Kapitały:

Realizacja strategii CSR w 2015 roku

W roku 2015 PKN ORLEN rozpoczął realizację Strategii CSR na lata 2015 – 2017. Zakłada ona, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Oznacza to, że w procesie opracowywania projektów biznesowych uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności.

Zdefiniowanie mierzalnych celów CSR pozwala analizować i oceniać efekty płynące z tych działań dla Koncernu i otoczenia. Strategia bazująca na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.” ma także motywować pracowników do poszukiwania nowych pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Wspierając biznes buduje poczucie współodpowiedzialności za wdrażanie CSR w organizacji oraz promuje ideę odpowiedzialności i zaangażowania wśród interesariuszy. Strategia realizowana jest w trzech obszarach:

 • Organizacja, gdzie celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych. Działania koncentrują się na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracowników, zarządzaniu rozwojem i różnorodnością, zapewnianiu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym;
 • Otoczenie bliskie, w którym priorytet stanowi rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR. Działania skoncentrowane są na budowaniu wizerunku odpowiedzialnej spółki, prowadzeniu projektów z zakresu zaangażowania społecznego, promowaniu tematyki CSR wśród interesariuszy i zachęcaniu ich do odpowiedzialności
 • Otoczenie dalekie to obszar, w którym PKN ORLEN postawił sobie za zadanie realizowanie strategii i promowanie innowacyjności, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska. Realizowane projekty służą rozwijaniu nowych obszarów biznesowych, prowadzeniu inwestycji w odpowiedzialny sposób, wyznaczaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie.

Strategia CSR jest wdrażana zgodnie z założonym planem. W PKN ORLEN 16 koordynatorów monitoruje prace nad 55 projektami przyjętymi w Strategii. Natomiast w Grupie Kapitałowej realizowanych jest 488 działań z obszaru CSR. Nad ich terminowym wykonaniem czuwa 27 koordynatorów. Zarząd PKN ORLEN i Komitet Rady Nadzorczej ds. CSR okresowo weryfikują jej realizację. Kluczowe dla sukcesu Strategii jest pełne wdrożenie przyjętych inicjatyw, edukacja i inspirowanie pracowników, budowanie poczucia odpowiedzialności za wpływ realizowanych działań i podejmowanych decyzji na otoczenie.

Dokument dostępny jest na stronie www.orlen.pl w zakładce „Odpowiedzialny Biznes”.

Strategia CSR i prowadzone w jej ramach projekty stanowią logiczną konsekwencję i kontynuację działań społecznych prowadzonych przez Grupę Kapitałową ORLEN. Istotnym wydarzeniem był rok 2003, kiedy to PKN ORLEN przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana Global Compact. Zadeklarował tym samym respektowanie, wówczas dziewięciu, a później dziesięciu zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podpisanie deklaracji było publicznym zobowiązaniem do ich szanowania i poddawania się publicznej weryfikacji, a jednocześnie kolejnym krokiem w prowadzonej przez Koncern polityce społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu działania Koncernu są ukierunkowane także na realizację priorytetów „Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA”, którymi są ochrona zdrowia i życia, edukacja i wychowanie. Koncern samodzielnie inicjuje oraz prowadzi działania dobroczynne, ale także uczestniczy w nich jako partner. W osiąganiu celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN – DAR SERCA, która w 2001 roku została powołana do realizacji społecznej misji Fundatora – PKN ORLEN. Spółki Grupy Kapitałowej, korzystając z know-how PKN ORLEN wdrażają własne polityki dobroczynności, dostosowując je do swoich potrzeb oraz oczekiwań interesariuszy. Niezmienne jednak w każdym przypadku pozostają priorytety tych działań określone przez PKN ORLEN. Istotnym elementem jest też informowanie o prowadzonych działaniach społecznych. PKN ORLEN i spółki Grupy ORLEN informują o tym na stronach internetowych, często tworząc specjalnie zakładki dedykowane CSR.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w poszczególnych obszarach Strategii CSR:

1. ORGANIZACJA

Liczba realizowanych projektów CSR

 
 
 • ORLEN Olimpiada- udział 13 tysięcy pracowników
 • Wdrożenie wskaźnika kultury bezpieczeństwa w Koncernie - wytyczne określające zasady raportowania danych wyjściowych przez Spółki GK ORLEN oraz sposób wyliczania wskaźnika kultury bezpieczeństwa w Koncernie
 • Zaangażowanie związków zawodowych w komunikację pomiędzy pracodawcą i pracownikami w celu konsultacji projektów pro-pracowniczych, omówienia sygnalizowanych przez pracowników potrzeb oraz podniesienia poziomu kreatywności i innowacyjności:
  • przeprowadzono 51 spotkań
  • skonsultowano 21 projektów/inicjatyw

2. OTOCZENIE BLISKIE

 • 250 nowych przewijaków dla niemowląt na stacjach paliw ORLEN
 • 138 jednostek straży pożarnych otrzymało dofinansowania na działania w zakresie bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie raportowania zintegrowanego
 • CSR w łańcuchu dostaw
 • Wdrożenie i komunikacja wartości ORLEN wśród pracowników stacji paliw ORLEN
 • Dostarczenie narzędzi i rozwiązań pozwalających prowadzącym stacje paliw i partnerom franczyzowym na prowadzenie biznesu zgodnie z założeniami Strategii CSR
 • Opracowanie i wdrożenie Kodeksu Marketingowego, uwzględniającego kwestie odpowiedzialności społecznej
 • Opracowanie założeń komunikacji i promocja proekologicznych zachowań klientów na stacjach paliw oraz podczas eksploatacji pojazdów
 • Prowadzenie monitoringu oddziaływania środowiskowego obecnych i przyszłych aktywności biznesowych PKN ORLEN oraz rzetelna komunikacja zewnętrzna w tym zakresie
 • Wykorzystanie potencjału sieci sprzedaży na rzecz wspierania działań społecznych

3. OTOCZENIE DALEKIE

 • Utrzymanie prestiżowego tytułu The World’s Most Ethical Company
 • Autorskie debaty tematyczne PKN ORLEN: Europejski Kongres Finansowy, EuropeanExecutive Forum, debata w ramach Forum Napędzamy Przyszłość, XXV. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 • Realizacja celów biznesowych z poszanowaniem środowiska
 • Zarządzanie ryzykami strategicznymi
 • Odpowiedzialny wybór lokalizacji inwestycji, prowadzenie regularnego dialogu ze społecznościami lokalnymi
 • Opracowanie standardu odpowiedzialnej inwestycji
 • Inwestycje w kapitał ludzki, promowanie rozwiązań wzmacniających postawy etyczne
 • Opracowanie podejścia do strategicznego kreowania przez Koncern europejskiej debaty publicznej w odniesieniu do kluczowych wyzwań cywilizacyjnych i biznesowych w przyszłości oraz dzielenia się wiedzą. FutureFuelled by Knowledge

Zobacz także

Pośredni wpływ ekonomicznyOdpowiedzialna firma

więcej

Otoczenie społeczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Odpowiedzialny RokOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader