Kapitały:

Społeczeństwo

a) Korporacyjna dobroczynność

Polityka dobroczynności PKN ORLEN” ogłoszona w 2008 roku to deklaracja postawy otwartości na otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy.

Pomagamy zarówno bezpośrednio, jako Grupa ORLEN, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka. Realizowane przez nie działania i programy wpisują się w priorytety polityki dobroczynności. W 2015 roku szczególnie aktywną działalność dobroczynną prowadziły, obok PKN ORLEN, spółki ORLEN Upstream, IKS Solino oraz ANWIL. Działania takie realizowały także inne spółki Grupy, wśród nich ORLEN Laboratorium, ORLEN Południe, ORLEN OIL, ORLEN Ochrona, ORLEN Serwis, ORLEN Koltrans, ORLEN Transport, ORLEN Projekt.

Grupa ORLEN jest otwarta na potrzeby innych, ale ma świadomość, że nie jest w stanie pomóc wszystkim, którzy się o tę pomoc zwracają. Dlatego w działalności dobroczynnej kieruje się priorytetami, którymi są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. Wśród darowizn dominuje pomoc przeznaczona na cele zdrowotne, lecznicze oraz edukacyjne.

Interesującym działaniem, do którego włączyły się spółki jest program zainicjowany przez PKN ORLEN polegający na wspieraniu jednostek straży pożarnych z całego kraju. PKN ORLEN, dla którego bezpieczeństwo jest jednym z priorytetów, stara się wpływać na wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Polsce. Dodatkowo docenia rolę jednostek straży pożarnych jako ważnych elementów życia społeczności lokalnych.

Oprócz darowizn finansowych przekazywane są także rzeczowe. Spółki starają się pomagać najbliższemu otoczeniu przekazując to, co same produkują lub dobrej jakości sprzęt wycofywany z użytkowania. Przykładem jest spółka ANWIL, który obdarowuje beneficjentów nawozami sztucznymi, czy spółka ORLEN Laboratorium, która na rzecz uczelni przekazała sprzęt laboratoryjny.

W ramach Grupy ORLEN działają dwie fundacje. Pierwszą z nich jest powołana przez PKN ORLEN w 2001 roku Fundacja ORLEN – Dar Serca. To jedna z najdłużej działających na polskim rynku fundacji korporacyjnych. Natomiast w roku 2014 rozpoczęła działalność utworzona przez spółkę ANWIL Fundacja ANWIL dla Włocławka.

Działania Fundacji ORLEN – Dar Serca koncentrują się wokół kilku obszarów. Wiodącym programem, który Fundacja prowadzi od chwili swego powstania jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w formie rodzinnych domów dziecka. Szerokie spektrum działań ma na celu zarówno propagowanie tej formy opieki zastępczej, jak i udzielanie wsparcia kompetencyjnego i finansowego. Pod opieką Fundacji znajduje się ponad 300 Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek opiekuńczo- wychowawczych, co stanowi blisko połowę wszystkich domów w Polsce. Fundacja pomaga najzdolniejszym wychowankom oferując programy stypendialne, wsparcie rodzin to oferta zimowego i wakacyjnego wypoczynku oraz pomoc doraźna przekazywana w formie darowizn. Opiekunowie mogą liczyć na możliwość podniesienia swoich kompetencji podczas corocznych konferencji.

Kolejną grupą działań są programy stypendialne. W 2015 roku Fundacja prowadziła ich sześć (poza programami dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i stypendiami specjalnymi). Bardzo popularny lokalnie jest program „Mam pasję powyżej średniej” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Płocka i powiatu płockiego. Z kolei stypendyści „Mistrzów chemii” to najzdolniejsi uczniowie, którzy posiadają ponadprzeciętne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów ścisłych, w szczególności chemii. Natomiast „PEŁNIA ŻYCIA” gromadzi grupę paraolimpijczyków, najlepszych polskich lekkoatletów z niepełnosprawnością, zdobywców złotych medali na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich Londyn 2012. Stypendia otrzymują zawodnicy, którzy swoimi sukcesami udowodnili, że możliwe jest pokonywanie barier związanych z niepełnosprawnością.

Inna grupa działań Fundacji koncentruje się wokół kwestii bezpieczeństwa. Wsparcie otrzymują instytucje dbające o bezpieczeństwo. Ponadto Fundacja od kilku lat prowadzi akcję społeczną „NIE DLA DYMU”, w której zachęca o zadbanie o bezpieczeństwo we własnych domach i najbliższym otoczeniu.

W 2015 roku Fundacja została zaproszona do udziału w projekcie „Zgłaszam i pomagam”, wspólnej akcji programu lojalnościowego VITAY i Yanosika, komunikatora, który informuje kierowców o sytuacji na drodze, zagrożeniach, pozwala ominąć korki. Kierowcy korzystający z aplikacji zbierali punkty, które PKN ORLEN zamienił na środki finansowe przeznaczone na realizację programów z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia. To już kolejny program społeczny, do udziału w którym zaproszeni zostali użytkownicy programu lojalnościowego VITAY. Od kilku lat mają możliwość przekazywania punktów na rzecz rodzinnych domów dziecka. Później dołączono cele ekologiczne poszerzając grupę beneficjentów o fundacje działające na rzecz środowiska naturalnego. W tym czasie PKN ORLEN uruchomił także program edukacyjny ECO VITAY. To z jednej strony ekologiczna edukacja i zabawa, z drugiej PKN ORLEN proponuje swoim klientom, uczestnikom programu VITAY, odkupienie drobnych ekologicznych grzeszków poprzez przekazanie zebranych punktów na szczytne cele ekologiczne.

Fundacja prowadzi także działania na rzecz rozwoju kultury, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych. Wsparcie w formie darowizn finansowych, rzeczowych i kart paliwowych Fundacja kierowała przede wszystkim do instytucji wychowawczych i kulturalnych, parafii, organizacji pozarządowych oraz urzędów gmin i kół zainteresowań działających przy tychże instytucjach na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działalności spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN.

Wsparcie projektów związanych z promowaniem sportu i kultury fizycznej to kolejny obszar działalności statutowej Fundacji. Szereg aktywności odnosi się do dzieci i młodzieży. Darowizny pomogły beneficjentom w organizacji obozów sportowych, wyjazdów na rozgrywki i turnieje, czy zakupie sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia profesjonalnych treningów czy zajęć sportowych.

Fundacja ORLEN - Dar Serca prowadzi liczne, własne projekty. Zgodnie z „Polityką dobroczynności” wspiera także spółki Grupy ORLEN w prowadzonych przez nie działaniach dobroczynnych. Ze szczególną troską traktowane są problemy społeczności lokalnych.

Kolejną fundacją jest Fundacja ANWIL dla Włocławka. Spółka ANWIL wspomaga liczne inicjatywy, których nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania w obszarach ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania oraz sportu. Wyrazem szczególnych starań o to, by być dobrym sąsiadem lokalnej społeczności było powołanie Fundacji ANWIL dla Włocławka. Od 2014 zgodnie z jej misją: wspierając lokalne inicjatywy, zmieniamy przyszłość Włocławka, Fundacja wspiera szerokie spektrum projektów służących mieszkańcom miasta. Pomaga w realizacji przedsięwzięć, m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Wspiera środowiska gospodarcze i działania ukierunkowane na rozwój gospodarczy Włocławka. Szczególną uwagę poświęca projektom adresowanym do ludzi młodych.

W konkursach grantowych organizowanych przez Fundację ANWIL dla Włocławka mogą brać udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną i mające swoją siedzibę lub przedstawicielstwo we Włocławku. Projekty muszą realizować cele statutowe Fundacji i dotyczyć mieszkańców Włocławka. Szansę na dofinansowanie mają lokalne projekty obejmujące szerokie spektrum - od edukacji poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz wpieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy Włocławka.

Fundacja ANWIL dla Włocławka pomaga tym, którym nie brakuje entuzjazmu do działania na rzecz lokalnej społeczności.

b) Wolontariat pracowniczy

Działaniem wzmacniającym kulturę organizacyjną Grupy ORLEN jest wolontariat pracowniczy, który w Koncernie działa od 2004 roku. Wartości Koncernu (Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność) będące swego rodzaju drogowskazem, na co dzień kształtują postawy i zachowania pracowników, a te przekładają się na konkretne działania społeczne. W 2015 roku wdrożono trzy nowe programy:

  • "Mamy energię. Pomagamy", który umożliwia udział w cyklicznych akcjach wolontariatu organizowanych przez firmę.
  • Konkurs grantowy "Mam dobry pomysł. Pomagam", w którym firma przyznaje pracownikom środki finansowe na realizację ich własnej inicjatywy społecznej. W 2015 roku zrealizowane zostały m.in. remont Rodzinnego Domu Dziecka i wiejskich świetlic środowiskowych, pomoc dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, odnowienie sali operacyjnej dla zwierząt w schronisku czy edukacja ekologiczna.
  • Program "Działamy razem. Pomagamy", który daje możliwość integracji pracowników opartej na realizacji działań dobroczynnych.

Dzięki wprowadzonym zmianom i poszerzeniu oferty działań, w 2015 roku odbyło się ponad 50 akcji wolontariackich, które zgromadziły blisko 2,5 tys. wolontariuszy – pracowników Koncernu.

Wolontariat ORLEN to także akcje cykliczne i projekty, które na stałe wpisały się w działania Koncernu. Na szczególną uwagę zasługuje organizowana wspólnie z „Fundacją Ja Wisła” akcja wieszania budek lęgowych w nadwiślańskich rezerwatach, czy pomoc niepełnosprawnym podczas Wielkiej Gali Integracji. Wyjątkowym okazał się też 2015 rok dla organizowanej po raz dziewiąty świątecznej akcji wolontariatu „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja – spełnij marzenia”, w ramach której wolontariusze Grupy ORLEN spełniają marzenia dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki wolontariuszom wymarzone prezenty dotarły do blisko 700 podopiecznych znajdujących się w 27 ośrodkach na terenie całej Polski.

W rezultacie w ubiegłym roku udało się pomóc blisko 5 000 beneficjentów. W wielu przypadkach działania przeradzają się w formę cykliczną – wolontariusze wracają z pomocą do tych samych beneficjentów.

c) Odpowiedzialność w otoczeniu dalekim

Strategia CSR PKN ORLEN na lata 2015 – 2017 zakłada, że w otoczeniu dalekim GK ORLEN skupia się na realizacji trzech priorytetów, którymi są odpowiedzialny rozwój, etyczne przywództwo oraz nowe obszary biznesowe i innowacyjność.

Grupa ORLEN realizując Strategię CSR kieruje się kilkoma przesłankami. Dostrzega coraz silniejszy nacisk na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Istotny element to także rozwój i wzrost znaczenia nowych technologii oraz ich coraz większa rola w życiu ludzi. Interesariusze oczekują również od odpowiedzialnych firm mierzenia i pokazywania zarówno efektów jak i wpływu ich działalności na otoczenie społeczne. Ważną rolę w kontekście przyszłości odgrywa także rosnące zapotrzebowanie na energię.

Grupa ORLEN realizuje i wdraża projekty, których znaczenie i oddziaływanie jest bardzo szerokie. Kieruje się przy tym zasadą, że odpowiedzialne zarządzanie pozwala wykorzystywać szanse i zarządzać ryzykami, także tymi, które dotychczas nie były uwzględniane, a mają wpływ na rozwój biznesu, tzn. społecznymi i środowiskowymi.

PKN ORLEN już w 2003 roku zadeklarował przestrzeganie zasad Global Compact. Inicjatywa odnosi się do czterech obszarów działania, którymi są przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie standardów pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji. Zasady Global Compact dotyczące przestrzegania praw człowieka wywodzą się z „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” uchwalonej przez ONZ w 1948 roku, która podkreśla, iż każdy człowiek ma prawo do godności oraz, niezależnie od wieku, płci, koloru skóry, posiada niezbywalne prawa i wolności. Z kolei zasady odnoszące się do przestrzegania standardów pracy bazują na postanowieniach „Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy” z 1998 roku. Kolejna grupa zasad ma na celu ochronę środowiska i ma swoje źródło w „Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju”. Nabierają one szczególnego znaczenia wobec wyzwań wynikających ze zmian klimatu. Odnoszą się także dozmniejszenia bogactw naturalnych i zanieczyszczenia atmosfery. Ostatnia zasada Global Comact ogłoszona w 2004 roku podczas szczytu United Nations Global Compact Leaders Summit dotyczy walki z korupcją, którą uznaje się za jedno z wielkich wyzwań współczesności.

Zasady Global Compact znajdują swoje odzwierciedlenie m.in. w „Wartościach i zasadach PKN ORLEN”.

Istotne z punktu widzenia troski o środowisko jest wieloletnie zaangażowanie Grupy ORLEN w program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska). Udział w nim w roku 1999 zadeklarował poprzednik prawny PKN ORLEN. Aktualnie realizują go, obok PKN ORLEN, także ANWIL, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” oraz Basell Orlen Polyolefins. Na uwagę zasługuje fakt, że branża chemiczna była jedną z pierwszych dziedzin gospodarki poszukujących wiarygodnych podstaw zrównoważonego rozwoju. Responsible Care to nowoczesny program zarządzania środowiskowego, który swe początki miał w Kanadzie w latach 80. Zakłada wdrażanie czystych i bezpiecznych technologii. Realizowanym działaniom towarzyszy transparentna komunikacja. W Europie program promuje i koordynuje Europejska Rada Przemysłu Chemicznego. Z punktu widzenia odpowiedzialnej firmy ważnym założeniem programu jest prowadzenie dialogu z otoczeniem oraz obowiązek wdrożenia, ewidencji i śledzenia kluczowych wskaźników dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pracy.

W 2014 roku PKN ORLEN dołączył do grona sygnatariuszy „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Tym samym znalazł się w gronie firm, które potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów strategicznych wskazanych w raporcie „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Inicjatywa stanowi nawiązanie do międzynarodowego projektu Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). Z uwagi na zróżnicowane warunki i szanse rozwojowych państw Wizje zostały opracowane także przez poszczególne kraje. Udział w tym projekcie to wyraz zaangażowania w sprawy otoczenia i odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Wizja 2050 w Polsce jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy doradczej Deloitte. Celem projektu jest zintegrowanie polskich firm wokół idei zrównoważonego rozwoju. Dokument to głos biznesu wskazujący wyzwania cywilizacyjne stojące przed polskimi firmami i zmiany niezbędne do tego, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

PKN ORLEN jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej chce inicjować debatę na najważniejsze tematy dotyczące Europy, zarówno w sferze gospodarczej, ekonomicznej, jak i społecznej. W 2010 roku rozpoczął realizację autorskiego projektu Future Fuelled by Knowledge - Przyszłość zasilana wiedzą. PKN ORLEN jako lider w regionie i firma prowadzącą działalność operacyjną na czterech rynkach europejskich wykorzystuje swoje doświadczenie oraz potencjał przyczyniając się do utrzymania pozycji Polski, jako ważnego partnera dla krajów Wspólnoty Europejskiej. W ramach Future Fuelled by Knowledge organizowane są konferencje tematyczne i panele dyskusyjne, publikowane przekrojowe raporty eksperckie. Od chwili rozpoczęcia projektu PKN ORLEN zrealizował nie tylko szereg działań autorskich, ale także uczestniczył we wszystkich najważniejszych konferencjach w Polsce. Panele dyskusyjne i raporty na stałe zagościły m.in. na Forum Ekonomicznym w Krynicy, Europejskim Forum Nowych Idei oraz Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Podczas dyskusji wybitni eksperci i przedstawiciele biznesu z całego świata mieli okazję porozmawiać na kluczowe i strategiczne tematy, jak np. wpływ regulacji europejskich na gospodarki i innowacyjność krajów członkowskich, przyszłość europejskiego modelu społecznego, czy znaczenie potencjalnego wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych na rozwój naszego kraju. Analizowane były także takie obszary jak trójstronne relacje między Polską, Czechami a Niemcami i scenariusze dla europejskiej i polskiej energetyki w kontekście rozwoju zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

Future Fuelled by Knowledge jest przedsięwzięciem długofalowym, zorientowanym na konsekwentne wspieranie debaty publicznej.

Grupa ORLEN z uwagą analizuje pojawiające się inicjatywy dotyczące zrównoważonego rozwoju w długiej perspektywie. Ogłoszone w 2015 przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju stanowią wskazówkę jak działać by pobudzać wzrost gospodarczy, rozwój społeczny, poprawiać stan środowiska naturalnego. Zadania określone w ramach Celów mają inspirować do rozwoju w dziedzinach uznanych za najważniejsze w perspektywie 15 lat. Są nimi ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. Istotnym elementem różniącym je od Milenijnych Celów Rozwoju skierowanych głównie do państw rozwijających się jest to, że są powszechne i dotyczą wszystkich państw. Zakłada się, że kluczem do sukcesu, tj. osiągnięcia w 2030 roku wyznaczonych Celów jest udział w ich realizacji oprócz instytucji państwowych także biznesu i nauki.

d) Relacje ze społecznościami lokalnymi

Zgodnie ze Strategią CSR na lata 2015 – 2017 Koncern dąży do tego, aby Grupa ORLEN postrzegana jako aktywny i wiarygodny partner lokalnej społeczności wpływający aktywnie na pozytywne zmiany w otoczeniu. Służy temu zarówno polityka dobroczynności jak i włączenie kryteriów CSR do działań sponsoringowych i eventowych. Priorytety polityki dobroczynności w Grupie ORLEN to ochrona zdrowia i życia oraz edukacja i wychowanie. PKN ORLEN oraz spółki GK prowadzą działalność dobroczynną samodzielnie oraz za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN – Dar Serca. W przypadku spółki ANWIL nową jakość lokalnych działań społecznych tworzy Fundacja „ANWIL dla Włocławka” powołana w 2014 roku, która przekazuje granty organizacjom pozarządowym działającym we Włocławku.

Beneficjenci otrzymują pomoc na cele społeczne, poprawę stanu bezpieczeństwa, podwyższenie poziomu ochrony zdrowia. Inne założenie przyjęte w Strategii CSR to odpowiedzialny wybór lokalizacji inwestycji, a także prowadzenie regularnego dialogu. Znakomitym przykładem corporate citizenship jest ORLEN Upstream, która od 2010 roku, to jest od chwili rozpoczęcia prac terenowych, angażuje się w inicjatywy społeczne, realizowane na obszarach objętych działalnością firmy. Wspiera lokalne społeczności, przede wszystkim w takim zakresie jak edukacja, w tym ekologiczna oraz kultura fizyczna, a wraz z nią promocja aktywnego trybu życia. Równolegle do prowadzonych działań operacyjnych angażuje się w życie społeczności lokalnych zamieszkujących w bezpośredniej okolicy inwestycji. Wspiera lokalne organizacje sportowe, projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne oraz te, których celem jest upowszechnianie postaw proekologicznych.

Ważną formą angażowania się w życie społeczności lokalnych jest sponsoring społeczny. Podobnie jak w minionych latach koncentrował się na wybranych obszarach tematycznych, takich jak promocja sztuki filmowej, literatury, czy wsparcie prestiżowych projektów muzycznych. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Integracja przeprowadzając audyt stacji paliw pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wykorzystując posiadany potencjał branżowego eksperta zrealizowano szereg działań o charakterze edukacyjnym. PKN ORLEN sponsorował m.in. Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza oraz kolejną edycję Olimpiady Chemicznej. Kontynuowana była współpraca z Politechniką Warszawską przy organizacji cyklu konferencji i seminariów naukowych oraz udzielono wsparcia przy zakupie nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i doświadczalnego. Nawiązano współpracę z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej wspierając działalność kół naukowych funkcjonujących na Wydziale.

Ze względu na charakter branży, w której działa Grupa ORLEN istotne znaczenie przywiązywano do kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Zrealizowana została kolejna edycja autorskiego programu ORLEN Bezpieczne Drogi. W 2015 roku działania realizowane pod hasłem „Noga z Gazu” przeprowadzono we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu.

Szczególne znaczenie mają projekty adresowane do płockiej społeczności lokalnej. Aktywność w tym obszarze również opiera się na realizacji projektów skoncentrowanych na wybranych obszarach tematycznych. Należy zwrócić uwagę na działania realizowane w ramach Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która wspiera innowacyjne projekty lokalnych organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych.

PKN ORLEN konsekwentnie buduje swój wizerunek, m.in. w oparciu o sponsoring sportowy. W Płocku i okolicach wspiera sport wyczynowy będąc sponsorem piłkarzy ręcznych ORLEN Wisły Płock oraz tytularnym Sponsorem Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN Areny. Spółka była także sponsorem mitingu lekkoatletycznego ORLEN Cup. Dofinansowywane są również projekty promujące sport amatorski i zasady zdrowego stylu życia. Stąd wsparcie udzielane organizatorom ORLEN Handball Mini Ligi – rozgrywek piłki ręcznej dla uczniów z Płocka i okolic, Płockiego Półmaratonu Dwóch Mostów, Biegu im. Krzysztofa Zybera. Mecenatem Koncernu jest objęte również Płockie Towarzystwo Wioślarskie.

Mając na uwadze poprawę stanu służby zdrowia w Płocku wsparcia udzielono Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu oraz Szpitalowi Świętej Trójcy.

W obszarze edukacji zrealizowano kolejną edycję programu stypendialnego „Mam pasję powyżej średniej”, adresowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Płocka i powiatu płockiego.

Realizowano również projekty adresowane do mieszkańców innych regionów istotnych ze względu na prowadzoną przez Koncern działalność, m.in. poprzez wspieranie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”. Na uwagę zasługuje aktywność dobroczynna spółki ORLEN Południe na Podkarpaciu. Beneficjentami byli m.in. dom dziecka, klub sportowy, organizacje pozarządowe.

Szczególną rolę w prowadzonych działaniach społecznych odgrywa korporacyjna Fundacja ORLEN – Dar Serca, która została powołana do życia w 2001 roku. Programem, który realizuje od chwili powstania jest wszechstronna opieka nad Rodzinnymi Domami Dziecka w całej Polsce. Ponad 300 placówek otrzymuje regularne wsparcie. Podopieczni mogą, m.in. liczyć na stypendia, prowadzący te placówki na pomoc w podwyższaniu swoich kompetencji, a całe rodziny na udział w wypoczynku letnim i zimowym. Fundacja proponuje też bogatą ofertę programów stypendialnych. Aktywnie działa na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Ogromną popularnością cieszy się prowadzony we współpracy z fundatorem, tj. PKN ORLEN oraz spółkami ORLEN Upstream i ANWIL, program na rzecz pomocy strażom pożarnym.

e) Zaangażowanie w debatę publiczną

Od kilkunastu lat coraz wyraźniejszy staje się trend wzrostu oczekiwań społecznych wobec firm. Przykładem tego mogą być rosnące oczekiwania dotyczące poszukiwania rozwiązań wspierających szeroko rozumiany rozwój społeczny i gospodarczy, także poprzez aktywne uczestnictwo biznesu w debacie publicznej. Grupa ORLEN z uwagi zarówno na skalę działalności, jak i szerokie doświadczenia zbierane na wielu międzynarodowych rynkach, jest podmiotem, który w naturalny sposób wpisuje się w te trendy i aktywnie odpowiada na związane z nimi wyzwania.

Koncern kontynuował autorską przestrzeń komunikacji i dyskusji o najważniejszych zagadnieniach społecznych, gospodarczych i politycznych – Future Fuelled by Knowledge (Przyszłość zasilana wiedzą). Celem projektu jest przede wszystkim inicjowanie transferu wiedzy oraz wskazywanie możliwych kierunków działań i konkretnych rozwiązań złożonych problemów. Firma realizuje je między innymi poprzez organizację konferencji tematycznych, paneli dyskusyjnych, a także publikację przekrojowych raportów eksperckich, które tworzy we współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi. W minionym roku PKN ORLEN był współorganizatorem debat organizowanych, m.in. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, Forum Ekonomicznego w Krynicy czy Kongresu Obywatelskiego. Jako firma posiadająca ogromny know-how energetyczno-surowcowy inicjujemy również dyskusje dotyczące przyszłości i wyzwań branży, tworzymy scenariusze budowania jej konkurencyjności na światowym rynku, analizujemy zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wnioski z powyższych wydarzeń, najważniejsze głosy eksperckie i podsumowania przedstawione zostały na platformie internetowej Napędzamy Przyszłość (www.napedzamyprzyszlosc.pl). Publikowane są tam także przekrojowe raporty analityczne, dotyczące kluczowych zagadnień i wyzwań branżowych. Przykładem takiego działania może być wydany w 2015 roku raport „Europejska Unia Energetyczna. Kompromis dla Rozwoju i Dobrej Energii” zawierający analizę sytuacji i podsumowujący warunki, jakie spełnić musi Europa, by zadbać o bezpieczeństwo energetyczne swoich obywateli.

Ważnym elementem Projektu Future Fuelled by Knowledge jest blog głównego ekonomisty PKN ORLEN, dr Adama Czyżewskiego. Za pośrednictwem tego kanału ekspert Koncernu, w przystępny sposób wyjaśnia czytelnikom złożone procesy makroekonomiczne i to w jaki sposób wpływają one na nasze codziennie życie, ale też na ceny ropy, stabilność gospodarki czy rozwój sektora energetycznego.

Aby docierać z przekazami dotyczącymi Koncernu i jego działań w ramach Future Fuelled by Knowledge do jeszcze szerszego grona odbiorców Grupa ORLEN od 3 lat wykorzystuje platformę społecznościową Twitter. Profil korporacyjny daje firmie możliwość komentowania w czasie rzeczywistym, znaczących wydarzeń gospodarczych i branżowych, a także dzielenia się informacjami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Grupy ORLEN.

f) Promocja sportu i zdrowego stylu życia

Promocja sportu i zdrowego stylu życia od lat pozostaje filarem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności. Grupa ORLEN wspiera zarówno reprezentujących najwyższy światowy poziom zawodowców, jak i organizuje wydarzenia masowe, skierowane do amatorów i miłośników sportu, a także wspiera ideę zdrowego i aktywnego stylu życia w społeczeństwie.

Wśród obszarów aktywności znajdują się dyscypliny, które kreują pozytywne emocje, a jednocześnie oddają wartość marek z portfolio Grupy ORLEN – lekkoatletyka, siatkówka czy sporty motorowe.

Z inicjatywy Koncernu powstała Grupa Sportowa ORLEN skupiająca najwybitniejszych polskich lekkoatletów – medalistów igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. W skład grupy sportowej wchodzą Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski oraz Henryk Szost. Współpracujemy między innymi z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Wspieramy polską siatkówkę, która jest drugą najchętniej oglądaną przez kibiców dyscypliną sportu w Polsce. W 2015 roku PKN ORLEN, jako główny sponsor, udzielał wsparcia narodowej reprezentacji kobiet i mężczyzn w piłce siatkowej. W ten sposób Koncern był obecny podczas najważniejszych wydarzeń w siatkarskim kalendarzu, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym.

Utworzony w 2000 roku ORLEN Team nieprzerwanie od 16 lat startuje w rajdzie Dakar. Doświadczenie zdobyte podczas startów w rajdach terenowych przekazywane jest młodym pokoleniom zawodników w ramach Akademii ORLEN Team.

Jesteśmy organizatorem największej imprezy biegowej w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon, która odbywa się pod hasłem Narodowego Święta Biegania i skierowana jest do profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Wydarzenie zadebiutowało w 2013 roku i od pierwszej edycji organizowane są aż trzy główne biegi: maraton, bieg na dystansie 10 km oraz charytatywny marszobieg.

PKN ORLEN jest również organizatorem takich autorskich projektów jak plebiscyt „Polacy z Werwą” (plebiscyt, który ma na celu promowanie najzdolniejszych Polaków i ich osiągnięć) czy Verva Street Racing, corocznego wydarzenia motoryzacyjnego.

Grupa ORLEN angażuje się również w promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest to wyraz społecznej odpowiedzialności, mającej na celu systematyczną poprawę kondycji naszego społeczeństwa, w szczególności młodzieży. Wśród projektów skierowanych do najmłodszych należy wymienić „Czwartki Lekkoatletyczne, innowacyjny program specjalistyczny „Lekkoatletyka dla każdego”, „Lekcja z Mistrzem” organizowany przy udziale zawodników Grupy Sportowej ORLEN oraz autorski program „Akademia ORLEN Team”, skierowana do utalentowanych zawodników motocross.

Poprzez charytatywne akcje sportowe motywujemy do empatii i wrażliwości społecznej integrując pracowników wokół ważnych celów społecznych, jak np. charytatywny marszobieg w ramach ORLEN Warsaw Marathon. Naszych klientów zachęcamy natomiast do zdrowego stylu w ramach programu "Wiem co jem" gdzie czynnie wdrażamy program świadomej konsumpcji żywności na stacjach ORLEN i promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i dorosłych. Poprzez unikalny projekt ORLEN Olimpiada rozkrocznie podczas dwudniowych rozgrywek sportowych tysiące pracowników Grupy ORLEN mają możliwość nie tylko integracji, ale i zdrowej, sportowej rywalizacji.

Zobacz także

Otoczenie społeczneGrupa ORLEN i otoczenie

więcej

Odpowiedzialny RokOdpowiedzialna firma

więcej

Pośredni wpływ ekonomicznyOdpowiedzialna firma

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader