Wskaźniki GRI: G4-EC1

ORLEN w liczbach

Kluczowe dane finansowe

Kluczowe dane finansowe [mln PLN] 2013* 2014 2015
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 88 336
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisem aktualizującym**, w tym: 3 086 5 213 8 738
Downstream 2 407 4 210 7 776
Detal 1 268 1 416 1 539
Wydobycie (32) 152 44
Funkcje Korporacyjne1 (557) (565) (621)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym: 3 086 (147) 7 745
Downstream 2 407 (852) 7 640
Detal 1 268 1 440 1 539
Wydobycie (32) (170) (808)
Funkcje Korporacyjne1 (557) (565) (626)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO), w tym: 3 086 (147) 7 745
PKN ORLEN S.A. 2 074 2 920 4 376
Grupa Unipetrol 255 478 1 653
Grupa ORLEN Lietuva (23) (4 375) 1 074
Pozostałe 780 830 642
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej powiększona o amortyzację (EBITDA) 2 418 (2 720) 6 235
Amortyzacja, w tym: 2 111 1 991 1 895
Downstream 1 633 1 408 1 269
Detal 351 355 368
Wydobycie 6 122 173
Funkcje Korporacyjne1 121 106 85
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej wg LIFO (EBIT LIFO), w tym: 975 (2 138) 5 850
Downstream 774 (2 260) 6 371
Detal 917 1 085 1 171
Wydobycie (38) (292) (981)
Funkcje Korporacyjne1 (678) (671) (711)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 307 (4 711) 4 340
Zysk/(Strata) netto 90 (5 828) 3 233
Zysk/(Strata) akcjonariuszy Jednostki Dominującej 176 (5 811) 2 837
Aktywa razem 51 352 46 725 48 137
Kapitał własny 27 551 20 386 24 244
Dług netto 4 668 6 720 6 810
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 5 354
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 441) (4 020) (4 096)
Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 2 484 3 788 3 183
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROACE) [%]2 0,7 1,7 15,2
Zwrot z zaangażowanego kapitału wg LIFO (ROACE LIFO) [%]3 2,3 8,5 19,5
Dźwignia finansowa netto [%]4 16,9 33,0 28,1
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA LIFO)6 1,51 1,29 0,73
Dług netto/Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację z ostatnich czterech kwartałów (EBITDA)7 1,93 2,55 0,88
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (EPS) [PLN/akcję] 0,41 (13,59) 6,63
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO [mln PLN] 2013* 2014 2015
Wpływ wyceny zapasów wg LIFO na poziom EBITDA, w tym: (668) (2 573) (1 510)
PKN ORLEN S.A. (595) (2 272) (1 507)
Grupa Unipetrol (10) (278) (38)
Grupa ORLEN Lietuva (44) 10 28
Pozostałe (19) (33) 7

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. z metody proporcjonalnej na metodę praw własności zgodnie z MSSF 11.

**) Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w:
- II kwartale 2014 roku w wysokości (5,0) mld PLN dotyczyły głównie rafinerii ORLEN Lietuva w kwocie (4,2) mld PLN, części rafineryjnej GrupyUnipetrol w kwocie (0,7) mld PLN oraz Spolana z Grupy Anwil i Grupy Rafinerii Jedlicze w łącznej wysokości (0,1) mld PLN,
- IV kwartale 2014 roku w wysokości (0,3) mld PLN dotyczące działalności Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie,
- II kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące głównie aktywów Grupy ORLEN Upstream,
- III kwartale 2015 roku w wysokości (0,1) mld PLN dotyczące głównie części petrochemicznej Grupy Unipetrol,
- IV kwartale 2015 roku w wysokości (0,4) mld PLN dotyczące aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Kanadzie.

1) Zawiera Funkcje Korporacyjne spółek Grupy ORLEN oraz spółki nieujęte w powyższych segmentach.

2) ROACE = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

3) ROACE LIFO = zysk operacyjny z ostatnich czterech kwartałów wg LIFO po opodatkowaniu przed odpisem aktualizującym wartość aktywów trwałych / średni kapitał zaangażowany (kapitał własny + dług netto) z ostatnich czterech kwartałów.

4) Dźwignia finansowa netto = dług netto / kapitał własny - wyliczone wg stanu na koniec okresu.

5) Kowenant badany zgodnie z zapisami umów kredytowych bez uwzględnienia odpisów aktualizujących aktywów trwałych.

6) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA wg LIFO z ostatnich czterech kwartałów.

7) Dług (odsetkowy) pomniejszony o środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu / EBITDA z ostatnich czterech kwartałów.

EBITDA LIFO, EBIT LIFO, Amortyzacja

EBITDA LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014 2014
przed odpisem1
2015 2015
przed odpisem1
Rafineria 466 (2 958) 2 040 4 710 4 751
efekt LIFO (Rafineria) (688) (2 417) (2 417) (1 513) (1 513)
Petrochemia 1 941 2 106 2 170 2 930 3 025
efekt LIFO (Petrochemia) 20 (156) (156) 3 3
Downstream 2 407 (852) 4 210 7 640 7 776
Detal 1 268 1 440 1 416 1 539 1 539
Wydobycie (32) (170) 152 -808 44
Funkcje korporacyjne (557) (565) (565) -626 -621
EBITDA LIFO 3 086 (147) 5 213 7 745 8 738

Amortyzacja

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014 2014
przed odpisem1
2015 2015
przed odpisem1
Rafineria 958 755 755 644 644
Petrochemia 675 653 653 625 625
Downstream 1 633 1 408 1 408 1 269 1 269
Detal 351 355 355 368 368
Wydobycie 6 122 122 173 173
Funkcje korporacyjne 121 106 106 85 85
Amortyzacja 2 111 1 991 1 991 1 895 1 895

EBIT LIFO

Wyszczególnienie, mln PLN 2013 2014 2014
przed odpisem1
2015 2015
przed odpisem1
Rafineria (492) (3 713) 1 285 4 066 4 107
efekt LIFO (Rafineria) (688) (2 417) (2 417) (1 513) (1 513)
Petrochemia 1 266 1 453 1 517 2 305 2 400
efekt LIFO (Petrochemia) 20 (156) (156) 3 3
Downstream 774 (2 260) 2 802 6 371 6 507
Detal 917 1 085 1 061 1 171 1 171
Wydobycie (38) (292) 30 (981) (129)
Funkcje korporacyjne (678) (671) (671) (711) (706)
EBIT LIFO 975 (2 138) 3 222 5 850 6 843

1 odpis z tytułu utraty wartości aktywów zgodnie z MSR 36

Segment Downstream

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015
Przychody segmentu, w tym: 92 986 85 941 69 611
Sprzedaż zewnętrzna 77 047 70 549 56 987
Sprzedaż między segmentami 15 939 15 392 12 624
Koszty segmentu (92 710) (85 971) (64 963)
Pozostałe przychody operacyjne 188 468 276
Pozostałe koszty operacyjne (399) (5 329) (316)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (211) (4 861) (40)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 41 58 253
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi 2 407 4 210 7 776
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO powiększona o amortyzację (EBITDA LIFO) 2 407 (852) 7 640
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 1 739 (3 425) 6 130
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) przed odpisami aktualizującymi 774 2 802 6 507
Zysk/(Strata) operacyjna wg LIFO (EBIT LIFO) 774 (2 260) 6 371
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) 106 (4 833) 4 861
CAPEX 1 596 2 714 2 242
Sprzedaż produktów (tys. ton) 28 376 27 706 30 380

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Segment Detal

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015
Przychody segmentu, w tym: 36 624 36 104 31 122
Sprzedaż zewnętrzna 36 462 35 913 31 052
Sprzedaż między segmentami 162 191 70
Koszty segmentu (35 695) (35 015) (29 934)
Pozostałe przychody operacyjne 90 182 50
Pozostałe koszty operacyjne (102) (186) (67)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (12) (4) (17)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi 1 268 1 416 1 539
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 1 268 1 440 1 539
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi 917 1 061 1 171
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) 917 1 085 1 171
CAPEX 467 345 448
Sprzedaż produktów (tys. ton) 7 516 7 776 7 986

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Segment Wydobycie

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015
Przychody segmentu, w tym: 17 298 215
Sprzedaż zewnętrzna 17 298 215
Sprzedaż między segmentami 0 0 0
Koszty segmentu (48) (271) (347)
Pozostałe przychody operacyjne 83 4 3
Pozostałe koszty operacyjne (90) (323) (852)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (7) (319) (849)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi (32) 152 44
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (32) (170) (808)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi (38) 30 (129)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) (38) (292) (981)
CAPEX 304 499 288
Sprzedaż produktów (tys. ton) 17 258 310

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Funkcje Korporacyjne

Wyszczególnienie, mln PLN 2013* 2014 2015
Przychody segmentu, w tym: 314 311 288
Sprzedaż zewnętrzna 71 72 82
Sprzedaż między segmentami 243 239 206
Koszty segmentu (1 078) (1 007) (971)
Pozostałe przychody operacyjne 210 112 91
Pozostałe koszty operacyjne (123) (86) (119)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 87 26 (28)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (1) (1) 0
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi (557) (565) (621)
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (557) (565) (626)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) przed odpisami aktualizującymi (678) (671) (706)
Zysk/(Strata) operacyjna (EBIT) (678) (671) (711)
CAPEX 117 230 205

*) Dane przekształcone – zmiana metody konsolidacji spółek Basell ORLEN Polyolefines Sp. z o.o. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zgodnie z MSSF 11.

Pobierz pełne zestawienie:

ORLEN w liczbach, XLS
Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader