, jak również stale podnoszonych, szeroko pojętych standardów obsługi klientów na stacjach paliw, terminalach czy biurach sprzedaży. Na każdym poziomie i etapie współpracy spółka dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

a) Stacje paliw

Głównym fundamentem budowy wizerunku Grupy ORLEN w oczach klientów są stacje paliw, które funkcjonują na czterech rynkach europejskich - polskim, niemieckim, czeskim i litewskim. Zarządzając prawie 2700 stacjami,Koncern stale koncentruje się na rozwoju segmentu detalicznego. Kluczem do realizacji tego celu jest nowoczesna sieć stacji paliw i zorientowanie na klienta. W 2015 roku zostało zmodernizowanych około 80 obiektów, aby mogły one sprostać wysokim wymagań naszych klientów. Na wszystkich rynkach włączone do siecizostały 54 nowe stacje – w tym 4 MOP, zlokalizowane przy polskich autostradach. Kontynuowany był rozwój gastronomii - sieć nowych punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro w 2015 roku powiększyła się o kolejnych 187 kącików gastronomicznych. Z myślą o potrzebach konsumentów rozpoczęły się testy nowego formatu sklepu typu convenience, oferującego rozszerzony asortyment artykułów spożywczych oraz nowego formatu gastronomicznego Stop Cafe 2.0.

PKN ORLEN od wielu lat wspiera i propaguje zdrowy styl życia oraz różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Bieganie i jazda na rowerze są coraz bardziej popularnymi formami aktywności. Z roku na rok uprawia je coraz większa część społeczeństwa. Mając na uwadze potrzeby rowerzystów na ponad 500 stacjach paliw zainstalowano stojaki rowerowe. Prawie 30 stacji uzyskało status Miejsc Przyjaznych Rowerzystom przy Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo – liczącej prawie 2000 kilometrów trasie biegnącej przez tereny pięciu województw (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie).

Sukces na rynku to pochodna zaufania klientów i ciągłego budowania ich lojalności względem naszych stacji paliw. Cel ten realizowany jest poprzez systematyczne podnoszenie jakości obsługi. Dzięki pojawieniu się na stacjach specjalnych instruktorów, których zadaniem jest szkolenie pracowników i dbanie o zachowanie najwyższych standardów przez całą załogę, a także dzięki rozwojowi programów lojalnościowych VITAY i FLOTA, baza lojalnych klientów z roku na rok powiększa się.

b) Produkty i usługi

Przygotowując naszą ofertę dla klientów pamiętamy o jej głównych składowych, tj. paliwach, produktach paliwowych i usługach.

Szczegółowe zasady regulujące dostawy paliw oraz proces wydawania ich klientom są gwarantem sprzedaży paliw najwyższej jakości, spełniających wszystkie wymagania wskazane w obowiązujących normach i przepisach. Poziom paliw dostarczonych do stacji jak również stan zbiorników są na bieżąco monitorowanie. Odpowiedzialnie, z troską o środowisko prowadzona jest gospodarka wodnościekowa na terenie stacji (m.in. separatory węglowodorów do oczyszczania wód opadowych z terenu stacji). Działania te ograniczają do minimum ryzyko zanieczyszczenia środowiska i wód gruntowych.

Stacje paliw to nie tylko miejsce tankowania. To również dobrze zaopatrzone sklepy, których oferta stale jest dostosowywana do zmieniających się oczekiwań klientów i trendów rynkowych. W trakcie przyjmowania dostaw wszystkich artykułów spożywczych sprawdzane są terminy przydatności do spożycia, w przypadku pozostałych produktów pozapaliwowych sprawdzane są daty ich ważności. Dodatkowo monitorowany jest stan opakowań. Te same działania prowadzone są na bieżąco na terenie sklepu podczas uzupełniania ekspozycji sklepowej oraz codziennej kontroli stanu produktów na poszczególnych półkach sklepowych. Zawsze kierujemy się odgórnymi zasadami oddzielnego magazynowania i ekspozycji artykułów spożywczych – są one przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach.Tam gdzie jest to możliwe oleje, płyny eksploatacyjne i inne akcesoria i kosmetyki samochodowe są składowane w oddzielnych altanach magazynowych. Dzięki temu klienci mają pewność, że wybierając dowolną rzecz, otrzymają produkt pełnowartościowy, spełniający wszystkie wymogi jakościowe .

Za pośrednictwem naszych stacji klienci mają również dostęp do różnorodnych usług. Do najważniejszych można zaliczyć gastronomię i myjnie. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane na naszych stacjach przekąski i gorące napoje były przygotowywane w oparciu o sprawdzone receptury, uwzględniające oczekiwania klientów odnośnie składu i wartości odżywczych. Posiadamy kilkadziesiąt własnych receptur przygotowywania gorących i zimnych przekąsek oraz kawy. Pracujemy nad wyeliminowaniem z naszych produktów gastronomicznych konserwantów, glutaminianów i fosforanów, sztucznych barwników i aromatów.

Coraz większą popularnością wśród klientów cieszą się myjnie. Spośród przeszło 1000 myjni automatycznych funkcjonujących w sieciach detalicznych należących do Grupy ORLEN około 85% posiada system zamkniętego obiegu wody do celów technologicznych, co w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody oraz ilość generowanych ścieków przemysłowych powstających w procesie ich użytkowania.

Klientom udzielana jest informacja na temat wpływu wszystkich oferowanych na stacjach paliw oraz produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. W przypadku paliw, olejów, kosmetyków samochodowych, płynów eksploatacyjnych na stacjach dostępne są szczegółowe karty charakterystyki (udostępniane na życzenie klientom i będące w dyspozycji pracowników stacji), zawierające ich opis i skład, opisujące ryzyka i zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku ich wystąpienia. Obowiązki pod względem informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkowane i stosowane chemikalia reguluje ustawodawstwo polskie i europejskie. Wspomniane karty charakterystyk to podstawowe narzędzie stosowane zgodnie z rozporządzeniem REACH w celu zapewnienia przepływu informacji w łańcuchu dostaw. Zgodnie z jego art. 31 dostawca substancji lub mieszaniny przekazuje odbiorcy kartę charakterystyki w języku urzędowym państwa członkowskiego, na terenie którego substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu. Równie istotne są przepisy Kodeksu pracy, który w art. 221 § 2 stanowi, że „Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem".

c) Zdrowie i bezpieczeństwo

Istotnym elementem zarządzania siecią stacji paliw jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających - klientów, podróżnych, kooperantów i dostawców. Staramy się również poprawić komfort pracy naszych pracowników.

Stacje mające w ofercie LPG są dostosowane do bezpiecznego tankowania tego paliwa przez klientów. W razie potrzeby pracownicy stacji zawsze służą pomocą i mogą zatankować jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Większość naszych stacji wyposażona jest w system monitoringu, który w znacznym stopniu ogranicza liczbę wykroczeń i przestępstw. W pierwszej kolejności urządzenia te pełnią funkcję prewencyjną, co ma ogromne znaczenie dla klientów, którzy mogą czuć się bezpiecznie i spokojnie. Większość miejsc postojowych na obiektach PKN ORLEN jest oświetlona, co jest bardzo ważne dla osób, które chcą zrobić sobie przerwę w podróży w godzinach nocnych. Do działań zwiększających poziom bezpieczeństwa należy także montaż dodatkowych kamer, wymiana przestarzałych urządzeń. Wiele stacji wyposażonych jest w urządzenia wzywające patrole interwencyjne w sytuacjach zagrożenia.

Montaż rolet antywłamaniowych na części stacji (Polska, Niemcy) znacznie zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy naszych pracowników. Innymi działaniami poprawiający bezpieczeństwo zatrudnionych jest uruchomienie na przeszło 150 stacjach nocnych okienek kasowych.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia poruszania się po stacjach poprawiono oznakowanie stacji (m.in. umieszczenie nowych, iluminescencyjnych znaków informacyjnych i ostrzegawczych) zarówno dla klientów jak i dostawców oraz kooperantów, świadczących dla sieci usługi serwisowe.

Dążąc do stałej poprawy warunków pracy na stacjach paliw w 2015 roku zrealizowane zostało badanie, którym objęci zostali pracownicy. Wychodzimy z założenia, że tak jak klienci, także osoby zatrudnione na stacjach zasługują na wyjątkowe traktowanie. Dzięki zebranym informacjom poznaliśmy poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników stacji, zdiagnozowaliśmy aspekty mające kluczowe znaczenie w trakcie codziennej pracy. Wyniki badań są punktem wyjścia do dalszej poprawy warunków pracy zgodnie z oczekiwaniami personelu stacji, przygotowania i realizacji planu działań dla poszczególnych stacji, mikrorynków i regionów. W 2016 roku przeprowadzone zostaną dwa kolejne badania, których celem będzie ocena skuteczności wdrożonych działań korygujących oraz wskazanie dalszych obszarów do poprawy.

Na wszystkich stacjach własnych PKN ORLEN funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP wdrożony w 2005 roku. Jego podstawę stanowią wymagania Kodeksu Żywnościowego (CodexAlimentarius). Stacje te mają dostęp do elektronicznej wersji Dokumentacji Technicznej HACCP, która jest umieszczona na portalu stacyjnym. Celem HACCP jest zagwarantowanie klientom, że oferowane produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak i dań gorących oferowanych w restauracjach.

HACCP czyli analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. HACCP służy minimalizowaniu ryzyka zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest systemem prewencyjnym. Chroni interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa oraz wysoką jakość zdrowotną nabywanych produktów spożywczych. Chroni również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może dowieść, że dostarcza produkt bezpieczny dla zdrowia. System HACCP został również wdrożony przez PKN ORLEN na rynku czeskim i niemieckim. Jest regularnie audytowany.

Procent znaczących produktów i usług, dla których prowadzi się ocenę wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników wynosi 100 %.

W 2015 roku nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie ich cyklu życia według rodzaju skutków.

Pracownicy stacji paliw są szczególnie uwrażliwiani na kwestie dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim. Na każdej stacji znajduje się tabliczka z odpowiednią informacją, a pracownicy uczestniczą w specjalnych szkoleniach. Stosowane są także pisemne oświadczenia pracowników stacji zobowiązujące ich do przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz do przestrzegania obowiązku weryfikacji wieku a także odmowy sprzedaży w przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia ustawy.

Ponadto aktualnie opracowywany jest Kodeks marketingowy, który zawierać będzie zbiór zasad określających dobre praktyki związane z działalnością marketingową w PKN ORLEN.

d) Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz dzieci

W miarę możliwości staramy się ułatwić korzystanie z naszych obiektów osobom z niepełnosprawnością. Na większości stacji przynajmniej jedno miejsce postojowe jest przeznaczone tej grupy podróżnych i specjalnie oznaczone. Większość toalet została zmodernizowana i dostosowana do ich potrzeb. Zawsze również, w razie potrzeby, mogą liczyć na życzliwość i pomoc pracowników stacji.

Niezwykle istotny jest komfort podróży najmłodszych. Szereg stacji w Polsce i Czechach wyposażonych jest w kąciki do przewijania dzieci. Zarówno oferta gastronomiczna (mini menu) jak i sklepowa (zabawki, książki i bajki) uwzględniają potrzeby dzieci. Wiele stacji (głównie tranzytowych) posiada przystacyjne place zabaw, z których mali podróżni mogą korzystać w trakcie przerw w podróży.

W drugiej połowie 2015 roku PKN ORLEN przystąpił do programu Karta Dużej Rodziny, który umożliwia korzystanie z rabatów przy zakupie towarów i usług, jak również ułatwień w obsłudze instytucjonalnej rodzinom wielodzietnym. W efekcie uczestnicy programu mogą korzystać z różnorodnych rabatów na zakup paliw oraz zniżek przy zakupie produktów z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni.

e) Standardy obsługi

W 2015 roku zakończono realizowane od kilku lat badanie „Tajemniczy Klient”, polegające na ocenie standardów operacyjnych przez wyspecjalizowane firmy badawcze. Zostało ono zastąpione nowoczesnym narzędziem wykorzystującym ciągły pomiar satysfakcji i bezpośrednie uwagi klientów stacji paliw. System wprowadzono w 2015 roku na rynku polskim i czeskim, a w pierwszej połowie roku 2016 także niemieckim. Formuła nowego badania daje klientom możliwość wyrażenia swojej opinii na temat konkretnej stacji, którą ostatnio odwiedzili. Ankiety są wypełniane na stronie internetowej firmy badawczej oraz na bieżąco udostępniane on-line stacjom paliw i menedżerom zarządzającym siecią detaliczną. Indywidualna ocena poszczególnych standardów operacyjnych, wizerunku, obsługi, jakości produktów oraz wskazanie swoich oczekiwań względem sieci i firmy to źródło dużo większej liczby informacji i wskazówek w jakim kierunku należy się zmieniać, jakie rozwiązania zyskały uznanie w oczach klientów oraz tego, co jest dla naszych klientów najważniejsze. Nowe badanie pozwala lepiej poznać potrzeby i prowadzi do dalszej poprawy usług świadczonych na stacjach paliw .

PKN ORLEN cyklicznie monitoruje satysfakcję i lojalność klientów. Rynek paliw jest dość niestabilny w związku ze stale zmieniającymi się cenami paliw, rozwojem stacji oraz wprowadzaniem nowości w ofercie gastronomicznej, paliwowej czy sklepowej. Klientom stacji oferowane są różne promocje i atrakcje, co wpływa na ich lojalność względem stacji, z której najczęściej korzystają. W takiej sytuacji bardzo istotne jest monitorowanie ich zadowolenia z różnych aspektów funkcjonowania stacji. Obserwowanie głównych obszarów działalności stacji pozwala sprawdzić jakość relacji klienta ze stacją paliw, ocenić czy obrany kierunek działań marki stacji jest właściwy, czy spowodował poprawę wizerunku i satysfakcji klientów. Badania odpowiadają także na pytanie jak zmienia się lojalność i satysfakcja klientów w kolejnych latach w porównaniu do minionych. Pozwalają także na sprawdzenie od których aspektów funkcjonowania stacji zależy jakość relacji i jaka jest rola wizerunku, samej oferty produktowej i usługowej, oferowanych cen, lokalizacji oraz procesów obsługi. Dają odpowiedź na pytanie jakie doświadczenia są najistotniejsze, działania w jakim obszarze wymagają monitoringu i jakie elementy standardu obsługi wymagają dalszej poprawy.

Badanie satysfakcji klienta prowadzi także spółka ORLEN Asfalt. Jego głównym celem jest określenie stopnia zadowolenia klientów ze współpracy oraz poznanie opinii o ORLEN Asfalt, jak również o innych producentach. Ocenie podlega jakość, obsługa klienta, doradztwo technologiczne, szerokość asortymentu, warunki płatności.

Jednym z elementów wspierających budowanie relacji z klientami jest podejście do informacji przekazywanych przez klientów oraz reakcja na zgłaszane przez nich skargi i zażalenia. Każdy zainteresowany ma kilka możliwości kontaktu za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub bezpośrednio na stacjach paliw. W każdym z tych przypadków zgłoszenie takie jest rejestrowane w systemie administracji skarg i reklamacji .

W 2015 roku klienci stacji paliw PKN ORLEN dokonali prawie 300 mln transakcji. W tym czasie wpłynęło około 3000 skarg i reklamacji do rozpatrzenia. Każda osoba zgłaszająca jakiekolwiek uwagi, średnio w ciągu kolejnych 5 dni otrzymuje odpowiedź na swoje zgłoszenie.Główne problemy, które sygnalizowali klienci w 2015 roku :

Problem Liczba zgłoszeń
Obsługa klienta 1458
Ilość paliwa 499
Jakość paliwa 420
Stan techniczny urządzeń 270
Produkty spożywcze 126
Pozostałe produkty 66
Czystość 38

Każde zgłoszenie od klientów rozpatrywane jest indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi procedurami przy jednoczesnym uwzględnieniu podejścia w duchu „Human2Human”.

f) Dbałość o środowisko

Na wszystkich rynkach gdzie znajdują się własne stacje paliw, charakter działań podmiotów Grupy ORLEN jest ściśle określony regulacjami prawnymi. Gospodarka odpadami z roku na rok prowadzona jest efektywniej i skuteczniej. W 2015 wszystkie stacje paliw w Polsce zostały wyposażone w kosze do selektywnej zbiórki odpadów. Wszelkie odpadki gastronomiczne są odbierane ze stacji przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Na każdej ze stacji znajdują się ogólnodostępne pojemniki na opakowania po olejach i płynach eksploatacyjnych. Wybrane stacje (głównie w Niemczech) zajmują się zbiórką olejów przepracowanych, które przekazywane są do utylizacji.

Stacje w Czechach i Niemczech są przygotowane do zbierania kaucjonowanych opakowań szklanych. W przypadku stacji niemieckich system ten obejmuje wszystkie opakowania kaucjonowane, również puszki, butelki typu PET.

Prawie 2700 stacji paliw na czterech różnych rynkach co roku zużywa około 240 mln KWh energii elektrycznej. W ramach działań optymalizacyjnych i rozwojowych dążymy do maksymalnego ograniczania zużycia energii na stacjach.

W trosce o nasze środowisko, wybierając wyposażenie dla stacji paliw preferujemy urządzenia o najwyższej klasie energetycznej.

Już ponad 300 stacji uzyskało „białe certyfikaty” potwierdzające zmniejszenie energochłonności obiektów, co jest efektem kompensacji mocy biernej na tych stacjach.

Innym przedsięwzięciem proekologicznym jest projekt realizowany z firmą Tesla. W 2015 roku w ramach tej współpracy na dwóch niemieckich stacjach zostały uruchomione punkty ładowania samochodów elektrycznych. Pod koniec 2015 roku zakończono montaż stanowiska na pierwszej stacji ORLEN. W 2016 roku planowane jest uruchomienie kolejnych punktów ładowania na stacjach w Polsce oraz w Czechach.

Inną inicjatywą z tego zakresu jest test ogniw fotowoltaicznych na wybranych stacjach. W ramach projektu pilotażowego rozpoczął się montaż modułów fotowoltaicznych na wybranych jedenastu stacjach paliwowych w Polsce. Energia elektryczna generowana ze światła słonecznego będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Głównym celem projektu jest sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu. Prace nad takimi rozwiązaniami prowadzone są również w Czechach.

g) Ochrona prywatności konsumentów

W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w PKN ORLEN S.A. obowiązuje Zarządzenie nr 9/2016/DG z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych. Zarząd PKN ORLEN S.A. uchwałą nr 5394/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku powołał również w Spółce Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Zastępców Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w celu realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zapewnienia ochrony danych klientów oraz ich przetwarzania w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

W 2015 roku w PKN ORLEN S.A. i w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN* nie zidentyfikowano uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych klientów oraz przypadków utraty, kradzieży lub nieuprawnionego wykorzystania tych danych.

*dotyczy kluczowych spółek zależnych, w których udział PKN ORLEN S.A. jest większy lub równy 50%

Zobacz także

KlienciGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Realizacja Strategii w 2015 rokuNasza Strategia

więcej

Nagrody i wyróżnienia Grupy ORLEN w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader