Kapitały:

Wskaźniki GRI: G4-2

Zarządzanie ryzykiem

Grupa ORLEN w toku prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyk oraz realizuje działania mające na celu minimalizację ich wpływu na sytuację finansową.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w 2015 roku w Grupie ORLEN nie uległo zmianie.

Grupa ORLEN w toku prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyk oraz podejmuje działania mające na celu minimalizację ich wpływu na sytuację finansową.

W PKN ORLEN funkcjonuje Biuro Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, które koordynuje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym na wszystkich poziomach organizacji. Głównym zadaniem biura jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Zadania audytowe są realizowane w oparciu o roczne plany audytów zatwierdzane przez Zarząd oraz przyjmowane przez Komitet Audytowy Rady Nadzorczej i Radę Nadzorczą. Realizowane są także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

Struktura Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie ORLEN

Całościowy Nadzór

ZARZĄD

 • Nadzoruje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 • Opracowuje politykę i procedury zarządzania ryzykiem
 • Okresowo raportuje wyniki oceny ryzyka do Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

RADA NADZORCZA / KOMITET AUDYTOWY

 • Dokonuje rocznej oceny efektywności Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym
 • Monitoruje poziom ryzyka wpływającego na realizację celów biznesowych
 • Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

Trzecia linia obrony

BIURO AUDYTU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KORPORACYJNYM

 • Nadzoruje proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 • Opracowuje politykę i procedury zarządzania ryzykiem na poziomie Koncernu
 • Okresowo raportuje wyniki oceny ryzyka do Zarządu Spółki oraz Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej

druga linia obrony

KOMITET RYZYKA FINANSOWEGO

 • Zarządza ryzykiem zmian rynkowych cen towarów (m.in. marż rafineryjnych i petrochemicznych dyferencjału Brent/Ural, cen ropy naftowej i produktów, cen uprawnień do emisji CO2)
 • Zarządza ryzykiem zmian kursów walutowych i zmian stóp procentowych
 • Zarządza ryzykiem utraty płynności oraz ryzykiem kredytowym
 • Zarządza kapitałem pracującym

Pierwsza linia obrony

KADRA KIEROWNICZA

 • Identyfikuje, monitoruje, ocenia i analizuje ryzyka
 • Wdraża rekomendacje dotyczące zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk w ramach przyjętych polityk

PRACOWNICY GRUPY ORLEN

 • Identyfikują ryzyka
 • Informują przełożonych o możliwości wystąpienia danego ryzyka

Celem procesu zarządzania ryzykiem rynkowym jest ograniczenie niepożądanych wpływów zmian czynników ryzyka rynkowego na przepływy pieniężne oraz osiągane wyniki działalności w krótkim oraz średnim horyzoncie czasowym. W Grupie ORLEN jest stosowana spójna polityka hedgingowa w zakresie ryzyka towarowego, walutowego i stopy procentowej. Grupa ORLEN zarządza ryzykami rynkowymi wynikającymi z powyższych czynników w oparciu o politykę i strategie zarządzania ryzykiem rynkowym, które określają zasady pomiaru poszczególnych ekspozycji, parametry i horyzont czasowy zabezpieczania danego ryzyka oraz instrumenty zabezpieczające.

W PKN ORLEN zasady zarządzania ryzykiem rynkowym są realizowane poprzez wskazane do tego komórki organizacyjne pod nadzorem Komitetu Ryzyka Finansowego, Zarządu i Rady Nadzorczej.

Komitet Ryzyka Finansowego jest odpowiedzialny za nadzór oraz koordynację procesu zarządzania ryzykiem finansowym. W celu zapewnienia sprawności, efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego procesu w Biurze Zarządzania Finansami w PKN ORLEN zostały wyodrębnione trzy obszary odpowiedzialne za wykonywanie transakcji finansowych (tzw. Front Office), pomiar i analizę ryzyka (tzw. Middle Office) oraz raportowanie i rozliczanie transakcji (tzw. Back Office).

Za zarządzanie ryzykiem w spółkach Grupy ORLEN odpowiadają Zarządy poszczególnych spółek pod nadzorem Rad Nadzorczych. Za realizację transakcji zabezpieczających w imieniu poszczególnych spółek Grupy ORLEN objętych spójną polityką hedgingową odpowiada PKN ORLEN, który na mocy odpowiednich umów otrzymał stosowne pełnomocnictwa. Efektywność i wykonanie transakcji zabezpieczających są monitorowane i przedstawiane do wiadomości Komitetu Ryzyka Finansowego PKN ORLEN oraz Zarządu PKN ORLEN przez Biuro Zarządzania Ryzykiem Finansowym.

Proces zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym, który ze względu na zmieniające się otoczenie gospodarcze ulega modyfikacji. W PKN ORLEN i innych spółkach Grupy ORLEN funkcjonują opracowane w 2013 roku Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym, które kompleksowo regulują proces funkcjonowania Systemu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Zgodnie z tymi regulacjami Biuro Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym koordynuje proces zarządzania ryzykiem, zapewniając narzędzia oraz wsparcie metodologiczne dla uczestników procesu. Przyjęta metodyka pozwala na identyfikację ryzyk w oparciu o jeden wspólny model, powiązanie ich z celami strategicznymi, a więc i tym samym z procesami biznesowymi.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM – Enterprise Risk Management) jest jednym z narzędzi wspierających skuteczność realizacji celów strategicznych oraz operacyjnych. Pozwala uzyskać informację o kluczowych ryzykach organizacji oraz daje zapewnienie, że wybrano skuteczny sposób zarządzania nimi.

Ocena ryzyka przez obszary biznesowe realizowana jest przynajmniej raz w roku i ma na celu zapewnienie aktualizacji listy ryzyk o największej istotności. Za jej przeprowadzenie odpowiadają właściciele procesów, ryzyk i kontroli. Ocena obejmuje istotność każdego ryzyka w odniesieniu do trzech stanów:

 • Gdy nie zostały wprowadzone żadne mechanizmy kontrolne w odniesieniu do danego ryzyka – jest to ocena brutto ryzyka
 • Istniejącego przy obecnie funkcjonujących mechanizmach kontrolnych w ramach danego ryzyka – jest to ocena netto ryzyka i zależy ona od wyników testów efektywności działania mechanizmów kontrolnych ograniczających dane ryzyko
 • Oczekiwanego poziomu ryzyka - tzw. apetyt na ryzyko, oznaczający zaakceptowany przez organizację poziom ryzyka, do którego należy dążyć

W wyniku oceny określane są odpowiednie plany działań naprawczych dla poszczególnych ryzyk i kontroli, które mają doprowadzić do zrównania się oceny netto ryzyka (przy funkcjonujących mechanizmach kontrolnych) do pożądanego przez organizację apetytu na ryzyko. Każdorazowo z zakończonego procesu oceny ryzyk oraz testowania mechanizmów kontrolnych sporządzany jest raport, który przedstawiany jest Członkom Zarządu oraz Komitetowi Audytowemu Rady Nadzorczej, w którym zawarte są informacje o najbardziej istotnych ryzykach dla PKN ORLEN oraz planowanym sposobie ich ograniczenia.

W roku 2015 proces samooceny ryzyk i testowania mechanizmów kontrolnych w PKN ORLEN realizowany był z udziałem kluczowej kadry menadżerskiej, co pozwoliło zaktualizować ocenę 675 ryzyk poprzez przetestowanie 1280 mechanizmów kontrolnych w 85 procesach biznesowych.

Biuro Audytu i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym przeprowadza również cykliczne działania mające na celu weryfikację jakości procesu ocen ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych.

Od trzech lat realizowany jest również proces mający na celu implementację systemu ERM w kluczowych spółkach Grupy ORLEN. W roku 2015 ERM wdrożony został w ORLEN Deutschland i ORLEN Gaz oraz finalizowano prace wdrożeniowe w Grupie ORLEN Lietuva.

Ryzyka i zagrożenia prowadzonej działalności Grupy ORLEN

Do głównych rodzajów ryzyk finansowych, na które narażona jest Grupa ORLEN w ramach prowadzonej działalności należą :

1. Ryzyka rynkowe:

 • ryzyko towarowe – związane ze zmianami: marż rafineryjnych i petrochemicznych realizowanych na sprzedaży produktów, poziomu dyferencjału Brent/Ural, cen ropy naftowej i produktów, cen uprawnień do emisji CO2.
 • ryzyko zmian kursów walutowych – związane z ekonomiczną ekspozycją walutową
 • ryzyko zmian stóp procentowych – związane ze zmiennością przepływów pieniężnych z tytułu zmian stóp procentowych i wynikające z posiadanych aktywów oraz pasywów, dla których przychody oraz koszty odsetkowe są uzależnione od zmiennych stóp procentowych.

2. Ryzyko płynności

 • związane z nieprzewidzianym niedoborem środków pieniężnych lub brakiem środków pieniężnych i dostępu do źródeł finansowania

3. Utraty środków pieniężnych i lokat

 • ryzyko upadłości banków krajowych lub zagranicznych, w których Grupa ORLEN przetrzymuje lub lokuje środki pieniężne

4. Kredytowe

 • związane z nieregulowaniem przez kontrahentów należności za dostarczone produkty i usługi

5. Ryzyka branżowe

 • Grupa ORLEN jest dodatkowo narażona na szereg ryzyk specyficznych dla firm z sektora paliwowego:
  • Konsumpcja paliw. Ogólna sytuacja gospodarcza wywiera istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i tym samym determinuje poziom sprzedaży i cen produktów Grupy ORLEN oraz jej sytuację finansową. Grupa ORLEN działając na rynku paliw jest narażona na ryzyko wynikające z działalności tzw. „szarej strefy”, związanej przede wszystkim z wprowadzeniem na rynek paliwa z pominięciem obowiązków zapłaty podatków.
  • Przerób ropy naftowej / dostawy surowców. Grupa ORLEN jest narażona na zakłócenia przerobu ropy spowodowane nieregularnymi dostawami surowca, niedostępnością usług logistycznych za pośrednictwem rurociągu oraz niestabilną sytuacją w państwach wydobywających ropę naftową. Istotne znaczenie może mieć również zmiana parametrów dostarczanej ropy i związane z nimi niższe uzyski produktów białych, a także prowadzone postoje remontowe instalacji produkcyjnych. Rozbudowa istniejących i budowa nowych rafinerii w Rosji może skutkować zmniejszeniem wolumenów rosyjskiej ropy naftowej kierowanej na eksport i w konsekwencji zmniejszeniem dostępności tego surowca dla odbiorców europejskich, w tym Grupy ORLEN. Zakupy gazu opierają się na wieloletniej umowie z PGNiG oraz na krótkoterminowych umowach z dostawcami alternatywnymi. Ze względu na brak mechanizmów cenowych istniejących na płynnych rynkach gazu w Europie, ceny gazu w Polsce mogą być niższe lub wyższe od cen na sąsiednich deregulowanych rynkach (takich jak rynek niemiecki lub czeski). Grupa ORLEN podejmuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw surowców, głównie poprzez dywersyfikację źródeł dostaw oraz dostosowanie instalacji produkcyjnych do przerobu różnych gatunkowo typów surowców. Ponadto Grupa ORLEN realizuje szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu i ropy naftowej. W zakresie logistyki produktowej Grupa ORLEN jest w dużej mierze uzależniona od lokalnych firm takich jak PERN i należąca do niej spółka OLPP w Polsce oraz ČEPRO w Republice Czeskiej. Logistyka produktowa rafinerii w Możejkach jest uzależniona od jedynego dostawcy usługi przewozu koleją, którym jest spółka AB Lietuvos Geležinkeliai.
 • Ryzyko zmian regulacji i przepisów prawnych - zmiany w przepisach lub nowe regulacje mogą wywierać istotny wpływ na Grupę ORLEN, jej sytuację finansową i wyniki działalności:
  • Realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Począwszy od 2008 roku na producentach paliw spoczywa obowiązek spełnienia celu NCW, który określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych, liczony według wartości opałowej, w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie. Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość realizacji obniżonego wskaźnika NCW - skorygowanego o współczynnik redukcyjny w wysokości 0,85 celu na dany rok w przypadku wykorzystania w produkcji paliw min. 70% biokomponentów pochodzących od producentów krajowych zarejestrowanych w rejestrze wytwórców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego. Począwszy od 2015 roku wszystkie biokomponenty wykorzystywane w celu realizacji obowiązku muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. W roku 2015 podjęta została decyzja o przedłużeniu funkcjonowania mechanizmu redukcji NCW na lata 2016 – 2017. W roku 2016 poziom NCW w Polsce nie ulegnie zmianie i wyniesie 7,1%. Dla PKN ORLEN poziom ten po uwzględnieniu współczynnika redukcji opisanego powyżej wyniesie 6,035%. W przypadku niespełnienia NCW może zostać nałożona kara w szacunkowej wysokości około17,5 tys. PLN za tonę niewprowadzonego biokomponentu. Dodatkowo implementacja postanowień dyrektywy 2009/30/WE wymusi realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) związaną z obowiązkową redukcją emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 6% do końca 2020 roku w porównaniu z 2010 rokiem.
  • Uprawnienia do emisji CO2. W dniu 26 lutego 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła projekt wykazu instalacji ze wstępnymi wielkościami przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Proces legislacyjny na szczeblu krajowym jest w trakcie finalizacji. W ramach zarządzania emisjami CO2 Grupa ORLEN corocznie monitoruje emisję CO2 dla instalacji objętych systemem handlu emisjami oraz dokonuje bilansowania stwierdzonych niedoborów/nadwyżek na zasadach transakcji wewnątrzgrupowych, bądź transakcji na rynku terminowym i spot.
  • Emisje przemysłowe. Dyrektywa w Sprawie Emisji Przemysłowych wprowadza od 2016 roku ostrzejsze od obecnie obowiązujących standardy emisji dwutlenku siarki, azotu i pyłu. Grupa ORLEN wychodząc naprzeciw powyższym wymaganiom zrealizowała budowę instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin, które redukować będą o ponad 90% emisję dwutlenku siarki i azotu oraz pyłu z Elektrociepłowni w Płocku.
  • Certyfikaty energii kolorowej. Certyfikaty kolorowe są wsparciem dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Poziom przyznawanych darmowych certyfikatów kolorowych zależy od wielkości produkcji energii oraz struktury wykorzystywanego paliwa. Ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw został przywrócony w horyzoncie do 2018 roku system certyfikatowego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. W latach kolejnych Grupa ORLEN jest narażona na ryzyka związane z ilością przyznanych certyfikatów, zmianami cen certyfikatów oraz z ryzykiem wzrostu kosztów opłat zastępczych.
  • Zapasy obowiązkowe. W 2014 roku, w ramach implementacji przepisów wspólnotowych, wprowadzono zmiany przepisów regulujących poziom zapasów obowiązkowych. W ramach nowych uregulowań producenci i handlowcy w zamian za stopniowe zmniejszenie obowiązku fizycznego utrzymywania zapasów (z 76 dni do 53 dni średniej dziennej produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw na koniec 31 grudnia 2017 roku) na rzecz zapasów utrzymywanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, mają obowiązek, począwszy do 1 stycznia 2015 roku, zapłaty opłaty zapasowej. W 2015 roku redukcja poziomu zapasów obowiązkowych wyniosła 8 dni do poziomu 68 dni a tzw. opłata zapasowa 43 PLN/tonę ropy i 99 PLN/tonę LPG. W trakcie 2016 roku nastąpi dalsza redukcja poziomu obowiązkowych zapasów operacyjnych z 68 do 60 dni. Zmiana systemu zapasów wpłynie na częściowe uwolnienie kapitału zamrożonego dotychczas w fizycznie utrzymywanych zapasach obowiązkowych ropy i paliw. Grupa ORLEN jest narażona na wzrost kosztów działalności o opłatę zapasową odprowadzaną do Agencji Rezerw Materiałowych, której wysokość będzie uzależniona od ilości posiadanych rezerw. Opłata zapasowa może wpłynąć na ceny paliw i w rezultacie na poziom konsumpcji krajowej. Dodatkowo utrzymywanie zapasów obowiązkowych (pomimo obniżenia proporcji zapasów obowiązkowych utrzymywanych przez producentów) nadal wiąże się z kosztami ich finansowania i magazynowania a dodatkowo powoduje powstanie ryzyka niegotówkowego wpływu na wyniki operacyjne Grupy ORLEN w sytuacji zmian cen rynkowych prowadzących do przeszacowania wartości zapasów.
  • Podatek węglowodorowy. W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 roku o specjalnym podatku węglowodorowym. Ustawa wprowadza nowy podatek i rozszerza przedmiotowy zakres podatku od wydobycia niektórych kopalin o wydobywanie ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Zgodnie z ustawą, specjalny podatek węglowodorowy będzie naliczany od zysków z działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów. Jak wynika z ustawy, za węglowodory uznawane będą ropa naftowa, gaz ziemny i ich naturalne pochodne. Ustawa wprowadzi też kilka zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jej przepisami objęta zostanie także działalność wydobywcza w zakresie gazu ziemnego i ropy naftowej. Wprowadzenie dodatkowych obciążeń wynikających z ustawy węglowodorowej może spowodować pogorszenie ekonomiki działalności Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia.
  • Liberalizacja rynku gazu. Proces liberalizacji rynku gazu zakłada dwuetapowe odejście od taryfikacji cen gazu (I etap: odbiorcy instytucjonalni, II etap: gospodarstwa domowe). Potencjalne skutki liberalizacji rynku gazu dla Grupy ORLEN mogą powodować zmiany cen gazu wynikające ze zniesienia taryf oraz stopniowe ograniczanie zakresu kontraktów długoterminowych na rzecz budowy portfela dostawców w kontraktach krótkoterminowych.
  • Podatek obrotowy. Prowadzone są prace legislacyjne nad wprowadzeniem podatku od obrotu detalicznego. Podatkiem mają być objęte sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni, którzy uzyskają określony poziom przychodów ze sprzedaży. Zgodnie z postanowieniami projektu podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym ze zróżnicowanymi stawkami w zależności od poziomu obrotu. Grupa ORLEN prowadząc sprzedaż detaliczną w ramach posiadanej sieci stacji paliw może zastać płatnikiem powyższego podatku.
 • Nowe obszary działalności. Zgodnie ze strategią Grupa ORLEN koncentruje się na budowie nowych segmentów działalności obejmujących wydobycie i energetykę. Rozwój tych obszarów ma na celu dywersyfikację działalności Grupy ORLEN, która koncentruje się obecnie na działalności downstream, czyli działalności związanej z przerobem ropy naftowej na produkty ropopochodne, w tym paliwa, oraz na sprzedaży tych produktów odbiorcom. Projekty wydobywcze są obarczone szeregiem ryzyk geologicznych i operacyjnych, które mogą uniemożliwić realizację oczekiwanych zysków. Realizacja tych projektów może się opóźnić lub może się nie powieść, przede wszystkim z powodu wysokiego ryzyka poszukiwawczego tego typu działalności, przekroczenia kosztów, niższych niż zakładane cen ropy i gazu, wyższych niż zakładano obciążeń fiskalnych, niekorzystnych zmian w regulacjach sektorowych, niedoborów sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry pracowników, trudnych warunków atmosferycznych czy trudności w znalezieniu partnerów do współdzielenia ryzyka i kosztów związanych z prowadzeniem projektów. Projekty te mogą również często wymagać korzystania z nowych, zaawansowanych technologii, które są kosztowne w opracowaniu, nabyciu i realizacji i mogą nie funkcjonować zgodnie z oczekiwaniami. Projekty energetyczne są narażone przede wszystkim na ryzyko wzrostu cen gazu ziemnego oraz niekorzystnych zmian w regulacjach prawnych związanych z utratą wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.
 • Szkody z tytułu prowadzonej działalności i szkody losowe. Grupa ORLEN narażona jest na ryzyko wystąpienia szkód spowodowanych prowadzoną działalnością oraz szkód losowych. Ewentualne negatywne skutki wystąpienia powyższych szkód są minimalizowane dzięki posiadaniu profesjonalnego i dostosowanego do indywidualnych potrzeb Grupy ORLEN programu ubezpieczeniowego. Program ten tworzony i zawierany jest przez specjalnie w tym celu utworzoną spółkę ORLEN Insurance Ltd. Pokrycie ubezpieczeniowe gwarantowane w ramach polis wystawianych przez ORLEN Insurance Ltd. jest reasekurowane przez największe międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne w ramach programu, którego liderem jest AIG Europe oraz Allianz, a w którym uczestniczą największe światowe i polskie towarzystwa ubezpieczeniowe tj. m.in. AIG, Allianz, SCOR, VIG, Munich Re, ACE, a także PZU i TUiR Warta. Poza kompleksowym ubezpieczeniem majątku Grupa ORLEN posiada także inne ubezpieczenia gwarantujące minimalizację negatywnych skutków szkód tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności czy ubezpieczenie mienia w transporcie.
 • Postępowania sądowe i regulacyjne kontrole podatkowe, celne i akcyzowe. Grupa ORLEN w toku prowadzonej działalności gospodarczej jest na bieżąco poddawana kontrolom podatkowym, celnym i akcyzowym. Mimo, że Grupa ORLEN nie spodziewa się obecnie, aby którekolwiek z ww. postępowań, których jest stroną, mogło mieć istotny negatywny wpływ na jej sytuację finansową i wyniki działalności, brak jest pewności, że ostateczny wynik obecnych bądź przyszłych postępowań nie będzie miał takiego wpływu na wyniki Grupy ORLEN lub jej sytuację finansową.
 • Ryzyka związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem systemów i danych IT. W związku z funkcjonowaniem w Grupie ORLEN rozbudowanych i zaawansowanych systemów informatycznych w wielu obszarach działalności, w stopniu typowym dla organizacji o charakterze korporacyjnym, identyfikowane są ryzyka związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych. Systemy informatyczne w Grupie ORLEN zabezpieczone są zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, niemniej jednak nie można wykluczyć wystąpienia ryzyk w tym obszarze.

Zobacz także

Ład korporacyjny w PKN ORLENŁad korporacyjny

więcej

Organy nadzorujące i zarządzająceŁad korporacyjny

więcej

Komentarz Zarządu Wyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader