Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-EC7

  • G4-EC8
  • G4-DMA Pośredni wpływ ekonomiczny

Pośredni wpływ ekonomiczny

PKN ORLEN w Strategii CSR na lata 2015 – 2017 przyjął, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy. Oznacza to, że spółki Grupy ORLEN przywiązują szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności, w których działają.

Rosnące oczekiwania Interesariuszy, wysokie standardy odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw, zarządzanie ryzykami społecznymi i środowiskowymi sprawiają, że kwestie wpływu na otoczenie są uwzględniane już na etapie planowania działań biznesowych.

Najbardziej oczywistym przejawem odpowiedzialności wpływającym ekonomicznie na otoczenie jest wywiązywanie się obowiązków nałożonych przez prawo. Spółki Grupy ORLEN są płatnikami podatków, które mają znaczenie dla rozwoju zarówno lokalnego jak i w skali krajowej oraz międzynarodowej. Tylko w przypadku PKN ORLEN łączna kwota zobowiązań podatkowych roku 2015 sięgnęła 27 mld PLN. W Płocku, gdzie mieści się Zakład Produkcyjny, kwota zapłaconych podatków w 2015 roku wyniosła 159 mln PLN. Kolejnym przykładem jest spółka ORLEN Upstream, która dzierżawi tereny, na których prowadzone są prace wiertnicze. Z tego tytułu w 2015 roku zapłaciła podatki w wysokości ponad 200 mln PLN. Spółka nie płaci podatku do gmin bezpośrednio, ale robi to pośrednio. Właścicielom terenu, na podstawie zawartych umów dzierżawy, zwraca koszty związane z podatkiem gruntowym. Z kolei wysokość podatków uiszczonych przez działającą w Inowrocławiu spółkę IKS SOLINO przekroczyła kwotę 11 mln PLN. Funkcjonująca na terenie Czech Grupa UNIPETROL zapłaciła podatki w wysokości ponad 42 mln koron czeskich (CZK).

Grupa ORLEN to także znaczący pracodawca zatrudniający prawie 20 tys. osób. Na uwagę zasługuje fakt, że prawie 4 tys. miejsc pracy zostało stworzonych w Czechach, a ponad 1,5 tys. na Litwie. Dodatkowe miejsca pracy generowane są w związku z inwestycjami, remontami oraz innymi pracami wykonywanymi na rzecz spółek Grupy ORLEN.

Dla rozwoju społeczności lokalnych ma także znaczenie współpraca z lokalnymi dostawcami. Korzystając z ich usług Grupa ORLEN wspiera najbliższy rynek i biznes. Przykładem są wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku, które stanowiły około 4% wydatków PKN ORLEN w 2015 roku.

Innym elementem wpływu na otoczenie jest aktywność przedstawicieli Grupy ORLEN w organizacjach i stowarzyszeniach. Część z nich ma ważne znaczenie dla rozwoju branży, w której działa Grupa ORLEN. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) zabiera głos w sprawach istotnych dla sektora, prezentuje zdanie branży organom administracji krajowej. W efekcie ma wpływ na tworzenie przepisów prawa krajowego dotyczących sektora naftowego. Bezpośrednio oraz poprzez POPiHN PKN ORLEN brał udział w procesie legislacyjnym związanym z wykorzystaniem biokomponentów wytwarzanych z odpadów i spełniających Kryteria Zrównoważonego Rozwoju. Poprzez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu spółka aktywnie uczestniczy również w tym procesie legislacyjnym o przyszłym kształcie europejskiego oraz krajowego rynku energii, a w szczególności o warunkach jakie trzeba stworzyć, by zapewnić długofalowo perspektywy funkcjonowania i rozwoju w kraju przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności w obszarach bezpieczeństwa energetycznego i kosztów energii.

Członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego umożliwia udział w dyskusji na temat projektowanych zmian legislacyjnych i tym samym współtworzenie prawa krajowego dotyczącego sektora chemicznego. Daje także możliwość angażowania się w tworzenie prawa na poziomie europejskim dzięki uczestnictwu w pracach CEFIC.

Aktywność w Konfederacji Lewiatan to współpraca z innymi przedsiębiorcami, konsultantami i ekspertami w celu opiniowania istniejących przepisów prawa, a także wypracowywania stanowisk w sprawie propozycji nowych regulacji prawnych. Ponadto Konfederacja Lewiatan umożliwia przedstawicielom PKN ORLEN udział w pracach grupy ds. Energetyki Business Europe co z kolei daje szansę prezentowania interesów Grupy ORLEN na forum europejskim.

Spośród europejskich stowarzyszeń branżowych istotne znaczenie ma działalność w stowarzyszeniu European Petroleum Refiners Association, zrzeszającym firmy naftowe reprezentujące niemal 100% zdolności przerobowych ropy naftowej w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnosi ono wkład w rozwój polityki mającej zapewnić bezpieczne i zrównoważone wytwarzanie, dostarczanie i stosowanie produktów naftowych poprzez wspieranie wiedzą kompetentnych ekspertów instytucji Unii Europejskiej i krajowej administracji, a także opinii publicznej. Prowadzi także prace badawczo-rozwojowe dostarczające obiektywnych informacji o oddziaływaniu europejskiego przemysłu naftowego na środowisko naturalne. Wspiera także firmy naftowe, przygotowując je technicznie do realizacji takich zadań jak wdrożenie systemu REACH, uczestnictwo w działaniach zapobiegających zmianom klimatycznym poprzez wdrażanie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, wdrożenia paliw silnikowych pochodzenia roślinnego, czy zmniejszanie emisji szkodliwych substancji podczas przerobu ropy naftowej i stosowania produktów naftowych.

Około 30 spółek Grupy ORLEN deklaruje aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy jak w Płocku czy Włocławku. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służy temu angażowanie się w problemy społeczności lokalnych, głównie dotyczących służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji. Spółki wspierają także projekty, których celem jest promocja kultury i sztuki, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego czy rozwój infrastruktury miejskiej. Generalną zasadą jest pomoc spółek Grupy ORLEN w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczności, wśród których działają. Formą takiej pomocy są m.in. partnerstwa międzysektorowe. PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, a przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w jej działalności. Organizacja m.in. promuje i dofinansowuje inicjatywy realizowane przez lokalne NGO’s. Podobne cele przyświecają wspieranemu przez PKN ORLEN Stowarzyszeniu „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, które utworzyły Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski. Szerokie spektrum działań społecznych spółki ANWIL uzupełnia powołana w 2014 roku Fundacja „ANWIL dla Włocławka”. Jej budżet przeznaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw. Spółka ORLEN Upstream angażuje się w życie społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wszystkich posiadanych przez nią koncesji. Wspiera lokalne organizacje sportowe, projekty edukacyjne i społeczne, uczestniczy w programie PKN ORLEN na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa poprzez dofinansowywanie wyposażenia jednostek straży pożarnych. W tym ostatnim programie dofinansowania dla jednostek z terenu swego działania przekazuje także spółka ANWIL.

Społeczną misję fundatora, tj. PKN ORLEN, realizuje powołana w 2001 roku Fundacja ORLEN – Dar Serca. Współpracuje ona z ponad 300 Rodzinnymi Domami Dziecka w całej Polsce, w których przebywa około 2500 podopiecznych, prowadzi programy stypendialne, realizuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa, kultury i inne. Ważnym adresatem jej działań są społeczności lokalne. W ramach „Polityki dobroczynności PKN ORLEN” spółki Grupy ORLEN mają możliwość prowadzenia działań społecznych za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji. Chętnie z tej możliwości korzystają. W 2015 roku 11 spółek przeznaczyło na cele dobroczynne ponad 600 tys. zł.

Dopełnieniem działań prowadzonych przez spółki jest wrażliwość społeczna ich pracowników wyrażająca się w formie działań wolontariackich. W 2015 r. odbyły się 54 projekty wolontariackie, w których wzięło udział około 2500 pracowników Koncernu.

Zobacz także

Odpowiedzialny pracodawcaOdpowiedzialna firma

więcej

SpołeczeństwoOdpowiedzialna firma

więcej

Realizacja strategii CSR w 2015 rokuOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader