Kapitały:

Wskaźniki GRI: OG-14

 • G4-EN2
 • G4-PR3
 • G4-EN6
 • OG8
 • G4-DMA Energia
 • G4-DMA Surowce/ Materiały
 • G4-DMA Oznakowanie produktów i usług

Odpowiedzialność za Produkt

Grupa ORLEN sukcesywnie obniża energochłonność jednostek produkcyjnych poprawiając doskonałość operacyjną.

Surowce i materiały wykorzystywane w produkcji

W ramach produkcji rafineryjnej jak i petrochemicznej przerabiane są różne surowce jak i półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, która w każdej spółce Grupy ORLEN stanowi ponad 92% łącznego wsadu, będącego podstawą bilansu masowego produkcji.

Zużycie ropy naftowej

Ropa naftowa [mln ton] 2014 2015
PKN ORLEN 14,28 15,67
ORLEN Lietuva 7,50 8,49
Unipetrol 5,13 6,50

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałymi grupami materiałowymi, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

Materiały pochodzące z recyklingu wykorzystane w procesie produkcyjnym

Grupa ORLEN poddaje recyklingowi ścieki i ponownie wykorzystuje wodę.

Prowadzony w spółkach Grupy ORLEN recykling polega na odzyskiwaniu surowców i ich ponownym przetwarzaniu w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.  Przetwarzając wtórnie surowce spółki ograniczają wykorzystanie surowców pierwotnych, co wpływa na wzrost efektywności prowadzonych procesów oraz przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów.

Odzyskiwanie i przetwarzanie surowców redukuje także ilość odpadów. Elementem oszczędnego gospodarowania energią jest wykorzystywanie surowców energetycznych lub tych, które są nośnikami energii. Podstawową zasadą prowadzonego recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów, przy najmniejszym nakładzie energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

W roku 2015 w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku odzyskano 0,05% slopów w procesie oczyszczania ścieków, które zawrócono do przerobu na instalacji destylacji. Ponadto wykorzystano 9,76% oczyszczonych ścieków do produkcji wody gospodarczej i wody p.poż.

Surowce oraz ciepło były również powtórnie wykorzystywane w spółkach Grupy ORLEN.

 • Basell Orlen Polyolefins wykorzystała 2,6% ciepła odzyskanego z produkcji (z pary) do ogrzewania wody.
 • ANWIL powtórnie wykorzystała w procesie produkcyjnym 6,75% PVC SX ze ścieków; 1,38% gazu ziemnego (metanu) na instalacji amoniaku; 1,54% wody rzecznej, 1,27% solanki.
 • ORLEN Eko wykorzystała 2,05% ciepła odzyskanego ze spalin do produkcji pary wodnej.
 • ORLEN Południe Zakład w Jedliczu zawróciła do produkcji 0,44% slopów na instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej oraz 0,71% slopów na instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych, wykorzystała w 15% kondensat parowy na instalacji Elektrociepłowni oraz w 16,2% ciepło na instalacji Regeneracji Olejów Odpadowych.
 • ORLEN Południe Zakład w Trzebini wykorzystała 57% ciepła, 3,8% kondensatu z produkcji parafin, 0,2% odpadów z oczyszczalni ścieków, 0,2% slopów
 • ORLEN Lietuva wykorzystała 78% ścieków do produkcji wody technologicznej, 0,15% slopów oraz odzyskała 76% ciepła z pary wodnej.
 • Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. odzyskały 10,7% odpadów solanki w procesie zatężania solanki.
 • ORLEN OIL odzyskała slopy w ilości 1,18%.
 • Česká rafinérská odzyskała 0,08% slopów węglowodorowych.

Oznakowanie produktów i usług

Obowiązki Spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania za pomocą oznakowania i etykietowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty, regulowane są poprzez odpowiednie zapisy zawarte w ustawodawstwie międzynarodowym i europejskim. Podstawowym narzędziem stosowanym przy wskazaniu rodzaju wymaganego oznakowania są karty charakterystyki, opracowane zgodnie z rozporządzeniem unijnym REACH. W kartach znajdują się informacje o etykietowaniu produktów zgodnie z klasyfikacją CLP oraz o nalepkach ostrzegawczych wynikających z zagrożeń w transporcie (jeśli takie informacje są wymagane).

Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji dotyczącym produktów o zastosowaniach przemysłowych i profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek, do zastosowań konsumenckich, informacje takie Spółki Grupy ORLEN przekazują za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach.

Na etykietach umieszczanych na opakowaniach produktów opracowanych zgodnie z rozporządzeniem CLP, znajdują się poza piktogramami: zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności.

W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, oznakowania na opakowaniach są również zgodne z zapisami szczegółowymi zawartymi w prawodawstwie dotyczącym, np. detergentów, nawozów.

Ponieważ wymóg informowania o zagrożeniach i o bezpiecznym stosowaniu produktu jest regulowany prawem, oznakowanie zawarte zarówno w kartach, jak i na opakowaniach jest ocenione pod kątem poprawności przez odpowiednie służby państwowe (np. Sanepid).

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

Dane w zakresie zawartości siarki, benzenu i ołowiu we wszystkich gatunkach paliw ciekłych stanowiących wyrób gotowy (finalny/handlowy), z podziałem na spółki i asortyment

PKN ORLEN

Nazwa handlowa paliwa ciekłego Średnie wartości zawartości w 2015 r. Podstawa wymagań normawywnych
Siarki Benzenu Ołowiu
Benzyny
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 15,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg mg/kg %(V/V) mg/l  
EuroSuper 95 8,8 0,69 <2,50 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 25 października 2015 r., poz. 1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04 „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań
EuroSuper 95 z Etanolem i ETBE 8,6 0,57 <2,50
Super Plus 98 ETBE 7,8 0,45 <2,50
Super Plus 98 z Etanolem i ETBE 8,0 0,59 <2,50
VERVA 98 z Etanolem i ETBE 8,0 0,59 <2,50
Olej napędowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg        
Ekodiesel Ultra 7,9 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 25 października 2015 r., poz. 1680) oraz normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań
Ekodeisel Ultra klasy 2 7,5 nz nz
Verva ON 9,0 nz nz
Olej opałowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,1 bw bw  
Jednostka %(m/m)        
Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus 0,1 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2014 r., poz. 1547) oraz PN-C-96024:2001 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe"
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 3,5 bw bw  
Jednostka %(m/m)        
OOC3 2,1 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 pażdziernika 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w oleju żeglugowym w tym sposobu jej oznaczania (Dz.U. 2015 r., poz. 1665) oraz oraz PN-C-96024:2001 "Przetwory naftowe. Oleje opałowe"
Paliwo do turbinowych silników lotniczych
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,30      
Jednostka mg/kg [%(m/m)]        
Jet A-1 600 (0,06) nz nz "Norma Zakładowa ZN-ORLEN-18 ""Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1"" wymagania szczegółowe zgodne z Wymaganiami Jakościowymi Paliwa Lotniczegow zakresie Połączonych Systemów Operacyjnych (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – AFQRJOS), Biuletyn 76., wydanie 28. z marca 2015 r. Joint Inspection Group (JIG), które zawiera wymagania przedstawione w: (a) Dokumencie British Ministry of Defence, Defence Standard 91-91 (DEF STAN 91-91), wydanie 7. z dn. 18 Lutego2011 r. zawierające Poprawkę 3. z dn. 02.02.2015 „Turbine Fuel, Kerosene Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Join Service Designation AVTUR. (b) Normie ASTM D 1655-15de1 Standard Specification for Aviation Turbine Fuels"

nz - nie oznacza się; brak wymagań normatywnych
bw - brak wymagań normatywnych

ORLEN POŁUDNIE

Nazwa handlowa paliwa ciekłego Średnie wartości zawartości w 2015 r. Podstawa wymagań normawywnych
Siarki Benzenu Ołowiu
Olej napędowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg        
Biodiesel RME/FAME (B100) 4,38 nz nz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz.U. 2009 r., nr 18, poz. 98) ,Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2010 r., poz. ) , Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów (Dz.U. z dnia 11 czerwca 2015 r., poz. 780).oraz PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11 "Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań"

nz - nie oznacza się; brak wymagań normatywnych
bw - brak wymagań normatywnych

ORLEN Lietuva

Nazwa handlowa paliwa ciekłego Średnie wartości zawartości w 2015 r. Podstawa wymagań normawywnych
Siarki Benzenu Ołowiu
Benzyny
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 15,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg mg/kg %(V/V) mg/l  
US92 gasoline 12,86 0,81 nz US specification (Colonial pipeline company section 3,4 quality assurance)
A92 gasoline 8,21 0,80 <2,5 Norlama Zakładowa ORLLEN Lietuva ĮST 166451720-3:2009 "Automotive fuels. Basic unleaded petrol for compounding with bioethanol. Requirements and test methods.
95 gasoline 7,30 0,83 <2,5 EN 228:2012 "Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method"
95 Bio gasoline 6,79 0,90 <2,5 EN 228:2012 "Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method"
95 gasoline E33 8,45 0,48 <2,5 Norlama Zakładowa ORLEN Lietuva ĮST 166451720-8:2015 "Automotive fuels. Basic unleaded petrol for compounding with bioethanol. Requirements and test methods"
98 Gasoline 5,08 0,94 <2,5 EN 228:2012 "Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method"
Olej napędowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 1000 max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg mg/kg      
Marine gasoil 900 nz nz EN 590:2013 " Automotive. Diesel. Requirements and test method"
Arctic diesel 6,24 nz nz
Diesel F 6,97 nz nz
Diesel E 7,56 nz nz
Diesel C 8,11 nz nz
Diesel E BIO 6,00 nz nz
Diesel C BIO 7,99 nz nz
Heating Oil 7,31 nz nz
Diesel Agro 7,45 nz nz
Olej opałowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 250000 bw bw  
Jednostka mg/kg        
Fuel oil 23000 nz nz LST 1956:2004 (Lithuanian standard) "Liquid fuel. Fuel oil. Requirements and test methods"
Paliwo do turbinowych silników lotniczych
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 3000 bw bw  
Jednostka mg/kg        
JET A-1 2,19 nz nz ASTM D 1655-15de1 "Standard Specification for Aviation Turbine Fuels"

nz - nie oznacza się; brak wymagań normatywnych
bw - brak wymagań normatywnych

Česká Rafinérská a.s.

Nazwa handlowa paliwa ciekłego Średnie wartości zawartości w 2015 r. Podstawa wymagań normawywnych
Siarki Benzenu Ołowiu
Benzyny
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10,0 max. 15,0 max. 1,00 max. 5,0  
Jednostka mg/kg mg/kg %(V/V) mg/l  
Natural 95 Super (BIO-E5) 3,2 0,72 0 ČSN-EN 228:2013 (65 6505) "Motorová paliwa. Bezolovnaté automobilové benziny.Technické požadavky a metody zkoušeni" ("Automotive. Unleaded petrol. Requirements and test method")
Natural 95 Super (BIO-E10) 3,1 0,74 0
Natural 95 Super (BioETBE-exp.) 3,2 0,71 0
Natural 95 Preblend without biocomponents bioalcohol 2,8 0,78 0
Olej napędowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 10 max. 10,0 bw bw  
Jednostka mg/kg        
Motorová nafta třídy B, D, F (MN tř. B,D,F) 7,6 nz nz ČSN EN 590 (65 6506) "Motorová paliva. Motorové nafty. Technické požadavky a metody zkoušení" (" Automotive. Diesel. Requirements and test method")
Motorová nafta třídy 2 4,0 nz nz
NM třída B,D,F (NBF-preblend) 8,1 nz nz
Olej opałowy
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,1 bw bw  
Jednostka %(m/m)        
ETO 8,0 nz nz Norma Zakładowa PN 10 CRC "Topný olej extralehký (TOEL, ETO) Technické požadavky a metody zkoušení"
TOT R2 vysokosirný 2,6     ČSN 65 7991/Z1:2005 “Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky”
TOT R2 málosirný 1,0 nz nz ČSN 65 7991/Z1:2005 “Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky”
Paliwo do turbinowych silników lotniczych
Wymagania jakościowe wg wymagań normatywnych max. 0,30      
Jednostka mg/kg        
JET A1 4,0 nz nz Dokument British Ministry of Defence, Defence Standard 91-91 (DEF STAN 91-91), wydanie 7. z dn. 18 Lutego 2011 r. zawierające Poprawkę 3. z dn. 02.02.2015 „Turbine Fuel, Kerosene Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Join Service Designation AVTUR. (Dokument British Ministry of Defence, Defence Standard 91-91 (DEF STAN 91-91), issue 7. date. 18 Febuary 2011 incorporating Amendment 3. date. 02.02.2015 „Turbine Fuel, Kerosene Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Join Service Designation AVTUR .)

nz - nie oznacza się; brak wymagań normatywnych
bw - brak wymagań normatywnych

Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN wykorzystała ponad 640 tys. ton estrów metylowych oraz 234 tys. ton bioetanolu. Należy podkreślić, że całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR)

[tys. ton] Polska Czechy Litwa RAZEM
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 505 621 90 000 45 088 640 709
Bioetanol 168 119 50 500 15 749 234 368
[M3] Polska Czechy Litwa RAZEM
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 566 908 101 925 51 062 719 895
Bioetanol 216 153 63 843 19 910 299 906

Biokomponenty wyprodukowane przez ORLEN Południe zawierają się w przedmiotowych wolumenach.

Podejście do zarządzania aspektem „Energia”

W 2015 roku Grupa ORLEN obniżyła wskaźnik energochłonności o blisko 3 p.p. (r/r). Wynikało to między innymi z realizacji programu inicjatyw poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększonego wykorzystania mocy w PKN ORLEN i ORLEN Lietuva oraz niższym przerobem w Unipetrolu związanym z postojem Steam Cracker po pożarze w Litvinovie.

Strategia obszaru Energetyki opiera się na tworzeniu wartości Koncernu poprzez synergie działań z Rafinerią i Petrochemią w ramach segmentu Downstream. Naszym główny celem jest tworzenie nowoczesnej kogeneracji przemysłowej jako źródła energii elektrycznej i cieplnej dla aktywów produkcyjnych jak również realizacja nowych projektów w oparciu o innowacyjne technologie, wliczając w to Odnawialne Źródła Energii. W ramach Grupy ORLEN szczególną uwagę skupiamy na nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną, w takich obszarach jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, straty dystrybucyjne czy wzrost wydajności instalacji. Strategia obszaru Energetyki zakłada dążenie Koncernu do przeistoczenia się z roli wyłączenie konsumenta energii elektrycznej do nowej roli - producenta energii elektrycznej. Wszelkie działania zmierzające do realizacji wyznaczonych sobie celów odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. Największą determinantą sukcesu wskazanego obszaru stanowią jego Pracownicy – zespół mocno zmotywowanych, pełen dynamizmu profesjonalistów.

Kluczowe przedsięwzięcia:

 • CCGT Włocławek - budowa
 • CCGT Płock – budowa
 • IOS (Instalacja Odsiarczania Spalin) – oddana do użytku 31.12.2015
 • Złożenie pierwszego w PKN ORLEN wniosku o dofinansowanie projektu w programie unijnym Horyzont 2020 i w programie MSC
 • Zakontraktowanie pilotażowych instalacji fotowoltaicznych na stacjach paliw, oraz pilotażowej instalacji LED w EC Płock
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią oparty o ISO 50001
 • Wdrożenie systemu REMIT
 • GAHE (Giełda Aktywnego Handlu Energią) – prace wdrożeniowe nad wprowadzeniem na rynek czeski i litewski

W 2015 roku w wyniku podjętych działań mających na celu zmniejszenie konsumpcji energii, udało nam się zredukować na poszczególnych nośnikach energii następujące ilości:

Energia elektryczna – 6 132 MWh
Ciepło w parze – 73 297 GJ
Powietrze remontowe – 41 942 880 m3

Bazą dla przedstawienia wyników powyższego wskaźnika są dane pochodzące ze spółek PKN ORLEN, Unipetrol i ANWIL. Kryterium wyboru spółek raportujących w głównej mierze opierało się na istotności biznesowej poszczególnych jednostek z punktu widzenia obszaru Energetyki.

Zobacz także

Nasze produkty, usługi i markiGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Działalność Grupy ORLEN w segmencie DownstreamNasza działalność w 2015 roku

więcej

Badania i rozwój technologicznyNasza działalność w 2015 roku

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader