7. Opis istotnych czynników mających wpływ na dane finansowe za 2015 rok

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

 • W 2015 roku Grupa osiągnęła rekordową wielkość sprzedaży wolumenowej w wysokości 38,7 mln ton co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 8,1%. Wyższe wolumeny sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. W ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży były niższe o (18 496) mln PLN ze względu na spadek cen ropy naftowej a tym samym niższych notowań większości produktów wytwarzanych przez Grupę.
 • Rekordowy poziom osiągnął również przerób ropy naftowej, który w 2015 roku wyniósł 30,9 mln ton co stanowi wzrost o 13,3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyższy przerób ropy to zarówno efekt korzystnego otoczenia makroekonomicznego jak i zwiększenia mocy przerobowych o 2,8 mln t/rok po nabyciu pakietu akcji Česká Rafinérská przez Unipetrol od koncernu ENI w 2015 roku. W rezultacie zysk EBITDA przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w 2015 roku wyniósł 7 228 mln PLN i był o 4 588 mln PLN wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wynikał głównie z pozytywnego wpływu zmian czynników makroekonomicznych odzwierciedlonych w szczególności przez wzrost modelowej marży downstream (MMD*) o 2,4 USD/bbl i osłabienie średniego kursu PLN względem USD oraz wzrost wolumenów sprzedaży.

  Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych netto w 2015 roku wyniosły (993) mln PLN i dotyczyły głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w kwocie (429) mln PLN na skutek zawężenia obszaru poszukiwań, aktywów petrochemicznych Grupy Unipetrol w związku z awarią instalacji do produkcji etylenu z sierpnia 2015 roku w kwocie (93) mln PLN oraz odpisów aktywów wydobywczych w Kanadzie w wysokości (423) mln PLN. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 8.2.4.

  Po uwzględnieniu powyższych odpisów aktualizujących zysk EBITDA Grupy ORLEN w 2015 roku wyniósł 6 235 mln PLN.
 • Ujemne saldo na działalności finansowej w 2015 roku wyniosło (642) mln PLN i obejmowało głównie ujemne różnice kursowe z przeszacowania kredytów i pozostałych pozycji w walutach obcych w kwocie (317) mln PLN, rozliczenie i wycenę instrumentów finansowych netto (177) mln PLN oraz koszty odsetkowe netto (123) mln PLN.
 • Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie (465) mln PLN zysk netto Grupy za 2015 rok osiągnął wartość 3 233 mln PLN.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I ZADŁUŻENIE

 • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w 2015 roku wyniosły 5 354 mln PLN i obejmowały głównie zysk EBITDA przed uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 7 228 mln PLN oraz ujemny efekt zwiększenia kapitału pracującego netto w kwocie (1 320) mln PLN, ujemne operacyjne różnice kursowe netto w kwocie (293) mln PLN oraz zapłacone podatki dochodowe w kwocie (204) mln PLN.

  Wzrost kapitału pracującego netto wynikał głównie ze wzrostu wartości zapasów, w tym z tytułu odkupu 2 transz zapasów obowiązkowych za łączną kwotę (3 644) mln PLN w części skompensowany spadkami cen ropy i tym samym notowań produktów naftowych. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 8.2.6.

  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w 2015 roku wyniosły (4 096) mln PLN i obejmowały głównie wydatki netto na nabycie składników rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów w kwocie (2 948) mln PLN, zakup akcji Česká Rafinérská a.s. od ENI pomniejszony o przejęte środki pieniężne w kwocie (35) mln PLN oraz zakup akcji spółek wydobywczych Kicking Horse Energy Inc. i FX Energy Inc. za łączną kwotę (1 161) mln PLN. Dodatkowe informacje o nabyciu aktywów wydobywczych w Kanadzie i w Polsce przedstawiono w nocie 9.2.1.
 • Po uwzględnieniu zapłaconych odsetek w kwocie (258) mln PLN, wypłaconej dywidendy w kwocie (706) mln PLN (dodatkowe informacje przedstawiono w nocie nota 8.2.8.7), zmianie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych w kwocie 19 mln PLN oraz pozostałych elementów ujętych w pozostałej działalności finansowej w łącznej kwocie (29) mln PLN zadłużenie netto Grupy na koniec 2015 roku było wyższe o (90) mln PLN głównie w wyniku ujęcia zadłużenia netto nabytych spółek w segmencie wydobycie w łącznej kwocie (374) mln PLN i wyniosło 6 810 mln PLN.
 • Dźwignia finansowa netto za 2015 rok wyniosła 28,1 %. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 8.2.8.8.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników operacyjnych i finansowych Grupy zostały zaprezentowane w rozdziale 2 i 3 - Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN.

* Integracja wysokiej klasy aktywów produkcyjnych oraz wydłużony łańcuch wartości dzięki pełnej integracji działalności rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej w ramach Grupy ORLEN stanowiły podstawę do określenia tzw. Modelowej Marży Downstream (MMD), która odzwierciedla bazową strukturę koszyka wsadów oraz produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Zmiany modelowej marży downstream pozwalają kierunkowo szacować wpływ czynników makroekonomicznych typowych dla segmentu downstream na jego wyniki.

Zobacz także

Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowegoWyniki finansowe

więcej

Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczegoWyniki finansowe

więcej

Oświadczenia Zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowegoWyniki finansowe

więcej

Adres jest już dodany.
Adresu nie ma już w schowku.
Dziękujemy, ankieta została wysłana.
Błąd serwera.
Spróbuj ponownie później.
Błąd wysyłki.
Sprawdź poprawność pól ankiety.
:-(
nieobsługiwana wersja przeglądarki

Wygląda na to, że przeglądarka, której używasz nie będzie w stanie otworzyć poniższego raportu.

Zainstaluj nowszą wersję przeglądarki i wróć do raportu ponownie.

loader